Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Εμπορικές Μισθώσεις. Περάτωση εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρίας. Αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης

Από καμιά διάταξη του νόμου η  λύση  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  δεν συνεπάγεται  η λύση των υφισταμένων συμβάσεων και αν ακόμη η εκτέλεση αυτών ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της λύση της εταιρίας (ΑΚ  957/1974  ΝοΒ  23.596). Αυτό ισχύει και για τη μίσθωση (Φλούδας Εμπ. Μίσθ. πρ. 87, Κανέλλος, παρ. 27 σελ. 87) αν ληφθεί υπόψη ότι, όπως προκύπτει από τα άρθρα 42-45 ΕΝ και 784  του  ΑΚ  μετά  τη  λύση  της  ομόρρυθμης εταιρίας  δεν  καταλύεται το νομικό πρόσωπο αυτής, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και για τις  ανάγκες  αυτής  (ΑΠ 58/1981  ΝοΒ  29.1253).  Όταν όμως περατωθεί η εκκαθάριση καταλύεται η νομική προσωπικότητα της εταιρίας και επέρχεται η λύση αυτής και  κατά συνέπεια    η    λύση   της   μίσθωσης,   αφού   πλέον   δεν   υπάρχει αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος να δικαιούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο. Η λύση αυτή επέρχεται αυτοδικαίως χωρίς να  απαιτείται  καταγγελία  αυτής (Χ.  Παπαδάκης  Αγωγαί,  σελ.  364, 365, Φλούδας, ο.π. σελ. 72 σημ. 7, Κανέλλος, ο.π). Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί,  ότι  υποκατάσταση  στη μισθωτική  σχέση  άλλων και δη των εταίρων δεν είναι δυνατή, αφού ούτε το άρθρο 612 ΑΚ εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλογικά, ώστε  οι  εταίροι να  θεωρηθούν ως διαδεχόμενοι την εταιρία, της οποίας είναι μέλη, ούτε επιτρέπεται παραχώρηση της χρήσης, προκειμένου περί εμπορικής μίσθωσης, αφού ο νόμος απαγορεύει αυτήν επί ποινή καταγγελίας (βλ. Χ. Παπαδάκης, σελ. 364, 365). Εάν δε τυχόν έχει γίνει υπεκμίσθωση ή  παραχώρηση  της  χρήσης  του  μισθίου σε τρίτον και δη στους εταίρους, αυτοί μπορούν να εναχθούν (ΑΚ 599 παρ.2) εφόσον έληξε η μίσθωση, είτε από κοινού με την εταιρία,  εφόσον  δεν περατώθηκε  η  εκκαθάριση,  είτε  μόνοι,   εφόσον περατώθηκε  η εκκαθάριση (Χ. Παπαδάκης, σελ. 366). Στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση της χρήσης ή η  υπεκμίσθωση  πρέπει  να  έγινε  μετά  από     σύμβαση  με το  μισθωτή  διότι  αν ο τρίτος έχει αποκτήσει τη χρήση του μισθίου αυθαίρετα δεν μπορεί να εναχθεί με την αγωγή που απορρέει  από τη σύμβαση (Χ. Παπαδάκης, ο.π. σελ. 25).

Αν η εκμισθώτρια λυθεί, η κατάσταση που δημιουργείται είναι παρεμφερής με εκείνη που προκαλείται και όταν λυθεί η μισθώτρια εταιρεία. Έτσι και εδώ πρέπει να γίνει δεκτό ότι επέρχεται, μετά το πέρας της εκκαθάρισης, λύση της μίσθωσης αυτοδικαίως και μάλιστα χωρίς τον προβληματισμό αν το μίσθιο είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης κλπ γιατί εδώ το μίσθιο είναι άσχετο με τη ζωή της εκμισθώτριας εταιρείας. Συγκαταλέγεται και η μισθωτική σχέση σ’ εκείνες που πρέπει να τακτοποιηθούν (ΑΚ 777 επ.).

  1. Την ενοχική αγωγή απόδοσης του μισθίου θα ασκήσει η υπό εκκαθάριση εκμισθώτρια εταιρεία, η νομική προσωπικότητα της οποίας διατηρείται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης
  2. Σε κάθε περίπτωση η απόδοση θα επιτευχθεί με την αγωγή κυριότητας η νομής (ΑΚ 1094 επ., 987 επ.) από εκείνον, ο οποίος την απέκτησε επί του μισθίου πράγματος μετά το πέρας της εκκαθάρισης (ΑΚ 781, 782)   (Χ. Παπαδάκης, Αγωγές απόδοσης μισθίου, Τόμος 2ος , σελ. 646-647).

 

Λένα Πολύζου

Δικηγόρος

Email : info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί