Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας (ΜΠρΠατρών 410/2018, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ)

Από τη διάταξη του άρθρου 780 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αυτή εφαρμόζεται σε υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας και έχει προδήλως το χαρακτήρα ειδικού κανόνα έναντι εκείνης του άρθρου 905 §4 του ίδιου Κώδικα, κατά το μέρος που μ’ αυτήν ορίζονται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης δεδικασμένου από απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που αφορά στην προσωπική κατάσταση, διότι η τελευταία αυτή ρύθμιση αναφέρεται στις υποθέσεις της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας.

Από την προμνημονευθείσα διάταξη του άρθρου 780 ΚΠολΔ συνάγεται περαιτέρω ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία για την αναγνώριση στην Ελλάδα των αλλοδαπών αποφάσεων επί υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την τέλεση υιοθεσίας. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν στην ημεδαπή αυτοδικαίως, έτσι ώστε οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρχή, ενώπιον των οποίων ανακύπτει ως κύριο ή προδικαστικό το ζήτημα της ισχύος μιας τέτοιας απόφασης δικαιούται και οφείλει να ελέγχει αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αξιώνει για την ισχύ της το άρθρο 780 ΚΠολΔ (βλ. ΟλΑΠ 9/2016, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΟλΑΠ 17/2008, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΑθ 600/2017, ΤΝΠ ΔΣΑ).

Ωστόσο, μολονότι η αλλοδαπή απόφαση εκουσίας δικαιοδοσίας εκδηλώνει την ισχύ της στην ημεδαπή αυτόματα, είναι δυνατό, εάν υφίσταται ανάγκη προς τούτο, να αναγνωρισθεί, από το κατά τόπο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, η ισχύς αλλοδαπής απόφασης που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και αφορά την προσωπική κατάσταση, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 905§4 ΚΠολΔ, υπό τις προϋποθέσεις όμως του άρθρου 780 του ιδίου κώδικα (βλ. ΕφΑθ 600/2017, ό.π., ΕφΔωδ 42/2002 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 1112/1996, Αρμ 1998.98, ΜΠρΔρ 116/2014, ΤΝΠ ΔΣΑ).

Επομένως, για την αναγνώριση της ισχύος αλλοδαπής απόφασης εκουσίας δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, απαιτείται αφενός να εφαρμόσθηκε από το αλλοδαπό δικαστήριο ως προς την ουσία της διαφοράς το ουσιαστικό δίκαιο εκείνης της χώρας που υποδεικνύεται από το ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και να εκδόθηκε από δικαστήριο που είχε διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με τους κανόνες δικονομικού διεθνούς δικαίου της πολιτείας εκείνης, της οποίας τον ουσιαστικό νόμο εφάρμοσε, και αφετέρου να μην αντίκειται η αλλοδαπή απόφαση στην δημόσια τάξη ή την υπάλληλη προς αυτή έννοια των χρηστών ηθών.

Ειδικότερα, η δημόσια τάξη λαμβάνεται εδώ όχι υπό την έννοια του συνόλου των κανόνων αναγκαστικού δικαίου (ά. 3 ΑΚ), των οποίων η εφαρμογή δεν μπορεί να αποκλεισθεί από την ιδιωτική βούληση, αλλά υπό την έννοια του συνόλου των θεμελιωδών αξιολογήσεων που διέπουν την κοινωνική, οικονομική, κρατική, θρησκευτική, δικαιική και ηθική ζωή στη Χώρα (ά. 33 ΑΚ). Η αναγνώριση του αλλοδαπού δεδικασμένου θα πρέπει επομένως να αποκλείεται, όταν κατά τον χρόνο της επέκτασης της ισχύος του στην ημεδαπή θα παραβίαζε τον πυρήνα των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων, που συγκροτούν τα πρώτιστα θεμέλια της οικονομικής, κοινωνικής, δικαιικής, πολιτιστικής και ηθικής ζωής της Χώρας. Το γεγονός κατά συνέπεια ότι το ελληνικό δίκαιο αγνοεί ορισμένο θεσμό ή συγκεκριμένη ρύθμιση, που εφαρμόσθηκε από την αλλοδαπή απόφαση, ή ότι στο ελληνικό δίκαιο κρατεί αντίθετος κανόνας, δεν σημαίνει ότι η απόφαση αυτή αντίκειται στην εγχώρια έννομη τάξη (βλ. ιδίως ΟλΑΠ 9/2016, ό.π. ΟλΑΠ 17/1999, ΕλλΔνη 1999.1288, ΟλΑΠ 6/1990, ΝοΒ 1990.1321, Ν. Νίκα, Πολιτική Δικονομία ΙΙ, 2005, σελ. 734 επ.).

Εξάλλου, ενόψει του ειδικότερου αυτού προσδιορισμού των προϋποθέσεων αναγνώρισης της ισχύος των αλλοδαπών αποφάσεων εκούσιας δικαιοδοσίας μέσω της ρύθμισης του άρθρου 780 ΚΠολΔ, δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω εκείνη του άρθρου 323 του ιδίου κώδικα, η οποία αφορά τις αποφάσεις της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (βλ. σχετικά ΕφΑθ 600/2017, ό.π., ΜΠρΔρ 116/2014, ό.π., Σπ. Βρέλλη, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2001, σελ. 439).

 Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί