Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Έννομο συμφέρον άσκησης αναγνωριστικής αγωγής απόσβεσης οφειλής

Σύμφωνα με το άρθρο 70 ΚΠολΔ όποιος έχει έννομο συμφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή ανυπαρξία ορισμένης έννομης σχέσης, μπορεί να εγείρει σχετική προς τούτο αγωγή. Από την ουσιαστικού δικαίου ρύθμιση του άρθρου 70 ΚΠολΔ συνάγεται ότι προϋπόθεση άσκησης της αναγνωριστικής αγωγής αποτελεί η ύπαρξη έννομης σχέσης που τελεί σε αβεβαιότητα και η συνδρομή εννόμου συμφέροντος, δικαιολογούντος την άσκησή της. Ως έννομη σχέση νοείται η βιοτική σχέση ενός προσώπου προς άλλο πρόσωπο, ή πράγμα, η οποία ρυθμίζεται από το δίκαιο, η έννοια δε αυτής, αντιδιαστέλλεται εκείνης της απλής νομικής κατάστασης και του πραγματικού γεγονότος (ΑΠ 4/1992, ΕλλΔνη 34.65, ΕφΑΘ 174/2001, ΕλλΔ/νη 42.747, ΕφΑΘ 7667/1990, ΕλλΔ/νη 34.85, Β. Βαθρακοκοίλης Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση του ΚΠολΔ τόμος Α άρθρο 70). Έννομο δε συμφέρον για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής υφίσταται όταν δημιουργείται αβεβαιότητα ως προς τη νομική θέση του ενάγοντος έναντι του εναγομένου, η οποία μπορεί να αρθεί μόνο με την απόφαση που αναγνωρίζει την ύπαρξη ή ανυπαρξία της έννομης σχέσης από την οποία πηγάζει η αβεβαιότητα. Ως εκ τούτου, έννομο συμφέρον συντρέχει όχι μόνον στο πρόσωπο του δικαιούχου της προς αναγνώριση έννομης σχέσης, αλλά και του τρίτου μη δικαιούχου, εφόσον από την μεταξύ άλλων σχέση, επηρεάζεται η δική του νομική, έναντι της έννομης σχέσης, θέση (Β. Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ, υπό το άρθρο 70, αριθ. 7, 19, 100 και 102 όπου και περαιτέρω παραπομπές σε συγγραφείς και νομολογία). Συνακόλουθα, ο τρίτος κύριος ακινήτου διατηρεί έννομο συμφέρον ν’ ασκήσει αναγνωριστική αγωγή κατά του δανειστή για απόσβεση της οφειλής άλλου για την οποία έχει συναινέσει και έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης σε ακίνητό του, καθώς η απόσβεση της απαίτησης με οποιονδήποτε τρόπο επιφέρει και την απόσβεση της προσημείωσης υποθήκης (άρθρα 1317 και 1323 ΚΠολΔ, ΕφΑΘ 601/1995, Δ/νη 1997.864). Περαιτέρω, η συνδρομή του εννόμου συμφέροντος προς έγερση της σχετικής αναγνωριστικής αγωγής από μέρους του τρίτου κυρίου του ακινήτου δεν αναιρείται στην περίπτωση που ο δικαιοπάροχος του αιτήθηκε την ανάκληση της απόφασης που διέταξε την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (άρθρα 699 και 706 ΚΠολΔ) και η σχετική αίτησή του, εκδικαζόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απορρίφθηκε, διότι δεν πιθανολογήθηκε η απόσβεση της απαίτησης. Και τούτο καθόσον η εκδοθείσα απόφαση μη προσβαλλόμενη με ένδικα μέσα (άρθρο 699 ΚΠολΔ), εφόσον έχει εκδοθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ) είναι προσωρινής ισχύος, και δεν επηρεάζει την έκβαση της κυρίας δίκης (Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα, παρ. 24, 2713/2014 ΠΠΡ ΑΘ).

Λένα Πολύζου, δικηγόρος,

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί