Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αίτηση εξαίρεσης πραγματογνώμονα. Διαδικασία και αποτέλεσμα αυτής

Σύμφωνα με το άρθρο 376 ΚΠολΔ «Οι πραγματογνώμονες μπορούν να ζητήσουν οι ίδιοι να εξαιρεθούν, ή να εξαιρεθούν από διάδικο 1) αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 52 παραγρ. 1 εδ. α` έως γ` και στ` 2) αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και η προισταμένη τους αρχή τους απαγόρευσε εγγράφως να ενεργήσουν την πραγματογνωμοσύνη για λόγους που αφορούν την υπηρεσία τους, 3) αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 377 ΚΠολΔ «1. Την εξαίρεση την προτείνει ο πραγματογνώμονας ή ένας από τους διαδίκους με γραπτή αίτηση που υποβάλλεται στο δικαστήριο ή στον εντεταλμένο δικαστή που διόρισε τους πραγματογνώμονες. Η αίτηση κατατίθεται στην γραμματεία του δικαστηρίου μέσα σε πέντε ημέρες αφότου κοινοποιήθηκε η απόφαση που διορίζει τους πραγματογνώμονες. Αργότερα η αίτηση για εξαίρεση είναι απαράδεκτη, εκτός αν ο λόγος της εξαίρεσης προέκυψε κατόπιν. 2. Η αίτηση για εξαίρεση μπορεί να γίνει και με δήλωση στην γραμματεία του δικαστηρίου ή στον εντεταλμένο δικαστή που διορίζει τους πραγματογνώμονες. 3. Η αίτηση για εξαίρεση πρέπει να περιέχει τους λόγους της εξαίρεσης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.». Η αίτηση δεν απαιτείται να στρέφεται κατά κάποιου προσώπου, πρέπει, όμως, να καλούνται κατά τη συζήτηση τόσο οι διάδικοι όσο και ο πραγματογνώμονας (βλ. Ιωάννη Κατρά, Σύστημα ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστικής εκτέλεσης και διαταγών πληρωμής και απόδοσης, έκδ. 2010, παρ. 136 Β, σελ. 812- 3). Η αίτηση εξαίρεσης πραγματογνώμονα εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Τέλος, το Δικαστήριο ταυτοχρόνως με την εξαίρεση διορίζει άλλον ή άλλους πραγματογνώμονες για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, καταρχήν από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, με την επιλογή προσώπου που έχει την ίδια ή άλλη ειδικότητα με αυτήν του αντικαθισταμένου, στην τελευταία περίπτωση μόνον εφόσον η επιλογή της ειδικότητος δεν ήταν η απαιτούμενη για τη διάγνωση της διαφοράς (Βλ.Βαθρακοκοίλη, ΕρμΚΠολΔ τ. Β’, άρθ. 370, αρ. 6 έως 10 σελ. 723 έως 724).

Η υπ’ αριθ. 136/2016 απόφαση του ΜΠΡ ΚΟΖ απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση εξαίρεσης του αιτούντος πραγματογνώμονα καθώς κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου  πέραν της πενθήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης που τον ορίζει, προθεσμία που, επί ποινή απαραδέκτου, επιτάσσει το άρθ. 377 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολΔ. Έκρινε δε επίσης ότι ο επικαλούμενος από τον αιτούντα λόγος εξαίρεσής του  προϋπήρχε ήδη της υποβολής της κρινόμενης αίτησης και δεν προέκυψε κατόπιν, στοιχείο που, κατ’ άρθ. 377 παρ. 1 εδ. γ’ ΚΠολΔ θα οδηγούσε σε θεραπεία του άνω απαραδέκτου.

Λένα Πολύζου, δικηγόρος

Email:  info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί