Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Έλλειψη αναδρομικότητας άρθρου 630Α ΚΠολΔ (βλ. ΕφΑθ 993/2006, ΧρηΔικ 2008, 130)

Με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α΄ 84/15 Μαρτίου 2000) προστέθηκε νέο άρθρο με αριθμό 630Α στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με το οποίο ορίσθηκε ότι η διαταγή πληρωμής επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της. Αν η επίδοση δεν γίνει στην προθεσμία των δύο μηνών, η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει. Σκοπός της ανωτέρω ρυθμίσεως είναι η έγκαιρη γνώση από τον οφειλέτη της υπάρξεως σε βάρος του διαταγής πληρωμής και η μη αθέμιτη αξιοποίηση αυτής για πολύ χρόνο από τον δανειστή.

Ο ανωτέρω νόμος δεν περιέχει μεταβατικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις διαταγές πληρωμής που είχαν εκδοθεί πριν την έναρξη της ισχύος του (15 Μαρτίου 2000). Επομένως εν όψει και της γενικής αρχής του δικαίου, που διαλαμβάνεται στο άρθρο 2 ΑΚ ότι ο νόμος ορίζει περί του μέλλοντος και δεν έχει αναδρομική δύναμη, συνάγεται ότι η ρύθμιση του άρθρου 630Α ΚΠολΔ αφορά μόνο τις διαταγές πληρωμής που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του νόμου αυτού και δεν εφαρμόζεται σε εκείνες που εκδόθηκαν σε προγενέστερο χρόνο (Σ. Πανταζόπουλος, «Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής» σελ. 76).

Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623, 626 παρ. 1 εδ. α’ και 2, 628 παρ. 1 στοιχ. α’, 629, 632 παρ. 1 εδ. α’ και 633 ΚΠολΔ συνάγεται ότι οι ισχυρισμοί που ανάγονται σε επιγενόμενα της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής περιστατικά, τα οποία επηρεάζουν την απαίτηση ή το ύψος αυτής, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής και συνεπώς, ούτε και να προταθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην σχετική δίκη. Και τούτο, διότι το αντικείμενο της δίκης της ανακοπής συγκροτείται αποκλειστικά από τους λόγους που αφορούν στο έγκυρο ή μη της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής, είτε αυτοί (λόγοι) αφορούν την έλλειψη διαδικαστικής προϋποθέσεως για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, είτε την αξίωση, η κρίση για την ύπαρξη της οποίας αποτελεί προδικαστικό ζήτημα της κύριας κρίσεως περί του κύρους της διαταγής πληρωμής. Συνεπώς ισχυρισμοί που ανάγονται σε μεταγενέστερα από την έκδοση της διαταγής πληρωμής γεγονότα, που επηρεάζουν την απαίτηση, όπως είναι η (μερική) απόσβεση της απαιτήσεως από τόκους, συνεπεία σχετικής νομοθετικής ρυθμίσεως μεταγενέστερης της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, ούτε να προταθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη. Και τούτο διότι ισχυρισμοί που δεν υπήρχαν κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν είναι λογικώς δυνατόν να επιδρούν στην εγκυρότητα της εκδόσεώς της. Τα ως άνω επιγενόμενα της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής γεγονότα, μπορούν να προταθούν μόνο μέσω της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής κατά της εκτελέσεως (ΑΠ 201/2003, ΕλλΔνη 45, 417, ΑΠ 1343/2004, ΕλλΔνη  46, 1423, ΑΠ 1568/2002, ΝοΒ 51, 1198).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί