Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αποζημίωση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα λόγω συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με το άρθρο 8 εδ. β΄ του Ν. 3198/1955, όπως ισχύει σήμερα, μισθωτοί γενικά (υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες, υπηρέτες), εφόσον αποχωρούν από την εργασία τους και έχουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος δικαιούνται να λάβουν το 50% της οριζόμενης για την καταγγελία της σύμβασης αποζημίωσης, ενώ αν έχουν και επικουρική ασφάλιση τότε η αποζημίωση περιορίζεται στο 40% της αποζημίωσης απόλυσης.  

Συγκεκριμένα το ως άνω άρθρο που προβλέπει αυτήν την εκ του νόμου αποζημίωση ορίζει: «Μισθωτοί εν γένει υπαγόμενοι εις την   ασφάλισιν   οιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, δια την χορήγησιν συντάξεως συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες τας προς λήψιν πλήρους συντάξεως γήρατος προϋποθέσεις, δύνανται εάν μεν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτου ν` αποχωρώσι της εργασίας, εάν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε ν` αποχωρώσιν είτε ν` απομακρύνωνται της εργασίας των παρά του εργοδότου των, λαμβάνοντες εις απάσας τας περιπτώσεις ταύτας οι μεν επικουρικώς     ησφαλισμένοι, τα 40%, οι δε μη ησφαλισμένοι επικουρικώς τα 50% της     αποζημιώσεως   της οποίας δικαιούνται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας     διατάξεις, δια την περίπτωσιν απροειδοποιήτου καταγγελίας της συμβάσεως     εργασίας, εκ μέρους του εργοδότου. Δια   την   κατά   τ`   ανωτέρω     χορηγουμένην,   εις τους αποχωρούντας ή απομακρυνομένους μισθωτούς     αποζημίωσιν εφαρμόζονται κατά τα λοιπά πάντα τα οριζόμενα υπό των     άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του Ν.Δ. 3198/1955 ως και των διατάξεων του Ν. 2112/1920 «περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων» ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως,   και του Β. Δ/τος της 16/18 Ιουλίου 1920 «περί επεκτάσεως του Ν. 2112 «περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών, πλην των διατάξεων των αφορωσών την προειδοποίησιν».

Με τη διάταξη αυτή δηλαδή ο εργοδότης προκειμένου για μισθωτούς που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας με καταβολή όχι ολόκληρης της προβλεπόμενης αποζημίωσης, αλλά μόνο το 40% ή 50% αυτής, ανάλογα αν έχουν δικαίωμα ή όχι επικουρικής σύνταξης. Αντιθέτως για τους εργατοτεχνίτες, ο εργοδότης που καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας, οφείλει να τους καταβάλει ολόκληρη τη σχετική αποζημίωση. Αν όμως ο εργατοτεχνίτης αποχωρήσει οικειοθελώς λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του για πλήρη σύνταξη γήρατος, τότε ο εργοδότης υποχρεούται σε καταβολή του 40% ή 50% της αποζημίωσης απόλυσης, ανάλογα αν έχουν δικαίωμα ή όχι επικουρικής σύνταξης (βλ. ΑΠ 416/94, ΑΠ 989/91, ΑΠ 850/89, ΑΠ 888/83, ΑΠ 414/81). Για τον υπολογισμό δε του ποσού της αποζημίωσης αυτής λόγω συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Επίσης, εν ισχύ είναι και το άρθρο 8 εδ. α΄ του Ν. 3198/1955, που ορίζει ότι «μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχουν συμπληρώσει 15ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το όριο ηλικίας που προβλέπει ο οικείος Ασφαλιστικός Οργανισμός και όταν δεν υπάρχει όριο το 65έτος της ηλικίας τους μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, οπότε δικαιούνται να λάβουν το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης».

                                                

 

Θεώνη Κάδρα

e-mail: info@efotopoulou.gr       

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί