Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Μπορούν οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. να μετέχουν σε προσωπική  εταιρεία  ή  Ε.Π.Ε.  ή  στη  διοίκηση  Α.Ε.;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) προβλέπεται ότι: «1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές γι` αυτούς διατάξεις, … υπάγονται σε εκείνες τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα στις οποίες παραπέμπουν οι ειδικοί νόμοι που τους διέπουν».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2, 4 και 5 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας», οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι μόνιμοι ή επί θητεία δημόσιοι λειτουργοί των νοσοκομείων (βλ. και άρθρο 24 παρ. 2  του ν. 1397/1983 που είχε καταργηθεί με το άρθρο 132 του ν. 2071/1992 και επανήλθε σε ισχύ με την περ. β’ του άρθρου 1 του ν. 2194/1994, Α΄ 34), γι’ αυτούς, δε, ισχύουν ειδικές διατάξεις όσον αφορά τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης και, ιδιαίτερα, το διορισμό, την εξέλιξη, το πειθαρχικό δίκαιο και τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης (βλ. ιδίως τα άρθρα 65 έως 79 του νόμου αυτού). Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών του Ε.Σ.Υ. διέπεται από ειδικές διατάξεις και, περαιτέρω, από εκείνες, μόνον, τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στις οποίες οι ειδικές αυτές διατάξεις παραπέμπουν (βλ. σχετικά ΔΕφΑθ 862/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 7 του ν. 2071/1992 οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης και οι ιατροί σύμβουλοι νοσοκομείων  απαγορεύεται να είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής  κλινικής  ή  φαρμακευτικής  επιχείρησης  ή  να  μετέχουν σε προσωπική  εταιρεία  ή  Ε.Π.Ε.  ή  στη  διοίκηση  Α.Ε.  με  αντίστοιχα αντικείμενα.

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί