Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αγωγή διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό λόγω διετούς διάστασης. Ενάγουσα, διπλής υπηκοότητας, ιαπωνικής και αμερικανικής. Εναγόμενος γερμανικής υπηκοότητας, κάτοικος Γερμανίας. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικού δικαστηρίου. Εφαρμοστέο το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο ως το δίκαιο του επιληφθέντος δικαστηρίου (ΜΠρωτΛαρ 229/2018, δημ. Αρμ 2018, 640= ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας έκρινε ότι είχε διεθνή δικαιοδοσία προς εκδίκαση της κρινόμενης αγωγής, βάσει της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 1 περ. ε’ του Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, δοθέντος ότι η ενάγουσα είχε διαμονή στη Λάρισα επί τουλάχιστον ένα χρόνο αμέσως πριν από έγερση της αγωγής και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ. 3 ΑΚ, 176, 189 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, δοθέντος ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 8 περ. δ’ του Κανονισμού (EE) 1259/2010 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό, ο οποίος εφαρμόζεται από την 29.7.2015 στην Ελλάδα, η υπό κρίση υπόθεση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ως το δίκαιο του επιληφθέντος δικαστηρίου.

Κι αυτό διότι κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή οι διάδικοι ούτε κοινή συνήθη διαμονή είχαν κατά το χρόνο υποβολής της αγωγής στο δικαστήριο, ούτε η τελευταία συνήθης διαμονής τους ήταν στην ημεδαπή και υπό την προϋπόθεση ότι η διαμονή αυτή δεν έπαυσε να υφίσταται ένα έτος και πλέον πριν από την υποβολή αγωγής στο δικαστήριο και εφόσον ο ένας εκ των συζύγων εξακολουθεί να διαμένει στο συγκεκριμένο κράτος κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο, ούτε κοινή ιθαγένεια, καθόσον αποδείχθηκε ότι οι διάδικοι ουδέποτε προέβησαν στην κατάρτιση κοινής συμφωνίας επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου σε περίπτωση διαζυγίου τους κατ’ άρθρο 5 του ως άνω Κανονισμού [βλ. Πάρι Αρβανιτάκη – Ευάγγελου Βασιλακάκη, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, σελ. 15-16, 61-64, 68].

Περαιτέρω, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι σύζυγοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο πολιτικό γάμο στο Λος Άντζελες της Πολιτείας της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ την 10η Μαΐου 2013, ο οποίος καταχωρήθηκε την 21η Μαΐου 2013 (βλ. την άδεια – πιστοποιητικό γάμου με αριθμό …………. της Κομητείας του Λος Άντζελες), από τον οποίο απέκτησαν ένα (1) άρρεν τέκνο, τον ….., ο οποίος γεννήθηκε στο Τόκυο της Ιαπωνίας την 29.11.2013 (βλ. την προξενική έκθεση γέννησης στο εξωτερικό με αριθμό … του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το αμερικανικό διαβατήριο με αριθμό … και το γερμανικό διαβατήριο με αριθμό.). Η ενάγουσα είναι αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών (βλ. το διαβατήριο του ΟΗΕ με αριθμό. ) και έχει ιαπωνική (βλ. το διαβατήριο με αριθμό . ) και αμερικανική (βλ. το διαβατήριο με αριθμό.) υπηκοότητα, ενώ ο εναγόμενος εργάζεται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις [βλ. τα έγγραφα με ημερομηνίες αφενός μεν 31.5.2016 και 31.8.2017 της «………….. (…………)», αφετέρου δε 9.2.2018 της «…………………………….») και έχει γερμανική υπηκοότητα (βλ. το διαβατήριο με αριθμό.). Η ενάγουσα, μαζί με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, ήρθαν στην Ελλάδα την 1η Νοεμβρίου 2016 και εγκαταστάθηκαν στη Λάρισα σε μισθωμένο διαμέρισμα επί της οδού …………. αριθ. 1 (βλ. τα αεροπορικά εισιτήρια των πτήσεων ΤΚ .. και ΤΚ .. της . ……….., την ταξιδιωτική εξουσιοδότηση του ΟΗΕ με ημερομηνία 2.11.2016, καθώς και τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης με ημερομηνίες 11.11.2016 και 14.2.2017 που συνήψε η ενάγουσα με τον εκμισθωτή ……. του …..). Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και από τον Ιούλιο του 2015 οι διάδικοι βρίσκονται συνεχώς σε διάσταση έως το χρόνο της συζήτησης της κρινόμενης αγωγής, δηλαδή έως την 23η Απριλίου 2018, διαμένοντας σε διαφορετικές κατοικίες. Κατά τη διάσταση αυτή δεν υπήρξε όχι μόνο συγκατοίκηση, αλλά ούτε και ψυχική επαφή των διαδίκων, οι οποίοι διαβίωναν, ωσάν να μην ήταν σύζυγοι, χωρίς να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Από την ανωτέρω υπέρ διετή διάσταση των διαδίκων, τεκμαίρεται αμάχητα και ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης τους και έτσι αποδεικνύεται ο αναφερόμενος στην αγωγή λόγος διαζυγίου, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ. Πρέπει, συνεπώς, η υπό κρίση αγωγή να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να κηρυχθεί η λύση του νόμιμου πολιτικού γάμου των διαδίκων. Τέλος, πρέπει ο εναγόμενος να καταδικασθεί να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί