Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Επί σύνθετης διοικητικής ενέργειας προσβλητέα με προσφυγή / αίτηση ακυρώσεως καθίσταται μόνο η τελική διοικητική πράξη, στην οποία ενσωματώνονται όλες οι προηγούμενες διοικητικές πράξεις, καθιστάμενης δυνατής της προβολής και των πλημμελειών των πράξεων αυτών

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 477/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΤΝΠ Νόμος) σε περίπτωση προκήρυξης -με σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων- θέσεως Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και όταν ουδείς από τους υποψηφίους δεν εκλέγεται επειδή ουδείς συγκεντρώνει την απαιτούμενη από τον νόμο πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων, η σύνθετη αυτή διοικητική ενέργεια / διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης λειτουργού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / μέλους ΔΕΠ περαιώνεται με την απόφαση του εκλεκτορικού σώματος που κηρύσσει τη σχετική διαδικασία άγονη, χωρίς να απαιτείται κατά νόμο περαιτέρω ενέργεια, τυχόν δε επακολουθούσες πράξεις, εκδιδόμενες κατ’ ενάσκηση απλού ελέγχου νομιμότητας, οι οποίες διαπιστώνουν το σύννομο απλώς της απόφασης του εκλεκτορικού σώματος, χωρίς να επιφέρουν οποιαδήποτε μεταβολή στον νομικό κόσμο, στερούνται εκτελεστότητας. Συνεπώς, ως μόνη παραδεκτώς με αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να θεωρηθεί είτε η απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος, είτε το πρακτικό της κοινής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του ανάλογου τμήματος του Πανεπιστημίου, πράξεις με αμφότερες τις οποίες κηρύσσεται άγονη η σχετική διαδικασία εκλογής μέλους ΔΕΠ και με τις οποίες ολοκληρώνεται η σύνθετη διοικητική ενέργεια / διαδικασία πλήρωσης της προκηρυχθείσας θέσεως, ενσωματούμενων σε αυτή όλων των πράξεων που προηγήθηκαν. Οι προηγηθείσες χρονικά πράξεις αποβάλλουν την εκτελεστότητά τους και ως εκ τούτου προσβάλλονται απαραδέκτως λόγω της ενσωμάτωσής τους στην ως άνω μόνη παραδεκτά προσβαλλόμενη πράξη, ενώ η πράξη του Πρύτανη με την οποία διαπιστώνεται ότι η διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης αποβαίνει άγονη λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στις κοινές συνεδριάσεις του Εκλεκτορικού Σώματος και της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ως απλώς διαπιστωτική, στερείται εκτελεστού χαρακτήρα. Με την ευκαιρία προσβολής των ως άνω τελικών εκτελεστών πράξεων παραδεκτά προβάλλονται με την αίτηση ακυρώσεως και λόγοι ακύρωσης που αναφέρονται σε πλημμέλειες των ενδιάμεσων πράξεων της σύνθετης διοικητικής ενέργειας, όπως είναι π.χ. πλημμέλειες της απόφασης ορισμού εισηγητικής επιτροπής ή η μη σύννομη συγκρότηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής από το Εκλεκτορικό Σώμα (πρβλ. ΣτΕ 2579/2017, 1720/2015, 2412/2014, 4852/2013, 3701/2013, 4121/2010, 2694/2010, 1563/2009, 3396/2006, 1853/2006, 1389/2006, 3021/2003, 2711/2000 ΤΝΠ Νόμος).

Βικεντία – Άννα Μπενάκη

Δικηγόρος Αθηνών

Μ.Δ.Ε. Φιλοσοφίας Δικαίου Νομικής Αθηνών

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί