Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. – Πότε εφαρμόζεται ο Υπαλληλικός Κώδικας (βλ. ΔΕφΑθ 862/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ορίζεται ότι: «1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις,  […] υπάγονται σε εκείνες τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα στις οποίες παραπέμπουν οι ειδικοί νόμοι που τους διέπουν».

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2, 4 και 5 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας», οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι μόνιμοι ή επί θητεία δημόσιοι λειτουργοί των νοσοκομείων (βλ. και άρθρο 24 παρ. 2  του ν. 1397/1983 που είχε καταργηθεί με το άρθρο 132 του ν. 2071/1992 και επανήλθε σε ισχύ με την περ. β’ του άρθρου 1 του ν. 2194/1994,), γι’ αυτούς, δε, ισχύουν ειδικές διατάξεις όσον αφορά τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης και ιδιαίτερα, το διορισμό, την εξέλιξη, το πειθαρχικό δίκαιο και τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης (βλ. ιδίως τα άρθρα 65 έως 79 του νόμου αυτού).                    

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών του Ε.Σ.Υ. διέπεται από ειδικές διατάξεις και, περαιτέρω, από εκείνες, μόνον, τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στις οποίες οι ειδικές αυτές διατάξεις παραπέμπουν.                    

Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα της παράτασης της αποδοχής της πράξης του διορισμού, στην περίπτωση του ιατρού του Ε.Σ.Υ., δε μπορεί να γίνει λόγος για εφαρμογή του άρθρου 17 ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) που προβλέπει περί της δημοσίευσης και της κοινοποίησης της πράξης του διορισμού, μεταξύ άλλων ότι: « […] Η προθεσμία (της αποδοχής του διορισμού) μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους. […]»

Ο λόγος της μη εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης και στην περίπτωση του ιατρού Ε.Σ.Υ. έγκειται στο ότι εν προκειμένω δεν υπάρχει κάποια διάταξη ειδική που να παραπέμπει στην εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 3528/2007 και συνεπώς δεν παρέχεται η δυνατότητα στον ιατρό του Ε.Σ.Υ. να αιτηθεί παράτασης αποδοχής της πράξης του διορισμού του βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα (όπως αντίθετα συμβαίνει επί των πειθαρχικών αδικημάτων και πειθαρχικών ποινών που προβλέπει το άρθρο 77 του ν. 2071/1992 για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., το οποίο και αναφέρει ότι: «[…] 1. Πειθαρχικά αδικήματα των ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι τα προβλεπόμενα από τις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και τα επόμενα: […]» και συνακόλουθα παραπέμπει και στο ν. 3528/2007). 

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr  

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί