Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ανακοπή κατά κατασχετηρίου εγγράφου, δυνάμει του οποίου επισπεύ­δεται αναγκαστική εκτέλεση εις χείρας τρίτου. Προθεσμία

Σύμφωνα τη διάταξη του άρθρου 934 § 1 περ. α’ εδ. α` του ΚΠολΔ, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 όγδοο § 2 του ν. 4335/2015 και κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 1 άρθρου ένατου § 3 εδ. α” του ίδιου νόμου εφαρμό­ζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1.1.2016, ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 933 είναι παραδεκτή αν αφορά ελαττώματα από τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 ή την απαίτηση ή σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου μέχρι και την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον καθ” ου, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης. Κατά δε τις συνδυασμένες δια­τάξεις των άρθρων 933 § 1, 934 § 1, 982 § 1, 983 § 1 και § 2 και 984 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η κατάσχεση στα χέρια τρίτου εντοπίζεται σε μία και μόνη διαδικα­στική πράξη, δηλαδή στην επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον τρίτο. Από και με την επίδοση αυτή ολο­κληρώνεται η κατάσχεση και παράγει τις έννομες συνέ­πειες της. Επομένως, χρόνος επιβολής της κατάσχεσης είναι η επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου προς τον τρίτο, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, τηρούμε­νων των διατάξεων των άρθρων 122 επ. του ΚΠολΔ. Με αφετηρία την επίδοση αυτή υπολογίζεται η οκταήμερη προθεσμία του άρθρου 983 § 2 του ΚΠολΔ για την επί­δοση του κατασχετηρίου και προς τον καθ” ου η εκτέ­λεση οφειλέτη του επισπεύδοντος, όμως η τήρηση ανά­λογης προθεσμίας δεν απαιτείται εάν η επίδοση προς τον καθ” ου η εκτέλεση έχει προηγηθεί εκείνης προς τον τρίτο. Η παράλειψη της επίδοσης προς τον καθ` ου η εκτέλεση επιφέρει όχι ανυπόστατο, αλλά ακυρότητα της κατάσχεσης, που κηρύσσεται με δικαστική απόφαση κατόπιν ανακοπής του άρθρου 933 του ΚΠολΔ. Η επι­βολή της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου με του ανωτέρω τρόπο αποτελεί την πρώτη μετά την επιταγή πράξη της κύριας διαδικασίας της εκτέλεσης (ΕφΘεσ 250/2015 ΕλλΔνη 2015. 1075, ΕφΘεσ 1189/2014 ΕλλΔνη 2014. 1454, ΕφΑΘ 1536/2013 ΤΝΠ-Νόμος). Κατά συνέπεια, ανακοπή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 933 § 1 του ΚΠολΔ σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια τρί­του, η οποία αφορά ελαττώματα από τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση, την απαίτηση και ελαττώ­ματα του κατασχετηρίου εγγράφου και μέχρι την επί­δοση του τελευταίου στον καθ” ου η εκτέλεση, ασκεί­ται εμπρόθεσμα, κατά τη διάταξη του άρθρου 934 § 1 περ, α” εδ. α” του ΚΠολΔ και εφόσον η επιταγή προς εκτέλεση επιδόθηκε μετά την 1.1.2016, μέσα σε σαρά­ντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης, δηλαδή από την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου προς τον τρίτο.

 

Λένα Πολύζου, δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί