Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διόρθωση στοιχείων της πρώτης εγγραφής (περιγραφικών και γεωμετρικών) σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν. 2664/1998

Σύμφωνα με το στοιχείο α’ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα (και όπως η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 4164/2013), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20, εκείνος που καταχωρίσθηκε στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή και μέχρι τον ορισμό του τελευταίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του Κτηματολογικού Γραφείου, τη διόρθωση στοιχείων της πρώτης εγγραφής, περιγραφικών και γεωμετρικών, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 α. Με την  αίτηση αυτή δεν επιτρέπεται, επί ποινή απαραδέκτου, να τίθενται υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα συνδικαιούχων, τα όρια όμορων ακινήτων ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επ’ αυτών. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.

Περαιτέρω, ορίζεται στο ίδιο ως άνω άρθρο και στην ίδια παράγραφο (βλ. υπό στοιχ. β’) ότι ο Κτηματολογικός Δικαστής δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Για την συζήτηση της αίτησης προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτημα της αίτησης αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, κατά την συζήτηση της αίτησης και με ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος, προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή.

Πολύ νωρίς, πρακτικές ανάγκες επέβαλαν στη νομολογία να ερμηνεύσει διασταλτικά την εν λόγω διάταξη του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν. 2664/1998, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του Ν. 2664/1998, που αφορά τα πρόδηλα σφάλματα, ώστε να συμπεριλάβει και άλλη πλην του εμβαδού, εσφαλμένα καταχωρηθέντα στοιχεία των πρώτων εγγραφών, εφόσον οι αιτούμενες διορθώσεις προκύπτουν από δημόσια έγγραφα, όπως το είδος της διαιρετής ιδιοκτησίας (π.χ. από οριζόντια επί καθέτου σε απλή κάθετη ή απλή οριζόντια), τον αριθμό ορόφου, την ύπαρξη ή μη παρακολουθήματος, την αιτία και τον τίτλο κτήσης, το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος (ψιλή ή πλήρης κυριότητα), τα στοιχεία ταυτότητας των δικαιούχων, τη διεύθυνση του ακινήτου, το ποσοστό συγκυριότητας επί γεωτεμαχίου που αναλογεί σε κάθε διαιρετή ιδιοκτησία, το ποσοστό συγκυριότητας επί ακινήτου εκάστου των συγκυρίων, την κατάργηση ΚΑΕΚ που αντιστοιχεί σε ανύπαρκτη ιδιοκτησία κλπ. (βλ. σχετική απόφαση ΜονΠρωτΘεσ 6538/2008, δημ. ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Την εν λόγω αίτηση, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, νομιμοποιείται να εγείρει αυτός που έχει καταχωρηθεί στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος. Μόνος περιορισμός που τίθεται στη διόρθωση των εσφαλμένων καταχωρήσεων των πρώτων εγγραφών με την εν λόγω διαδικασία είναι να μην αμφισβητούνται κατά ρητή διάταξη του ως άνω άρθρου «τα όρια όμορων ακινήτων ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επ’ αυτών», αφ’ ης στιγμής όμως η εν λόγω διάταξη ερμηνεύθηκε- όπως ειπώθηκε ανωτέρω- διασταλτικά, για να συμπεριλάβει και άλλα στοιχεία, πλην του εμβαδού, αναλόγως πρέπει να ερμηνευθεί και ο ως άνω περιορισμός, ώστε να συμπεριλάβει κάθε δικαίωμα τρίτου που ενδέχεται να επηρεαστεί από την αιτούμενη διόρθωση και να μην επιτρέπεται τέτοια διόρθωση, εάν ο τρίτος δεν συμμετέχει στην δίκη (βλ. ΕφΠειρ [Μον] 194/2014, δημ. ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Με βάση τα ανωτέρω, στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να υπαχθεί κάθε περίπτωση με την οποία διορθώνονται ανακριβή στοιχεία της πρώτης εγγραφής που αφορούν αποκλειστικά τον αιτούντα (βλ. Κτηματολογικές Εγγραφές – η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών, β’ έκδοση, 2008, σελ. 113) και μόνον εφόσον: α) δεν επέρχεται μετάθεση ή αλλοίωση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος, β) δεν θίγονται δικαιώματα τρίτων προσώπων, γ) δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση τα όρια όμορων ακινήτων και δ) δεν αφορά τις περιπτώσεις προδήλου σφάλματος, ληξιαρχικών ή γεωμετρικών στοιχείων και δικαιούχων από αναδασμό ή άρση χαρακτηρισμού έκτασης ως δασικής (άρθρο 20 α).

 

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί