Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Εκδίκαση αγωγής διανομής κληρονομιαίου ακινήτου κατά το άρθρο 69 του κώδικα πολιτικής δικονομίας

Στο δικόγραφο της αγωγής με το οποίο ζητείται η διανομή του κληρονομιαίου ακινήτου, πρέπει τόσο για την ενεργητική, όσο και για την παθητική νομιμοποίηση να αναγράφεται ότι έχει γίνει μεταγραφή τόσο του κληρονομικού μεριδίου του ενάγοντος ή εναγόντων όσο και του εναγομένου ή των εναγομένων.

Ενόψει όμως του άρθρου 69 παρ. 1 στοιχ. ζ’ του ΚΠολΔ, με το παρέχεται δικαίωμα να ζητηθεί δικαστική προστασία και όταν το δικαίωμα τελεί κάτω από αναβλητική αίρεση ή προθεσμία, γίνεται δεκτό ότι η μη μεταγραφή της αποδοχής ή του κληρονομητηρίου ή του πιστοποιητικού μη αποποίησης έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής δεν έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψή της ως απαράδεκτης, αλλά ότι το Δικαστήριο εφαρμόζοντας την παραπάνω διάταξη, διατάζει την διανομή, αφού προηγουμένως πληρωθεί η αίρεση της μεταγραφής, η οποτεδήποτε και να γίνει έχει αναδρομική δύναμη, δηλαδή ανατρέχει στο χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. Για το σκοπό αυτό μπορεί το Δικαστήριο, μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης και της έκτασης του αμφισβητούμενου μεταξύ των διαδίκων του κληρονομουμένου μεριδίου τους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης για να τους δώσει την ευκαιρία να προβούν στη μεταγραφή της οικείας πράξης αποδοχής κληρονομίας ή εφόσον εκδίδεται προδικαστική απόφαση, να διατάξει την προσκομιδή των σχετικών ως άνω εγγράφων μεταγεγραμμένων (ΕφΑθ 11575/1986 ΕλλΔνη 29.142, ΠΠρΑθ 8980/1988 Δνη 1992.418, ΠΠρΡοδ 18/2007, Αρμ 2008.900).

Συνεπώς, βάσει του άρθρου 69 του ΚπολΔ εισάγεται απόκλιση από τον γενικό κανόνα του άρθρου 68 του ΚπολΔ, το οποίο ορίζει ότι προς άσκηση αγωγής απαιτείται η συνδρομή άμεσου εννόμου συμφέροντος, δηλαδή ανάγκης παροχής εννόμου προστασίας που να είναι ενεστώσα. Με το άρθρο 69 ΚπολΔ συγχωρείται η άσκηση αγωγής και όταν ακόμη η ανάγκη παροχής εννόμου προστασίας δεν είναι ενεστώσα, αλλά μέλλουσα. Έτσι, ενώ κατ’ αρχάς θα έπρεπε το επίδικο δικαίωμα να είναι απαιτητό κατά το χρόνο της επ’ ακροατηρίου συζήτησης, παρέχεται κατ’ άρθρο 69 του ΚπολΔ ένδικη προστασία μολονότι το επίδικο δικαίωμα θα καταστεί απαιτητό στο μέλλον. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις του άρθρου 69, με μόνη την επιφύλαξη του εδαφ. δ’, προϋποτίθεται ότι ο γενεσιουργός λόγος του επίδικου δικαιώματος έχει ήδη λάβει χώρα κατά τον χρόνο της συζητήσεως, απλώς δε δεν είναι ακόμη το δικαίωμα απαιτητό, ούτε θα είναι μέχρι την έκδοση της απόφασης. Κατά τη διάταξη της παρ. 1 εδαφ. δ’ του άρθρου 69 είναι επιτρεπτή η παροχή έννομης προστασίας και πριν τη γέννηση του δικαιώματος και ειδικότερα όταν η γέννηση ή άσκηση του δικαιώματος, που θεσπίζεται από το νόμο ή τη σύμβαση εξαρτάται από την έκδοση απόφασης συνήθως διαπλαστικής, αλλά και καταψηφιστικής (βλ. Κεραμέα, Κονδύλη-Νίκα, Ερμηνεία ΚπολΔ, άρθρου 69, σελ. 149 και 3779/2007 ΠΠρΑθ ΕφΑΔ 2008.215).

 

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί