Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αν δεν έχει καθορισθεί ο χρόνος της επιστροφής του ποσού του δανείου ή δεν συνάγεται από τις περιστάσεις τότε για να δικαιούται σε απόδοση ο δανειστής πρέπει να προβεί προηγουμένως σε καταγγελία και να παρέλθει μήνας από αυτόν. Έννοια της καταγγελίας ενώ μπορεί να γίνει και με την αγωγή (ΕφΠατρ  778/2009, δημ. ΑχαΝομ 2010, 121= ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ με τη σύμβαση δανείου, η οποία είναι ενοχική, διαρκής, αμφοτεροβαρής και άτυπη σύμβαση, ο ένας από τους συμβαλλόμενους μεταβιβάζει στον άλλο κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. Με βάση τον παραδοτικό χαρακτήρα της συμβάσεως δανείου, η μεταβίβαση του δανείσματος κατά κυριότητα στο δανειολήπτη αποτελεί στοιχείο για την τελείωση του δανείου. Έτσι, κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου για τη σύναψη δανείου απαιτείται να υπάρχει καταρτισμένη σύμβαση κατά τους όρους των άρθρων 185-195ΑΚ και μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Τα στοιχεία αυτά και μόνον είναι αναγκαία για τη στήριξη της αγωγής προς απόδοση του δανείου [ΑΠ 1364/2008, ΑΠ 1802/2007, ΑΠ 1327/2001 «ΝΟΜΟΣ»].

Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 807 ΑΚ προκύπτει, ότι τόσον επί εντόκου όσον και επί ατόκου δανείου, εάν ο χρόνος αποδόσεως του δεν έχει ορισθεί από τους συμβαλλομένους, ούτε συνάγεται αυτός από τις περιστάσεις, ο δανειστής δεν δικαιούται να ζητήσει την απόδοση του δανείου αμέσως, όπως θα συνέβαινε εάν εφαρμοζόταν εν προκειμένω το άρθρο 323 ΑΚ, αλλ’ αντιθέτως, για να δικαιούται σε απόδοση πρέπει να προβεί προηγουμένως σε καταγγελία και να παρέλθει μήνας απ’ αυτήν.

Ως καταγγελία στην περίπτωση αυτή νοείται η μονομερής [άτυπη] δήλωση βούλησης του ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, που γνωστοποιείται στο άλλο και συνεπεία της οποίας αφενός μεν καθίσταται απαιτητό το δάνειο μετά την πάροδο της μηνιαίας νόμιμης προθεσμίας, αφετέρου δε αίρεται [λύεται] για το μέλλον η σύμβαση του δανείου. Η καταγγελία μπορεί να γίνει και με την επίδοση της αγωγής, οπότε το δάνειο καθίσταται απαιτητό ένα μήνα μετά την επίδοση της.

Ο νομοθετικός λόγος της ρυθμίσεως αυτής έγκειται, αφενός μεν εις το ότι η εφαρμογή, στην προκειμένη περίπτωση του άρθρου 323 ΑΚ, θα αντέκειτο στις συνήθειες των συναλλαγών, κατά τις οποίες παρέχεται κατά κανόνα, στον οφειλέτη, προθεσμία προς εξόφληση του χρέους σε περίπτωση δανείων, ο χρόνος λήξεως των οποίων ούτε ορίσθηκε υπό των μερών, ούτε δύναται να συναχθεί από τις περιστάσεις, αφετέρου δε στη σκέψη ότι λόγοι επιείκειας επιβάλλουν, να παρέχεται προθεσμία στον οφειλέτη, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το δάνειο για τον σκοπό για τον οποίον έλαβε αυτό και συγχρόνως να μεριμνήσει για την απόδοση του [ΕΑ 814/2002 «ΝΟΜΟΣ», ΕΑ 10653/1991 ΕλλΔ 36.660].

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί