Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης και ατομικής ειδοποίησης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) – Μη νόμιμη έκδοση ταμειακών βεβαιώσεων λόγω μη έγκυρης κοινοποίησης καταλογιστικής πράξης

Έχει κατά πάγια νομολογία (βλ. Σ.τ.Ε. 1242/2017, 1825, 2809/2010, 574/2009, 2982/2007, 2282/2000 Ολομ. κ.ά.) κριθεί ότι, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 26 παρ. 1 και 27 παρ. 3 και 4 του α.ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α” 179), των διατάξεων του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. (απόφαση Υπουργού Εργασίας 55575/1.479/18.11.1965, Β” 816), του άρθρου 2 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α” 90), του άρθρου 64 του Κ.Δ.Δ., καθώς και του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 2556/1997 (Α” 270), ερμηνευόμενων υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται η αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας (βλ. και άρθρο 6 της κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974, Α” 256, Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ε.Σ.Δ.Α.), στην περίπτωση που δεν έχει εγκύρως κοινοποιηθεί καταλογιστική πράξη επιβολής εισφορών στον οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ. (και ήδη Ε.Φ.Κ.Α.), με την οποία, μάλιστα, πρέπει να γίνεται ενημέρωση για τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και για τις συνέπειες από την τυχόν παράλειψη άσκησης αυτής, δεν επιτρέπεται ούτε η σύνταξη κατάστασης οφειλέτη, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο είσπραξης της προερχόμενης από την ανωτέρω αιτία οφειλής, ούτε η έκδοση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής αυτής, μη υφιστάμενου, συνεπώς, σταδίου έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης (βλ. επί του εν λόγω ζητήματος και την πρόσφατη απόφαση υπ’ αριθ. ΔιοικΠρωτ(Αναστ)Αθ 1482/2018 δημ. ΤΝΠ ΔΣΑ). Στην τελευταία αυτή απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε μάλιστα, σύμφωνα με τα ανωτέρω λεχθέντα, ότι «…. ο νόμιμος τίτλος, βάσει του οποίου εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις, δεν προκύπτει ότι κοινοποιήθηκε στην αιτούσα πριν από τη σύνταξη κατάστασης οφειλέτη και των πράξεων ταμειακής βεβαίωσης των επίδικων οφειλών, κρίνει ότι ο πρώτος λόγος που προβάλλεται με την ανακοπή, ήτοι ότι η ατομική ειδοποίηση και οι ταμειακές βεβαιώσεις ερείδονται επί μη νόμιμων εκτελεστών τίτλων, καθότι οι καταλογιστικές του χρέους πράξεις εκδόθηκαν χωρίς να προηγηθεί η νόμιμη διαδικασία οριστικοποίησης τους, δηλαδή η κοινοποίηση τους στην αιτούσα, ώστε να μπορεί να προβεί στην άσκηση των νόμιμων ένδικων μέσων κατ” αυτών, παρίσταται προδήλως βάσιμος, ως ερειδόμενος σε πάγια, κατά τα εκτεθέντα στην τρίτη σκέψη της παρούσας, νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. Σ.τ.Ε. Ε.Α.Ολ. 496/2011)».

 Εξάλλου, στην περίπτωση που, μετά την άσκηση ένστασης από τον οφειλέτη του Ε.Φ.Κ.Α. κατά των ανωτέρω καταλογιστικών πράξεων, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διοικητική διαδικασία, είτε με την έκδοση απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής επί της κατά τα ανωτέρω ένστασης, είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει να αποφανθεί η Τοπική Διοικητική Επιτροπή, δεν αναστέλλεται μεν η εγγραφή του οφειλέτη του Ι.ΚΑ-Ε.ΤΑ.Μ. στην κατάσταση οφειλετών του Ιδρύματος, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ανωτέρω Κανονισμού, αποτελεί το νόμιμο τίτλο υπό ευρεία έννοια για τη βεβαίωση και είσπραξη των απαιτήσεων του Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ. από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, πλην αναστέλλεται η ταμειακή βεβαίωση της σχετικής οφειλής, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο υπό στενή έννοια για την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων, και, συνεπώς, αναστέλλεται και η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑΜ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., στα οποία (μέτρα) περιλαμβάνεται και η αποστολή σε αυτόν ατομικής ειδοποίησης, που αποτελεί την πράξη έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την οποία καλείται να καταβάλει την οφειλή του (Σ.τ.Ε. 4436/2013).

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί