Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα με μοριοδοτούμενους λόγους σε όσους έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα με μοριοδοτούμενους λόγους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 7 του άρ. 21 του Ν. 4332/2015 (και κατά φθίνουσα σειρά των μορίων που συγκεντρώνουν από τα ως άνω προβλεπόμενα κριτήρια), χορηγείται – μεταξύ άλλων – και σε όσους έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (μόριο 1). Οι αιτούντες λαμβάνουν το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, όταν, δε,κληθούν από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 01η-09-2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ισούται με το 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων, όπως αυτό ορίστηκε από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα, εκτός από την περίπτωση που οι Σχολές ή τα Τμήματα έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστού. Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή των Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 99719/Ζ1/13-06-2018 (Β΄ 2520) Υπουργική Απόφαση, ως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 117514/Ζ1/11-07-2018 (Β΄ 2784) Υπουργική Απόφαση, ενώ δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων ή Σχολών που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, εφόσον πρόκειται για τους νομούς Αττικής ή Θεσσαλονίκης (βλ. την υπ’ αριθμ. 168262/Ζ1/09-10-2018 σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019»).

Αγγελική Πολυδώρου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί