Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Απόλυση κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2112/1920, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του ν. 4558/1930: «Αποχή υπαλλήλου από της εργασίας, οφειλομένη εις βραχείας σχετικώς διαρκείας ασθένειαν, προσηκόντως αποδεδειγμένην ή προκειμένου περί γυναικός εις λοχείαν, δεν θεωρείται ως λύσις της συμβάσεως εκ μέρους αυτού.

Ως βραχείας διαρκείας ασθένεια ερμηνεύεται η διαρκούσα ένα μήνα δι” υπαλλήλους υπηρετούντας μέχρι τεσσάρων ετών, τρείς μήνας δι” υπαλλήλους υπηρετούντας πλέον των τεσσάρων ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα ετών, τέσσαρας μήνας δι” υπαλλήλους υπηρετούντας πλέον των δέκα ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα πέντε ετών, και έξ μήνας δια τους υπηρετούντας επί χρόνον ανωτέρον των δέκα πέντε ετών».

Δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να απαγορεύει την απόλυση κατά τη διάρκεια της ασθένειας, καθώς η κατά το άρθρο 5 παράγρ. 6 του Ν. 539/45 απαγόρευση της καταγγελίας της εργασιακής σχέσεως αφορά μόνον την καταγγελία κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής και όχι τις περιπτώσεις άλλων αδειών, όπως είναι η αναρρωτική (ΑΠ 402/2014, ΑΠ 757/2007).

Πάντως, η ασθένεια του εργαζομένου καθαυτή δεν δικαιολογεί την καταγγελία, είναι, όμως, κρίσιμες οι δυσμενείς επιδράσεις στην εργασιακή σχέση και γενικότερα στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, που προκαλούνται από την οφειλόμενη σε ασθένεια του εργαζομένου απουσία του ή από τη μείωση της ικανότητας να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία. Έτσι, η ασθένεια του εργαζομένου, κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δικαιολογεί την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η οποία δεν μπορεί να αποκρουστεί με τον ισχυρισμό ότι γίνεται κατά κατάχρηση δικαιώματος του εργοδότη. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ασθενήσαντος μισθωτού δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κύρωση σε βάρος αυτού, για τις απουσίες που έλαβαν χώρα στο παρελθόν. Όσο σοβαρή και αν είναι η ασθένεια του εργαζομένου και όσο μακροχρόνια η απουσία του από την εργασία λόγω της ασθένειάς του, δεν είναι ικανές να δικαιολογήσουν τη λύση της σύμβασης εργασίας με καταγγελία του εργοδότη, αν κατά το χρόνο που αυτή γίνεται ο εργαζόμενος έχει θεραπευτεί ή αναμένεται σε σύντομο χρόνο η θεραπεία του και η καταγγελία που γίνεται υπό τις περιστάσεις αυτές είναι άκυρη, ως αντικείμενη στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και ειδικότερα ως υπερβαίνουσα προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Δικαιολογημένο συμφέρρν του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας υφίσταται μόνον στην περίπτωση κατά την οποία οι μακρές, λόγω της ασθένειάς του, απουσίες του εργαζομένου στο παρελθόν και η βαρύτητα της ασθένειάς του θεμελιώνουν, κατ’ αντικειμενική κρίση, αρνητική πρόγνωση για την εξέλιξη της υγείας του εφεξής και πιθανότητα, επομένως, να σημειώσει απουσίες από την επιχείρηση στο μέλλον, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί για το λόγο αυτό η λειτουργία της (ΑΠ 1759/2002, ο.π., ΜονΕφΑΘ. 3796/2012, Δνη 2013/463, πρβλ και ΑΠ 676/2009, ΔΕΕ 2010/88 = ΝοΒ 2010/946). Τέλος, αν η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη συντελέστηκε υπό συνθήκες παράνομης και υπαίτιας προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου ή που συνιστούν αδικοπραξία, ο εργοδότης μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει στο μισθωτό και χρηματική ικανσπσίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 57, 59, 281, 299, 330, 914, 932 τσυ ΑΚ και 5 § 1 του ισχύοντος Συντάγματος (ΑΠ 161/1997, ΔΕΝ 53/763, ΕφΑθ. 764/2008, ΕΕΔ 2010/1438, ΕφΠατρ. 578/2008, ΑχΝομ. 2009/525, ΕφΑθ. 1322/2006, Δνη 2007/1120). Όμως, επί νόμιμης και έγκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη δεν οφείλεται χρηματική ικανοποίηση, αφού από την τέτοια καταγγελία δεν προσβάλλεται κατ’ επέκταση παράνομα και υπαίτια η προσωπικότητα τσυ εργαζομένου (ΕφΛαμ. 8/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 311/2016 ΕφΠειρ).

Ευγενία Φωτόπουλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί