Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Απόρριψη αγωγής επικαλουμένης συκοφαντική δυσφήμηση των εναγόντων από ανακριβείς καταθέσεις των εναγομένων, λόγω παράτυπων ενεργειών των πρώτων, οι οποίες εύλογα αποτελούσαν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων

Σύμφωνα με την ΠΠρΑθ 1868/2010, «α κ ό μ η   κ α ι   α ν   ο ι   κ α τ α θ έ σ ε ι ς   τ ο υ ς   (ενν. των εναγομένων)   δ ε ν   ή τ α ν   α π ο λ ύ τ ω ς   α κ ρ ι β ε ί ς   ω ς  π ρ ο ς  την αξία του ακινήτου (…) και ως προς τη ζημία που επήλθε στον συνεταιρισμό ή ως προς   τ ι ς   π α ρ ά τ υ π ε ς   ε ν έ ρ γ ε ι ε ς   ε κ ά σ τ η ς          τ ω ν   ε ν α γ ο υ σ ώ ν, αυτοί (ενν. οι εναγόμενοι) δεν είχαν πρόθεση να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη των τελευταίων, ούτε να τις καταμηνύσουν ψευδώς, ούτε να ψευδορκήσουν, αφού κατ’ αρχήν  υ π ή ρ ξ α ν   π α ρ α τ υ π ί ε ς,  ο ι    ο π ο ί ε ς   ε ύ λ ο γ α   α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν   ε ν δ ε ί ξ ε ι ς   τ έ λ ε σ η ς   σ ο β α     ρ ώ ν   π ο ι ν ι κ ώ ν   α δ ι κ η μ ά τ ω ν  (…),  π α ρ α τ υ π ί ε ς   σ τ ι ς   ο π ο ί ε ς   ε μ π λ έ κ ο ν τ α ν   ο ι   ε ν ά γ ο υ σ ε ς  ως έμπιστες υπάλληλοι (…),  α ν ε ξ α ρ    τ ή τ ω ς   ε ά ν,  σ τ η ν   π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α,  ο ι   τ ε λ ε υ τ α ί ε ς   ε ί χ α ν   ε ν ε ρ γ ή σ ε ι   α π ό   π ρ ό θ ε σ η   ή   κ α λ ό π ι σ τ α (…). Περαιτέρω, ουδόλως αποδεικνύεται ότι οι εναγόμενοι είχαν πρόθεση να συκοφαντήσουν τις ενάγουσες, αλλά, αντιθέτως, ανταποδεικνύεται ότι οι εναγόμενοι προέβησαν στην (…) μηνυτήρια αναφορά και στις ανωτέρω ένορκες καταθέσεις τους, επειδή είχαν την πεποίθηση (…) ότι οι ενάγουσες (…) συμμετείχαν στις καταγγελθείσες παρατυπίες που, κατά την πεποίθησή τους, θα μπορούσαν να είχαν επιφέρει σημαντική ζημία στον συνεταιρισμό (…) και  τ ο ύ τ ο  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  τ ο υ  γ ε γ ο ν ό τ ο ς      ό  τ ι   ο ι   ε ν ά γ ο υ σ ε ς   ε ί χ α ν   τ α χ θ ε ί   σ τ η ν   π λ ε υ ρ ά   π ο υ   υ π ο    σ τ ή ρ ι  ζ ε   τ ι ς  (…)  σ ε  β ά ρ ο ς  τ ω ν   ε ν α γ ο μ έ ν ω ν  (…)  κ α τ η γ ο ρ ί  ε ς (…)», γεγονός εκ του οποίου θα μπορούσε ίσως να συναχθεί ότι οι εναγόμενοι έτρεφαν ενδεχομένως αισθήματα αντιπάθειας για τις ενάγουσες.

 

Ανδρέας Ματσακάς

LL.M. Ποινικών Επιστημών

Advanced LL.M. Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί