Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Εφαρμογή του άρθρου 261 ΑΚ επί δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής κατά την ποινική διαδικασία

Το άρθρο 261 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε δια του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α 74/20-03-2013), προβλέπει πλέον στην παρ. 1 ότι η παραγραφή διακόπτεται με την άσκηση της αγωγής και αρχίζει πάλι από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή την κατ’ άλλο τρόπο περάτωση της δίκης. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής κατά την ποινική διαδικασία εξομοιούται με τοιαύτη άσκηση αγωγής κατ’ άρθρο 261 ΑΚ και, συνεπώς, διακόπτει την παραγραφή κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα. Τούτο σημαίνει ότι η κατά την ποινική διαδικασία δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής επιφέρει αφενός μεν διακοπή της παραγραφής (κατά το α΄ εδ. της παρ. 1 του ΑΚ 261), αφετέρου δε μια ιδιότυπη αναστολή της εν θέματι παραγραφής εν επιδικία (κατά το β΄ εδ. της παρ. 1 του ΑΚ 261). Όπως εύγλωττα σημείωσε τόσο το Ακυρωτικό Δικαστήριο στην ΑΠ 1257/2016, όσο και ο κ. Χαράλαμπος Θ. Σεβαστίδης – Πρόεδρος Πρωτοδικών και μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Σύνταξης Νέου ΚΠΔ – κατά την εισήγησή του στην Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας με θέμα «Ειδικά Ζητήματα Ποινικού Δικαίου», που έλαβε χώρα την 09.05.2017, η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής «μηδενίζει» και «παγώνει» τον χρόνο της παραγραφής, η οποία εκκινεί πάλι αφότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ή περατωθεί με άλλο τρόπο η δίκη επί της εγερθείσας πολιτικής αγωγής και όχι – όπως συνέβαινε υπό το προϊσχύσαν καθεστώς – την επομένη της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής.

Σημειωτέον, επιπροσθέτως, ότι η παρ. 2 του άρθρου 261 ΑΚ δεν φαίνεται να τυγχάνει εφαρμογής στο πλαίσιο της αυτεπαγγέλτως προωθούμενης ποινικής διαδικασίας.

Συμπερασματικώς, ο πολιτικώς ενάγων που διέκοψε την παραγραφή της εισαχθείσης στο ποινικό δικαστήριο αξίωσής του δια της δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής, δεν υποχρεούται πλέον να προβεί σε καμμιά ενέργεια ή διαδικαστική πράξη ώστε να διακόψει εκ νέου την παραγραφή, αφού, βάσει των προεκτεθέντων, δεν επαπειλείται η παραγραφή εν επιδικία της αξίωσης λόγω καθυστέρησης εκδίκασης της υποθέσεως από το ποινικό δικαστήριο.

Αναφορικά, δε, με τις εκκρεμείς κατά την ψήφιση του Ν. 4139/2013 υποθέσεις, η παρ. 3 του νέου άρθρου 261 ΑΚ προβλέπει ότι αυτές καταλαμβάνονται από τις νέες διατάξεις του άρθρου αυτού, που τυγχάνουν εφαρμοστέες εφόσον η προθεσμία της παραγραφής δεν είχε ήδη συμπληρωθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4139/2013, ήτοι έως την 20.03.2013. Μάλιστα, όπως αιτιολογημένα υποστηρίζει ο προρρηθείς Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Χαράλαμπος Θ. Σεβαστίδης σε άρθρο του στο νομικό περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» (ΠοινΔικ 2015, σελ. 673-675), στο ερώτημα εάν προσκρούει στο άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ ή στο άρθρο 7 παρ. 1 του Συντάγματος η εφαρμογή του νέου άρθρου 261 ΑΚ σε εκκρεμείς κατά την ψήφιση του Ν. 4139/2013 υποθέσεις ή ακόμα και επί εγκλημάτων που τελέστηκαν μεν πριν από την ψήφιση του περί ου ο λόγος νόμου, αλλά για τα οποία δεν είχε ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, η απάντηση πρέπει να είναι αποφατική.

Ανδρέας Ματσακάς, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί