Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ανακοπή έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου

Στο άρθρο 1 άρθρο ένατο του ν. 4335/2015 (μεταβατικές διατάξεις) ορίζεται με γενική αφορώσα την εκτέλεση ρύθμιση ότι οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1η. 1.2016. Ως κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή ή μη του νέου δικαίου θα πρέπει προδήλως να θεωρείται ο χρόνος επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, που οδήγησε στη συνέχεια στην έναρξη της κύριας εκτελεστικής διαδικασίας δια της επιβολής κατάσχεσης επί χρηματικών απαιτήσεων ή δια της διενέργειας άμεσης εκτέλεσης και όχι τυχόν προηγούμενες επιταγές, οι οποίες επιδόθηκαν μεν, χωρίς όμως να αρχίσει η κύρια εκτελεστική διαδικασία εντός έτους από την επίδοσή τους, και στις οποίες δεν μπορεί κατ’ άρθρο 926 παρ. 2 να βασισθεί πλέον η έναρξή της. Αν, αντιθέτως, έχει γίνει ή θα γίνει εντός έτους έναρξη της κύριας εκτελεστικής διαδικασίας βάσει επιταγής που κοινοποιήθηκε πριν από την 1η.1.2016, θα τυγχάνει εφαρμογής το μέχρι την 31η.12.2015 ισχύον δίκαιο, ενώ η τυχόν επανακοινοποίηση της επιταγής μετά την 1η. 1.2016, προκειμένου αυτή να επιστηρίξει απλώς τη συνέχιση των υπολειπομένων πράξεων της κύριας εκτελεστικής διαδικασίας, δεν θα μεταβάλει το δίκαιο βάσει του οποίου αυτές θα διενεργούνται και θα κρίνονται (Ευδοξία Κιουπτσίδου- Στρατουδάκη, Ζητήματα από το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015, Αρμ. 2016.1). Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 934 Κ,ΠολΔ [όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ. 2 ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α` 87/23-7-2015), που άρχισε να ισχύει από 1-1-2016 (βλ. άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 του εν λόγω νόμου)], ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 933 είναι παραδεκτή: α) αν αφορά ελαττώματα από την σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και την δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης ή την απαίτηση, εφ’ όσον ασκηθεί μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης. Εντός αυτής της προθεσμίας θα πρέπει να έχει γίνει η κατάθεση του δικογράφου της ανακοπής στην Γραμματεία του Δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται, καθώς και η επίδοσή της στον καθ’ ου (βλ. και ΕφΑΘ 3872/1993 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Οι προθεσμίες του άρ. 934 παρ. 1 ΚΠολΔ είναι δικονομικές, διεπόμενες από τις διατάξεις των άρ. 144 επ. του ίδιου κώδικα, εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο και η παρέλευσή τους συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωμα προσβολής της σχετικής πράξης εκτέλεσης (άρ. 151), τυχόν ακυρότητα της οποίας έτσι καλύπτεται (ΟλΑΠ 1688/1983 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ – Μ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τ. II, έκδ. 2η, σελ. 532), η δε ανακοπή απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΑΠ 1774/2001 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ · ΕφΠειρ 262/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Αφετηρία δε της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών, θα πρέπει και πάλι, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4335/2015, να γίνει δεκτό ότι αποτελεί η επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ’ ου, για λόγους περιφρούρησης του δικαιώματος άμυνας του τελευταίου (Π. Φάλτση, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως I, Γενικό Μέρος, Β` έκδ., σελ. 695-696, 702, 23/2020 ΜΠΡ ΛΑΜ (ΕΙΔΙΚΗ)).

Λένα Πολύζου

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί