Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Επιτρεπτή η άσκηση γεωργικών εργασιών από τους δημοσίους υπαλλήλους

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’, 26/9.2.2007) περί «Κύρωσης του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» αναφορικά με την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους ΝΠΔΔ[1] προβλέπεται ότι:

«1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ” επάγγελμα άσκηση εμπορίας.4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.»

Όπως όμως έχει γνωμοδοτήσει η Ολομέλεια του Ν.Σ. Κράτους: «η επαγγελματική απασχόληση δημοσίου υπαλλήλου ως γεωργού και η απόκτηση εισοδήματος από αυτή, δεν συνιστά άσκηση ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, ούτε η πώληση προϊόντων εκ της ασχολίας αυτής αποτελεί εμπορική πράξη η οποία προσδίνει με την άσκησή της κατά σύνηθες επάγγελμα την εμπορική ιδιότητα. Δ/γμα 2/14 Μαϊου 1835 περί αρμοδιότητος των Εμποροδικείων, άρθρο 2-Εφ. Πατρών 186/1958, ΕΕΝ 26, 58 – βλ. όμως Εφ. Πειραιώς 363/82 ΕΕΔ ΛΔ’52 για διατήρηση πτηνοτροφείου και εκκολαπτηρίου ορνίθων» (βλτ. τη με αρ. 554/1991 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Επομένως, ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να έχει στο όνομά του γεωργική (και ανάλογα κτηνοτροφική, πτηνοτροφική κλπ) επιχείρηση με την έννοια του νόμου, δηλαδή άσκηση γεωργικών εργασιών κατά τρόπο οργανωμένο, με τον απαραίτητο ανάλογα με τον κλάδο της γεωργίας εξοπλισμό σε μηχανικές εγκαταστάσεις και εργαλεία, εις τρόπον ώστε να συντελείται παραγωγή προϊόντων όχι μόνο για την ικανοποίηση των αναγκών της οικογένειας του παραγωγού αλλά και για διάθεση στην κατανάλωση (βλτ. άρθρο 1889ΑΚ και ήδη άρθρο 483 ΚΠολΔ όπως ισχύει ΑΠ 588/1966 ΝοΒ 15.503 667/1971 ΝοΒ 20, 219 – Εφ. Πατρών 186/1958 ΕΕΝ 26,55- Πρωτ. Ηρακλείου 196’ 1971 Β Νο Β 19, 1020 και να άσκει παράλληλα αγροτικό επάγγελμα πρβλ. Η. Κυριακόπουλου, Δικ. Διοικ. Υπαλλήλων, τομ. Γ, σελ 151, τη με αρ. 554/1991 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους)

Τα ίδια δε φαίνεται να  ισχύουν και στους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους[2] αφού η αντίστοιχη πρόβλεψη του άρθρου 38 του Ν.3584/2007, περί «Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σύμφωνα με την οποία «1. Απαγορεύεται η άσκηση στους υπαλλήλους ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή. 2. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση με αμοιβή έργου ή εργασίας που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία. 3. Απαγορεύεται στον υπάλληλο η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας», πρέπει να ερμηνευτεί κατά τον ως άνω τρόπο.

Κωνσταντίνα Γ. Δαϊλάκη

Δικηγόρος, MSc

info@efotopoulou.gr

[1] Βλτ. άρθρο 2 του ν. 3528/2007 αναφορικά με την έκταση εφαρμογής του Κώδικα

[2] Βλτ. άρθρο 3 του ν. 3524/2007 αναφορικά με την έκταση εφαρμογής του Κώδικα

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί