Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Επίδοση από τον οφειλέτη της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 σε τραπεζικό υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του (επαρχία) και όχι στον τόπο όπου εδρεύει η κεντρική διοίκηση της τράπεζας και κατά συνέπεια ο εκπρόσωπος της τράπεζας – κήρυξη απαράδεκτης της συζήτησης εφόσον από την έκθεση επίδοσης δεν προκύπτει ότι ο διευθυντής του υποκαταστήματος στο οποίο έγινε η επίδοση ήταν εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή δικογράφων (βλ. ΕιρΡοδ 16/2017)

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου με αριθμ. 16/2017 (δημ. στο περιοδικό ΕΠολΔ 2017, σελ. 81 επ.), το απόσπασμα από την μείζονα σκέψη της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, κρίθηκε ότι πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υπό κρίση αιτήσεως, καθότι αμφότερες οι επιδόσεις θα έπρεπε να είχαν λάβει χώρα στην κεντρική διοίκηση της τράπεζας (όπου και θα έπρεπε να γίνει εκεί η προσπάθεια ανεύρεσης του νομίμου εκπροσώπου, άλλως του τυχόν αρμοδίου εξουσιοδοτημένου προς παραλαβή δικογράφων υπαλλήλου) και όχι στον Διευθυντή της τράπεζας που βρίσκεται στην Ρόδο και στην Θεσσαλονίκη, από την δε έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή που διενήργησε την επίδοση δεν προέκυπτε ότι ο διευθυντής του καταστήματος ήταν εξουσιοδοτημένος προς παραλαβή δικογράφων, πράγμα που αν αναφερόταν στην σχετική έκθεση επίδοσης θα αποτελούσε πλήρη απόδειξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κρίση του ανωτέρω Δικαστηρίου:

Σε περίπτωση επίδοσης εγγράφου σε νομικό πρόσωπο πρέπει το έγγραφο αυτό να παραδίδεται σε εκείνον που είναι εκπρόσωπός του κατά τον νόμο ή το καταστατικό (άρθρο 126 παρ. 1 εδ. δ’ ΚΠολΔ), αν δε αυτός δεν βρεθεί στο κατά το άρθρο 124 παρ. 2 ΚΠολΔ κατάστημα, γραφείο ή εργαστήριο, το έγγραφο παραδίδεται σε κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 129 παρ. 1, δηλ. τον διευθυντή του καταστήματος, του γραφείου ή εργαστηρίου ή σε κάποιον συνέταιρο, συνεργάτη, υπάλληλο ή υπηρέτη (ως υπαλλήλων ή υπηρετών νοουμένων των υπαλλήλων ή υπηρετών του νομικού προσώπου προς το οποίο γίνεται η επίδοση, ΑΠ 1232/2012), του οποίου (του προσώπου) η ιδιότητα και το ονοματεπώνυμο πρέπει και αρκεί να αναγράφεται στη σχετική έκθεση επίδοσης, ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθεί, αν είναι από εκείνα τα πρόσωπα που ορίζονται από το άρθρο 129 παρ. 1 (ΑΠ 1153/2005), ενώ εκείνος που ενεργεί την επίδοση δεν είναι υποχρεωμένος να τηρήσει οποιαδήποτε σειρά μεταξύ των ως άνω αρμοδίων για την παραλαβή του εγγράφου προσώπων, αφού η διάταξη του άρθρου 129 παρ. 1 δεν απαιτεί τούτο (όπως, αντιθέτως, το επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 128 παρ. 1 του ιδίου ΚΠολΔ, όταν πρόκειται για επίδοση σε κατοικία, στην οποία δεν βρίσκεται ο παραλήπτης του επιδιδόμενου εγγράφου, ΑΠ 700/2008).

Σε κάθε περίπτωση, ο εκπρόσωπος του νομικού πρόσωπου (και γενικότερα τα καταστατικά όργανα της διοίκησης και εκπροσώπησης αυτού) δικαιούται, εντός του πλαισίου της γενικής προς εκπροσώπηση του νομικού προσώπου εξουσίας του, να ορίσει αρμόδιο για την παραλαβή δικογράφων, στην τελευταία δε περίπτωση ο εξουσιοδοτηθείς μπορεί να παραλαμβάνει δικόγραφα, σαν να ήταν ο ίδιος ο εκπρόσωπος (ΑΠ 1153/2006), χωρίς άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία (ΑΠ 882/1989).

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

           

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί