Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Απαραίτητη η επίκληση στο δικόγραφο της αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων του στοιχείου του κατεπείγοντος – Έλλειψη επίκλησης του κατεπείγοντος συνιστά και η παράθεση περιστατικών που ανάγονται σε χρόνο πολύ προγενέστερο της άσκησης της αίτησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 731 και 732 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο μπορεί, ως ασφαλιστικό μέτρο για την εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος του αιτούντος ή τη ρύθμιση κατάστασης, να διατάξει την ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξης από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση ή και κάθε μέτρο που κατά τις περιστάσεις και την κρίση του είναι πρόσφορο. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές δεν προβλέπονται προκαθορισμένα από το νόμο μέτρα, αλλά η κατάσταση ρυθμίζεται προσωρινά από το Δικαστήριο με βάση ό,τι ενδείκνυται από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης (βλ. ενδεικτικά Κράνη σε Κεραμέα – Κονδύλη – Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ άρθ. 731, 732 αρ. 1, Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ Ερμηνευτική Νομολογιακή Ανάλυση άρθ. 732 αρ. 2). Παράλληλα, κατ’ άρθ. 682 §1 ΚΠολΔ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη κάθε ασφαλιστικού μέτρου και συνεπώς και για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης είναι, μεταξύ άλλων, η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ή επικειμένου κινδύνου. Η διάκριση μεταξύ αυτών έχει στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρητική σημασία, αφού κατά κανόνα ο επικείμενος κίνδυνος δημιουργεί τελικά επείγουσα περίπτωση και το αντίστροφο (Κράνης σε Κεραμέα – Κονδύλη – Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ εισαγ. άρθ. 682-738 αρ. 15 με περαιτέρω παραπομπές), ενώ στην πράξη χρησιμοποιείται ευρέως και ο όρος «κατεπείγον», που συνήθως περικλείει όλα τα ανωτέρω. Πάντως, με τους ανωτέρω όρους ο νόμος εννοεί προδήλως την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, που δικαιολογείται από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών κάποιου συγκεκριμένου κινδύνου ματαίωσης της απαίτησης ή επείγουσας περίπτωσης της παρούσας στιγμής, η οποία είναι πιεστική και ανεπίδεκτη αναβολής και απαιτεί άμεση ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανεπανόρθωτων ή δύσκολα αναστρέψιμων καταστάσεων. Κι αυτό, γιατί η δικαστική προστασία, που παρέχεται με τη μορφή των ασφαλιστικών μέτρων, έχει ως σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση κατά τη διαγνωστική δίκη, που εκκρεμεί ή που πρόκειται να ανοιχτεί (Ν. Βερβεσός, Δ 2,530 επ. Κ. Μπέης, Οι διαδικασίες στο μονομελές πρωτοδικείο, σελ. 275 επ.).

Ειδικά, δε, επείγουσα περίπτωση υφίσταται στις περιπτώσεις προσωρινής επιδίκασης του δικαιώματος, όταν απαιτείται επείγουσα ρύθμιση με δικαστική παρέμβαση, λόγω της ανάγκης για τη γρήγορη απόλαυση του ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώματος από το δικαιούχο (Τζίφρας Ασφαλιστικά Μέτρα έκδ. 1985 σ. 11 επ., Βαθρακοκοίλης Ασφαλιστικά Μέτρα άρθ. 682 αρ. 32, 33). Η έλλειψη κατεπείγοντος αποτελεί έλλειψη προϋπόθεσης λήψης ασφαλιστικών μέτρων αίρουσα το έννομο συμφέρον του αιτούντος, οπότε η σχετική αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (βλ. ενδεικτικά Βαθρακοκοίλη ό.π. άρθ. 682 αρ. 31 με περαιτέρω παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία). Σε κάθε περίπτωση, στο δικόγραφο της αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων θα πρέπει να γίνεται επίκληση της ανωτέρω προϋπόθεσης του κατεπείγοντος, διαφορετικά θα πρέπει να απορρίπτεται ως μη νόμιμη. Έλλειψη, δε, τέτοιας επίκλησης συνιστά είτε η παντελής παράλειψη αναφοράς συγκεκριμένων περιστατικών που θεμελιώνουν το κατεπείγον, είτε η παράθεση τέτοιων περιστατικών, που όμως ανάγονται σε χρόνο πολύ προγενέστερο από την άσκηση της αίτησης. Πέραν του ότι είναι και αυτονόητο πως η υπερβολική καθυστέρηση της προσφυγής στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δείχνει εξ αντικειμένου ότι δεν υπάρχει πράγματι κατεπείγον (ΜΠρΑθ 550/2012 ΝοΒ 60/319, ΜΠΘ 41417/2008 Αρμ 63/1389, καθώς και ΜΠΘ 2897/2013, ΜΠΑιγ 67/2013 στις Τ.Ν.Π. Ισοκράτης και Νόμος).

Αγγελική Πολυδώρου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί