Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων Κολλεγίων

Στο άρθρο 1 του Ν. 3696/2008 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23α του άρθρου 30 του N.4111/2013) ορίζονται τα Κολλέγια και οι σπουδές που εντάσσονται σε αυτά, ήτοι:

 «1.α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ” αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

 «β. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων τα προγράμματα σπουδών οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor’s) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master’s), εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) απο διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.»

Η περίπτωση β’ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 παρ.1 Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8.12.2014). Με την αντικατάσταση αυτή στα Κολλέγια πλέον εντάσσονται και τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πρώτο πτυχίο Bachelor τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης και τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι ορίζονται στην ΥΑ 151668/ΙΑ/03-12-2012 (ΦΕΚ Β’/3324). 

Το ίδιο άρθρο 1 του Ν. 3696/2008 στην περίπτωση γ’ συνεχίζει αναφέροντας ότι τα πτυχία που απονέμουν τα ως άνω Κολλέγια δύνανται να αναγνωριστούν ως επαγγελματικά ισοδύναμα των πτυχίων που απονέμονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση γ’ του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008 ορίζεται ότι:

« γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείων α` και β` της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης.»

Συνεπώς, δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008, (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί), τα πτυχία των Κολλεγίων τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας τα οποία πιστοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς, αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά ισοδύναμα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, θεσπίστηκε το άρθρο 49 του Ν.4264/2014 το οποίο στην παράγραφο 1 (η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 παρ.2 Ν.4310/2014), ορίζει τα εξής:

 «1. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του π.δ. 38/2010

 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), είναι αρμόδιο και για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177) και των πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 23α του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) και από την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008. Κατά τα λοιπά, το Σ.Α.Ε.Π. εφαρμόζει αναλογικά τη διαδικασία του π.δ. 38/2010.»

Δηλαδή για την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων των Κολλεγίων που έχουν πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης αρμόδιο καθίσταται το ΣΑΕΠ, βάσει της ως άνω τροποποίησης του άρθρου 75 παρ.2 Ν.4310/2014.   

Βάσει του νόμου 3696/2008 (όπως αντικαταστάθηκε από το N.4111/2013 και το Ν.4310/2014) Κολλέγια δεν είναι μόνο οι πάροχοι υπηρεσιών μεταλυκειακής εκπαίδευσης που συνεργάζονται με [βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising)] με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αλλά και οι πάροχοι υπηρεσιών μεταλυκειακής εκπαίδευσης, των οποίων τα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Για τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των πτυχίων των Κολλεγίων, συνεπώς, εφαρμόζεται το άρθρο 75 Ν. 4310/2014 και όχι το Π.Δ. 38/2010. Όταν ο Νόμος (άρθρο 75 παρ. 1 και 2 Ν. 4310/2014) προβλέπει την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των ως άνω πτυχίων δεν γίνεται να μην αναγνωρίζονται τα πτυχία που απονέμονται από τα Κολλέγια αυτά και έχουν τις ως άνω προϋποθέσεις, με την αιτιολογία ότι τα πτυχία δεν αποδίδονται από ιδρύματα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν μπορεί σε αυτή την περίπτωση να γίνει αναλογική εφαρμογή του Π.Δ 38/2010, καθώς κάτι τέτοιο θα κατέρριπτε τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 Ν. 4310/2014. Η αναλογική εφαρμογή του Π.Δ. 38/2010 θα έπρεπε να γίνει όχι για τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των πτυχίων αλλά για ζητήματα που δεν ορίζονται από το άρθρο 75 Ν. 4310/2014, όπως είναι η όλη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης των πτυχίων αυτών (π.χ. τι έγγραφα θα πρέπει να προσκομίζονται, προθεσμίες έκδοσης απόφασης της αναγνώρισης, προθεσμίες προσβολής της απόφασης, αντισταθμιστικά μέτρα κλπ). Οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των πτυχίων των Κολλεγίων ορίζονται ξεκάθαρα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 75 Ν. 4310/2014 και δεν χρειάζεται να γίνει αναλογική εφαρμογή από το Π.Δ. 38/2010 (όσον αφορά τις προϋποθέσεις).

Επίσης, η αναγνώριση των πτυχίων των Κολλεγίων δεν καταστρατηγεί το άρθρο 16 του Συντάγματος για τον εξής λόγο:

Το άρθρο 16 Σ κάνει λόγο για παροχή ανώτατης εκπαίδευσης από ιδρύματα που αποτελούν ν.π.δ.δ. και τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους. Τα Κολλέγια, ωστόσο, δεν ορίζουν από μόνα τους τα προγράμματα σπουδών που ακολουθούν για να απονείμουν ένα πτυχίο (Bachelor) αλλά τα προγράμματα σπουδών που ακολουθούν τα Κολλέγια ορίζονται και κατ’ επέκταση πιστοποιούνται από Διεθνείς Οργανισμούς Πιστοποίησης, που τους αναγνωρίζει το ίδιο το Κράτος. O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 151668/ΙΑ/03-12-2012 (ΦΕΚ Β’/3324) όρισε του διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα προγράμματα σπουδών που ακολουθούν τα Κολλέγια εγκρίνονται από το ίδιο το Κράτος, καθώς αν δεν τα ενέκρινε δεν θα δεχόταν την πιστοποίηση αυτών από συγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς. Με την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων των Κολλεγίων δεν καταστρατηγείται το άρθρο 16 Σ, καθώς το ίδιο το Κράτος, μέσω του Υπουργού Παιδείας, δέχεται τα προγράμματα σπουδών που πραγματοποιούνται στα Κολλέγια και πιστοποιούνται από τους διεθνείς οργανισμούς που ορίζει ο Υπουργός. Υπέρ της άποψης αυτής τάσσεται και ο Πρόεδρος της Σύνθεσης Δικαστών που έλαβε τις υπ’ αριθ. 1625/2019 και 1635/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, προβάλλοντας ότι η αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που απονέμουν τα Κολλέγια (με πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς) δεν έρχεται σε αντίθεση (και φυσικά δεν καταστρατηγεί) το άρθρο 16 του Συντάγματος. Ο ίδιος, μάλιστα  επεσήμανε «[…] η αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών, που χορηγούνται από κολλέγια, υπό τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010, δεν εμποδίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος, τόσο στην περίπτωση που οι σπουδές στα κολλέγια παρέχονται βάσει συμφωνιών πιστοποίησης και δικαιόχρησης με αναγνωρισμένα ανώτατης εκπαιδεύσεως ιδρύματα της αλλοδαπής όσο και στην περίπτωση που οι σπουδές στα κολλέγια παρέχονται βάσει προγραμμάτων σπουδών πιστοποιημένων από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και τούτο, γιατί και στη δεύτερη αυτή περίπτωση τα κολλέγια δεν παρέχουν σπουδές βάσει προγραμμάτων της δικής τους ελεύθερης και ανέλεγκτης από το κράτος, ως προς την ποιότητα τους, επιλογής, αλλά βάσει προγραμμάτων πιστοποιημένων από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, δηλαδή προγραμμάτων τα οποία, κατά την κρίση του αρμοδίου Υπουργού, εξασφαλίζουν, κατ’ αρχήν, ποιότητα σπουδών επιπέδου ανώτατης εκπαιδεύσεως και, περαιτέρω, υπόκεινται τελικά, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, στον έλεγχο του Σ.Α.Ε.Π., που δεν υποχρεώνεται ν’ αναγνωρίζει, χωρίς άλλο, την επαγγελματική ισοδυναμία των εν λόγω τίτλων, αλλ’ έχει την ευρεία σχετική ευχέρεια, δυνάμενο ν’ απαιτεί, προκειμένου για την αναγνώριση αυτή, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του π.δ. 38/2010.  Ο ίδιος μάλιστα ο Πρόεδρος Εφετών, στις υποθέσεις που εξετάστηκαν, συνέστησε να εξεταστεί αν το πρόγραμμα σπουδών, που πραγματοποίησε η αιτούσα και έλαβε το Bachelor από το Κολλέγιο Deree- the American College of Greece, είχε πράγματι πιστοποιηθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης και σε καταφατική περίπτωση, εφόσον είχε την απαιτούμενη τουλάχιστον τριετή διάρκεια, συνέστησε να χορηγηθεί η αιτηθείσα αναγνώριση, συνοδευόμενη – αν κρινόταν αναγκαίο – από τις απαιτήσεις του άρθρου. Δηλαδή, ο ως άνω Πρόεδρος Εφετών και στις δύο περιπτώσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας για πτυχία Bachelor του Deree College – the American College of Greece, πρότεινε να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις για αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις του άρθρου 75 Ν. 4310/2014, ακόμη και αν χρειαζόταν να ληφθούν τα αντισταθμιστικά μέτρα του άρθρου 14 Π.Δ 38/2010, ήτοι η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή η υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι για την αναγνώριση των ως άνω πτυχίων Bachelor ο Πρόεδρος Εφετών έλαβε υπόψη του τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 75 Ν. 4310/2014, ήτοι την τριετή φοίτηση σε πρόγραμμα σπουδών που έχει λάβει την πιστοποίηση από διεθνή οργανισμό. Συνεπώς, σχετικά με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης δεν εφάρμοσε αναλογικά το Π.Δ. 38/2010 αλλά το άρθρο 75 Ν. 4310/2010 και στην περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζει διαφορές πρότεινε να εφαρμοστεί αναλογικά το ΠΔ 38/2010, ως προς τα αντισταθμιστικά μέτρα του άρθρου 14 Π.Δ 38/2010. Την αναλογική εφαρμογή του Π.Δ. 38/2010, συνεπώς, δέχτηκε ο ως άνω Πρόεδρος ως προς τα αντισταθμιστικά μέτρα και όχι ως προς τις προϋποθέσεις αναγνώρισης, εφαρμόζοντας ως προς αυτές, ορθώς, το άρθρο 75 Ν. 4310/2014.

Λένα Πολύζου

Δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί