Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ένορκη βεβαίωση ενώπιον προξένου

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 421 ΚΠολΔ, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο Ν. 4335/2015 και ισχύει από 1.1.2016 κατά τη ρητή μεταβατική διάταξη του άρθρου 1 άρθρου ενάτου παρ. 4 του ίδιου Νόμου, «Οι διάδικοι μπορούν να προσάγουν προαποδεικτικώς ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον αυτές λαμβάνονται ενώπιον του ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των επομένων άρθρων», κατά δε τη διάταξη του άρθρου 422 του ίδιου Κώδικα, η οποία προστέθηκε και ισχύει κατά τα αμέσως προεκτιθέμενα, «1. Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη ένορκης βεβαίωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, επιδίδει δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση στον αντίδικο κλήση, η οποία αναφέρει την αγωγή, το ένδικο βοήθημα ή μέσο, που αφορά η βεβαίωση, τόπο, ημέρα και ώρα που θα δοθεί, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα. 2. Κατά τη βεβαίωση παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι διάδικοι. 3. Δεν επιτρέπεται η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων πάνω από πέντε (5) για κάθε διάδικο και τρεις ( 3 ) για την αντίκρουση», ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 424 του ίδιου Κώδικα, η οποία προστέθηκε και ισχύει κατά τα αμέσως προεκτιθέμενα, «Ένορκη βεβαίωση, που δίδεται κατά παράβαση των προηγουμένων διατάξεων, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στο πλαίσιο της δίκης, για την οποία δόθηκε, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων». Με τη θέση σε ισχύ του Ν. 4335/2015 καταργήθηκε (ομοίως με το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο αυτού) από 1.1.2016 η μέχρι τότε ισχύουσα διάταξη του άρθρου 270 παρ. 2 εδ. γ` ΚΠολΔ, η οποία όριζε ότι «Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και μόνον αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Για την αντίκρουση ενόρκων βεβαιώσεων επιτρέπεται η προσκομιδή, μέσα στις προθεσμίες της παρ. 3 του άρθρου 237 και του γ` εδ. του άρθρου 238, πρόσθετων βεβαιώσεων, το πολύ ίσου αριθμού προς τις αντικρουόμενες», η προσκομιδή δε ενόρκων βεβαιώσεων προς αντίκρουση προβληθέντων με τις προτάσεις ισχυρισμών χωρεί πλέον σε πρώτο βαθμό – αναφορικώς με την τακτική διαδικασία – στο πλαίσιο της νέας διατάξεως του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 237 ΚΠολΔ, κατά την οποία «Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορούν να προταθούν και νέα αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται στις προτάσεις», και ως εκ τούτου και μετά τη θέση σε ισχύ του 4335/2015 παραμένει δυνατή η προσκομιδή ενόρκων βεβαιώσεων μετά τη συζήτηση της υποθέσεως, αλλά μόνο προς αντίκρουση ισχυρισμών ή ενστάσεων, περιεχομένων στις προτάσεις του αντιδίκου. Οι νέες διατάξεις των άρθρων 422 – 424 ΚΠολΔ περί ενόρκων βεβαιώσεων υπόκεινται από πλευράς μεταβατικού δικαίου στη γενική ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 1 άρθρου πρώτου Ν. 4335/2015 και ως εκ τούτου εφαρμόζονται από 1.1.2016 και εφεξής. Από τη γραμματική διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 421 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 422, 524 παρ. 1 και 2 και 528 ΚΠολΔ, σαφώς συνάγεται ότι κατά την ενώπιον του Εφετείου διαδικασία οι διάδικοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν και να επικαλεσθούν ένορκες βεβαιώσεις προς απόδειξη των ισχυρισμών τους το αργότερο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως με τις νομίμως κατατιθέμενες προτάσεις τους (επιχείρημα από τη λέξη «προαποδεικτικώς») και ως εκ τούτου ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται προς απόδειξη των ισχυρισμών των διαδίκων και δεν προσκομίζονται εμπροθέσμως, κατά τα προεκτιθέμενα, είναι απαράδεκτες ως αποδεικτικά μέσα και δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ενώ επιτρέπεται η λήψη και προσκομιδή αυτών εντός της προθεσμίας της προσθήκης μόνο προς αντίκρουση ισχυρισμών ή ενστάσεων, περιεχομένων στις προτάσεις του αντιδίκου, αυτό δε ισχύει και επί ενόρκων βεβαιώσεων, οι οποίες προσκομίζονται το πρώτον ενώπιον του Εφετείου κατά τη διάταξη του άρθρου 529 παρ. 1 ΚΠολΔ ( ΑΠ 1055/2019 δημοσιευθείσα εις Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» (534/2020 ΕΦ ΑΘ).

Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει, κατά την διάταξη της παραγράφου 4 του ενάτου άρθρου Ν. 4335/2015, κατ” εφαρμογή της καθιερουμένης από τις διατάξεις των άρθρων 12, 21 εδ. β` και 24 παρ. 1 εδ. α` ΕισΝΚΠολΔ γενικής δικονομικής αρχής ότι οι διαδικαστικές πράξεις ρυθμίζονται και διέπονται από το δίκαιο το ισχύον κατά τον χρόνο διενεργείας αυτών, τις επιδιδόμενες από της 1ης Ιανουαρίου 2016 και εξής κλήσεις, έστω και εάν οι σχετικές αγωγές ή τα ένδικα βοηθήματα ή τα ένδικα μέσα έχουν ασκηθεί προ της εν λόγω ημερομηνίας (5/2020 ΑΠ).

Λένα Πολύζου

Δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί