Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ανάκληση καταγγελίας μίσθωσης

Σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ 597, σε περίπτωση που ο μισθωτής καθυστερεί την ολική ή μερική καταβολή του μισθώματος, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης τουλάχιστον ένα μήνα πριν, αν πρόκειται για μίσθωση με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, και δέκα μέρες πριν, στις υπόλοιπες μισθώσεις.

Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση κατά την οποία ο εκμισθωτής ανακαλεί την καταγγελία του κι επιθυμεί τη συνέχιση της μισθωτικής σχέσης; Ζήτημα ανακύπτει σχετικά με το αν επιφέρει ή όχι η ανάκληση αυτή έννομα αποτελέσματα.

Γίνεται δεκτό πως, εφόσον στο κεφάλαιο του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση πράγματος, δε γίνεται αναφορά στην ανάκληση της καταγγελίας της σύμβασης, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου ΑΚ 168, σύμφωνα με την οποία η δήλωση βουλήσεως του προσώπου δεν έχει καμία ενέργεια, αν προηγουμένως ή ταυτόχρονα περιήλθε σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται ανάκλησή της. Κατά συνέπεια, η ανάκληση της καταγγελίας της μισθωτικής σχέσης από τον εκμισθωτή δεν επιφέρει κανένα έννομο αποτέλεσμα, όταν ασκείται μετά την περιέλευση της καταγγελίας της μίσθωσης στο μισθωτή.

Στην περίπτωση, όμως που η ανάκληση της καταγγελίας της μισθωτικής σύμβασης γίνεται με συμφωνία των μερών, πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

Σύμφωνα με την πρώτη άποψη που επικρατεί, θεωρείται ότι καταρτίζεται σύμβαση με την οποία αίρονται οι συνέπειες της καταγγελίας κατά μετατροπή με βάση το ΑΚ 182 ή σύμβαση με την οποία παραιτείται ο εκμισθωτής από το δικαίωμα απόδοσης του μισθίου. Η συμφωνία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε, δηλαδή ακόμα και μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας και τη λύση της μίσθωσης.

Η δεύτερη άποψη διακρίνει μεταξύ συμφωνίας που συνάπτεται από τα μέρη πριν την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας και συμφωνίας που συνάπτεται μετά τη λύση της μίσθωσης. Στην πρώτη περίπτωση όπου η συμφωνία πραγματοποιείται μετά την περιέλευση της καταγγελίας στο μισθωτή, αλλά προτού ολοκληρωθούν τα αποτελέσματά της με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας, είναι δυνατό να καταρτισθεί σύμβαση η οποία τροποποιεί  τη σύμβαση μίσθωσης που οδεύει προς τη λύση της και με βάση τη νέα αυτή σύμβαση ματαιώνεται η λύση της και διατηρείται η μισθωτική σχέση με το περιεχόμενο που είχε πριν την καταγγελία. Εννοείται  πως τα μέρη μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να τροποποιήσουν ελεύθερα άλλους συμβατικούς όρους της μίσθωσης. Αν όμως, η συμφωνία πραγματοποιηθεί μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, ήτοι μετά τη λύση της μίσθωσης, η συμφωνία αυτή δεν μπορεί να αναβιώσει τη λυμένη πλέον σύμβαση μίσθωσης και τα μέρη δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο πέρα από τη σύναψη νέας σύμβασης (Χαράλαμπος Δ. Παπαδάκης, Αγωγές Απόδοσης Μισθίου, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006, σελ. 679-681).

Ελευθερία Παναγοπούλου

Ασκούμενη δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί