Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Επάνοδος δημοσίου υπαλλήλου μετά την παραίτησή του και την αποδοχή αυτής

Κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 148 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων «Ο υπάλληλος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο».

Δικαίωμα εγγράφου ανακλήσεως της παραίτησης προβλέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός  από την υποβολή της , εφόσον δεν έχει γίνει αποδεκτή. Αντιθέτως ο ΥΚ δεν προβλέπει διαδικασία ανακλήσεως της υποβληθείσης παραιτήσεως, ούτε από τον υπάλληλο ούτε από τη Διοίκηση, μετά την αποδοχή της (ΣτΕ 3925/1994, Γνωμ ΝΣΚ 45/2010). Εντούτοις δεν μπορεί ν αποκλεισθεί[1].

Ειδικότερα, έχει γίνει δεκτό ότι είναι επιτρεπτή η ανάκληση της παραιτήσεως, τόσο από τον υπάλληλο όσο και από τη Διοίκηση, σε περίπτωση που η περί παραιτήσεως βούληση είναι ελαττωματική. Κατά τις γενικές αρχές για να είναι έγκυρη η αίτηση ή αναφορά που υποβάλει φυσικό πρόσωπο στην Διοίκηση, πρέπει η σχετική δήλωση της βούλησης να προέρχεται από πρόσωπο που έχει συνείδηση των πραττομένων, δεν στερείται της λογικής εξαιτίας πνευματικής νόσου (ΑΠ 1687/2002,ΝοΒ,2003,1219) και η βούλησή του να είναι απαλλαγμένη ελαττωμάτων που αποκλείουν την ελεύθερη διαμόρφωσή της (ΣτΕ 1323/1974, 4300/1983, 3285/1986, 2316/1989). Η παραίτηση πρέπει να μην έχει ελαττώματα της βούλησης, δηλ. να είναι σαφής ως προς την αληθινή βούληση των υπαλλήλων για την οριστική αναχώρησή του από την Υπηρεσία[2].

Αν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η δήλωση της βούλησης του υπαλλήλου ότι παραιτείται είναι παράνομη, Συνεπώς, νομίμως επιτρέπεται ανάκληση, τόσο από τον υπάλληλο όσο και από την Διοίκηση, της παραίτησης και μετά την αποδοχή.

Μεταξύ των παρακωλυτικών στοιχείων της ελεύθερης διαμορφώσεως της βουλήσεως περιλαμβάνεται και η πλάνη, δηλαδή η εσφαλμένη γνώση της απαιτούμενης πραγματικής καταστάσεως για τον προσδιορισμό της βουλήσεως, η οποία απαιτείται να είναι ουσιώδης, δηλαδή να αναφέρεται σε τόσο σημαντικό  και σπουδαίο στοιχείο της καταστάσεως στην οποία  πρόκειται να περιέλθει ο υπάλληλος μετά τη λύση της σχέσεώς του με το Δημόσιο, ώστε αυτός, αν το γνώριζε, να μην προέβαινε στη δια της αιτήσεως εκφρασθείσα δήλωση παραιτήσεως (ΣτΕ 3554/88, 3550/88, 3957/78, Γνωμ ΝΣΚ 222/2013, 45/2010, 28/2000, 658/99, 309/92). Προς την πλάνη εξομοιούται και η άγνοια , δηλαδή η έλλειψη γνώσης της απαιτούμενης πραγματικής καταστάσεως για τον προσδιορισμό της βουλήσεως, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι συνειδητή  από μέρος του δηλούντος. Περαιτέρω έχει επίσης γίνει δεκτό, ότι παρά το ότι η πλάνη αναγόμενη στα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως δεν θεωρείται κατ’ αρχάς, ουσιώδης, κατά το αστικό δίκαιο (ΑΚ 143), αν μνημονεύονται γεγονότα που μπορεί να εκτιμηθούν ως δικαιολογούντα την περί παραιτήσεως βούληση του υπαλλήλου και αυτά αποδεικνύονται μεταγενεστέρως ανακριβή, θεμελιούται πλάνη και νομική ελαττωματικότητα της βουλήσεως του παραιτουμένου και δικαιολογείται η ανάκληση της παραιτήσεως (Γνωμ. ΝΣΚ 576/2002, 580/2001, 430/97). Ειδικότερα έχει, κατά περίπτωση, κριθεί ότι η αδυναμία συνταξιοδοτήσεως, μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, συνιστά ουσιώδες στοιχείο της καταστάσεως στην οποία πρόκειται να περιέλθει ο υπάλληλος μετά την παραίτηση και η περί αυτής πλάνη  είναι ουσιώδης (Γνωμ ΝΣΚ 535/2012, 393-395/2012, 45/2010, 207/2001, 442/99, 430/97, 309/92).

Ομοίως έχει γίνει δεκτό ό, τι ουσιώδες στοιχείο, κατά τα ανωτέρω, μπορεί να είναι και το ύψος της συντάξεως που θα λάβει ο παραιτηθείς (Γνωμ. ΝΣΚ 393-395/2012, 178-179/2012, 45/2010, 356/2004, 23/2005, 356/2004), εκτός αν η διαφορά του ύψους της συντάξεως είναι μικρή, πράγμα που καθιστά το στοιχείο αυτό μη ουσιώδες (Γνωμ ΝΣΚ 393-395/2012, 23/2005). Η δε επίκληση από τον υπάλληλο, ενώπιον της Διοικήσεως, της συνδρομής πλάνης, κατά τα ως άνω, αρκεί να γίνεται προς στήριξη του αιτήματός του περί ανακλήσεως της πράξης αποδοχής της παραιτήσεως (πρβλ. ΣτΕ 3925/94).

Με το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 4151/2013 προβλέπεται ρητώς ότι: «Υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά». Με την εν λόγω διάταξη θεσπίζεται ρητά η δυνατότητα του υπαλλήλου που αποχωρεί από την υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί  και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της συντάξεώς του, να επανέλθει στην υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά. Θεσπίζεται δηλαδή πλέον νομοθετικώς δυνατότητα ανακλήσεως υποβληθείσης παραιτήσεως υπαλλήλου, εφόσον οφείλεται σε πλάνη περί τα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως και συγκεκριμένα, ως προς τη δυνατότητα συνταξιοδοτήσεως και αντίστοιχη υποχρέωση της Διοικήσεως να ανακαλέσει τη σχετική διαπιστωτική πράξη περί λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως[3].

Εκ των ανωτέρω εκτιθέμενων λοιπών προκύπτει πως η επάνοδος στη υπηρεσία είναι δυνατή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αποχωρήσας υπάλληλος, εξαιτίας της πολυνομίας που υπάρχει στα συνταξιοδοτικά θέματα, πεπλανημένα πίστευε ότι πληρούσε τους όρους και  τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του.

Κατερίνα Μπασιαρίδου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1]Βλτ. Α.Ι Τάχος- Ι.Λ. Συμεωνίδης, Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα-ΕΡΜΥΚ και αντίστοιχων διατάξεων Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, Άρθρα 106-τρίτο, Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, άρθρο 148 σελ. 1540 επ.

[2] Βλτ. Α.Ι Τάχος- Ι.Λ. Συμεωνίδης, ο.π., σελ. 1537 επ.

[3] Βλτ. Γνωμ. ΝΣΚ 134/2015

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί