Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Διαδικασία απευθείας μεταβίβασης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (asset deal)

1. Στον «Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Σ.Η.Θ.Υ.Α.). (ΥΑΠΕ/Φ1/14810, ΦΕΚ Β 2373 25.10.2011), εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών», o οποίος εκδόθηκε, κατ` εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3468/2006, ορίζεται στο άρθρο 1 ότι «…αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και εφαρμόζεται για τη χορήγηση, τροποποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) καθώς και για Υβριδικούς Σταθμούς ΑΠΕ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 3 καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 6 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει».

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του εν λόγω Κανονισμού Αδειών, προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έργων ΑΠΕ υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού που διέπουν την απελευθερωμένη αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και που πρέπει να τηρούνται κατά την άσκηση κάθε δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2773/1999.[1]

  1. Συγκεκριμένα στο εν λόγω άρθρο, προβλέπεται ότι «η άδεια παραγωγής μεταβιβάζεται με απόφαση ΡΑΕ εφόσον δεν παραβιάζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού. 2. Με τη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής, ο νέος κάτοχος της άδειας υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν».

  1. Επιπροσθέτως, στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις) (ΦΕΚ Α 129 6.2006) προβλέπεται η δυνατότητα του κατόχου άδειας παραγωγής να μεταβιβάζει την άδειά του σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά από σχετική απόφαση της Ρ.Α.Ε. και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια (α) της εθνικής ασφάλειας[2], (β) της δυνατότητας του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει το έργο με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκεια του και της δυνατότητας εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών[3] (γ) Της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των πελατών[4].

  1. Ο τρόπος δε αξιολόγησης των ως άνω κριτηρίων γίνεται από τη ΡΑΕ βάσει της από 30.07.2001 απόφασης της ΡΑΕ «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και μικρή Σ.Η.Θ.», όπως ισχύει, εφεξής «Οδηγός Αξιολόγησης». Ο Οδηγός Αξιολόγησης παρά το ότι εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και έτσι θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν διαθέτει νομική δεσμευτικότητα στο μέτρο που περιέχει ρυθμίσεις μη προβλεπόμενες από το νόμο και τον Κανονισμό Αδειών, το ΣτΕ έκρινε ότι νόμιμως εκδόθηκε στο πλαίσιο της επιτρεπόμενης αυτοδέσμευσης της Διοίκησης.[5]

  1. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι η μεταβίβαση της άδειας παραγωγής δεν συνιστά λόγο παράτασης της προθεσμίας έκδοσης της άδειας εγκατάστασης που είναι αυτή των τριάντα (30) μηνών από την έκδοση της άδειας παραγωγής.[6]

  1. Εν συνεχεία σύμφωνα με το άρθρο 40 του «Κανονισμού Αδειών», ορίζεται η διαδικασία μεταβίβασης της άδειας παραγωγής για την οποία χρειάζεται αίτηση μεταβίβασης της άδειας από το κάτοχο της άδειας και αίτηση αποδοχής της μεταβίβασης από το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η άδεια. Ειδικότερα, στο ως άνω άρθρο προβλέπεται : «Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποβάλει στη ΡΑΕ αίτηση μεταβίβασης της άδειας στην οποία αναφέρεται το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η άδεια. Με την αίτηση του κατόχου της άδειας παραγωγής συνυποβάλλεται δήλωση αποδοχής μεταβίβασης από το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η άδεια. Η ανωτέρω αίτηση και δήλωση συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 5.»

  1. Η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει εγγράφως εντός τακτής προθεσμίας από τον κάτοχο της άδειας παραγωγής και το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η άδεια, την παροχή πληροφοριών και συμπληρωματικών στοιχείων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης μεταβίβασης. Αν η προθεσμία που έχει ταχθεί παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται μη πλήρης και η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.[7]
  2. Ακολούθως, η ΡΑΕ δημοσιοποιεί περίληψη της υποβαλλόμενης αίτησης στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δημοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλουν στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις. Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωση τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ΡΑΕ κοινοποιεί τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί, στον κάτοχο της άδειας παραγωγής και το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η άδεια, θέτοντας προθεσμία για την από μέρους τους απάντηση. [8]

  10. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η ΡΑΕ επεξεργάζεται την αίτηση μεταβίβασης σύμφωνα με το κριτήριο αξιολόγησης στ` του άρθρου 13 του Κανονισμού Αδειών που είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει το έργο με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκεια του και της δυνατότητας εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών.[9]

 11. Τέλος, διαφορετική είναι η διαδικασία που διέπει τις τροποποιήσεις των αδειών παραγωγής η οποία ρυθμίζεται στα άρθρα 18 επόμενα του Κανονισμού Αδειών της ΡΑΕ.

Κωνσταντίνα Γ. Δαϊλάκη

Δικηγόρος, MSc in Energy Law

info@efotopoulou.gr

[1] Βλτ. ΣτΕ 1418/2015

[2] Σύμφωνα με τον Οδηγό Αξιολόγησης της ΡΑΕ προβλέπεται ότι η υλοποίηση του έργου δεν πρέπει να επηρεάζει θέµατα εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας ή να παρεµποδίζει τις µεταφορές. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται πρόβληµα, τα έργα λαµβάνουν αρνητική Γνώµη για Άδεια Παραγωγής, αφού ζητηθεί από τον αιτούντα η παροχή σχετικών διευκρινήσεων. Τα υπόλοιπα έργα περνούν επιτυχώς το στάδιο αυτό.

[3] Αναφορικά με τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει το έργο με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκεια του και της δυνατότητας εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών ο Οδηγός Αξιολόγησης της ΡΑΕ αναφέρει ότι «στην Αίτηση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι σε θέση να υλοποιήσει το έργο και να λειτουργεί την ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Η δυνατότητα αυτή σχετίζεται µε την εμπειρία και την τεχνογνωσία του φορέα στην υλοποίηση τέτοιων έργων και στη δυνατότητα κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και χρηµατοπιστωτικής επάρκειας, έτσι όπως απαιτούνται για την υλοποίηση και τη λειτουργία του έργου».

[4] Εκπλήρωση υποχρεώσεων κοινής ωφελείας στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η επιβάρυνση που προκαλεί η µονάδα στις υποδοµές κοινής ωφελείας της περιοχής εγκατάστασής της καθώς και οι επεµβάσεις που απαιτούνται για αποκατάσταση τυχόν προκληθεισών βλαβών στις υποδοµές αυτές. Αν δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα, το έργο λαµβάνει το µέγιστο βαθµό στο κριτήριο αυτό. Να προστατεύονται τα συµφέροντα των καταναλωτών και ιδίως οι τιµές, οι όροι προµήθειας, η ασφάλεια εφοδιασµού, η τακτική παροχή και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προµήθειας ηλεκτρικής και κάθε άλλης µορφής ενέργειας

[5] Σύμφωνα με την με αρ. 3650/2005 απόφασή του το Τμήμα Ε’ του ΣΤΕ έκρινε μεταξύ άλλων ότι: «ο Οδηγός αξιολόγησης της ΡΑΕ, με τον οποίο, εξειδικεύονται τα παραπάνω κριτήρια του νόμου και του Κανονισμού Αδειών χωρίς να θεσπίζονται νέα και προσδιορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη χορήγηση αδειών παραγωγής, περιέχει αυτοδέσμευση της διακριτικής ευχέρειας της ρυθμιστικής αρχής προκειμένου να αξιολογούνται οι αιτήσεις με αντικειμενικούς και ίσους όρους για όλους του κρινόμενους, και, με την έννοια αυτή, τίθεται νομίμως»

[6] Βλτ. παρ. 4 και 6 του άρθρου 3 του ν.  3468/2006

[7] Βλτ. παρ. 2 του άρθρου 40 του Κανονισμού Αδειών.

[8] Βλτ. παρ. 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Αδειών.

[9] Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Αδειών στο κριτήριο αξιολόγησης στ’ ορίζεται ότι: «στ) Τη δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει το έργο με βάση την οικονομική, επιστημονική και τεχνική επάρκειά του. Για την αξιολόγηση της οικονομικής επάρκειας του αιτούντος, λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον πλαίσιο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Για την αξιολόγηση της αίτησης ο αιτών οφείλει να υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 1 – Μέρη 7 και 8. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες της διαφάνειας».

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί