Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Γίνεται να κηρυχθούν προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις κατά δήμων και δημοσίου;

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 909 περ. 1 του ΚΠολΔ, καταψηφιστική απόφαση σε βάρος δήμων δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή (Π.Πρ.Ρόδου 53/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σύμφωνα με μεγάλη μερίδα της νομολογίας, η διάταξη αυτή θεωρείται καταργημένη, ως ευρισκόμενη σε αντίθεση με τις αρχές του κρότους δικαίου και της παροχής πλήρους, έγκαιρης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, που θεμελιώνονται στις διατάξεις των άρθρων 20 § 1, 94 § 4, 95 § 5 Συντ, 6 § 1 της ΕΣΔΑ, 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της, 2 § 3 και 14 § 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικό Δικαιώματα (βλ. ΟλΑΠ 17/2002 ΕλλΔνη 2002. 1009, 21/2001 ΕλλΔνη 2002. 83, Εφ Αθ 6457/2011, ΕλλΔνη 2012, 1064, Πρακτικά 7ης Γεν.Συνεδρίασηςτης ΟλΕλΣυν της 12.3.2003, ΕΔΚΑ 2003.674, Απαλαγάκη X., Διαδικαστικά ζητήματα από την επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Δ 2004.773-774, Χρυσόγονος Κ., Η αναγκαστικήεκτέλεση κατά του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ υπό την ισχύ του άρθρου 94 § 4 Συντ, ΝοΒ 2003. 15*16, Σταμάτης Κ., Αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεως κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, ΝοΒ 2003. 3).

Σύμφωνα με άλλη γνώμη, η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 909 περ. 1 του ΚΠολΔ δεν θεωρείται καταργημένη (όπως δέχεται η υπ” αρ. 62/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, υπόθεση του γραφείου μας, βλ. το κείμενο της απόφασης πατώντας εδώ) μετά τη δημοσίευση του Ν. 2462/1997 που κύρωσε το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, (βλ. σχετικά με την άποψη αυτή 6457/11, ΠΠΑΘ 3811/2014, ΜΠρΠειρ. 5243/2013, ΜΠρ Χαν. 123/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλη Ερμ. Κ.Πολ.Δ., Συμπλήρωμα 2001, άρθρο 909 αρ. 2), αλλά συνεχίζει να ισχύει, χωρίς να προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του Συμφώνου, που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εγγυώνται την εκτέλεση από τις αρμόδιες αρχές κάθε απόφασης που θα έχει κάνει δεκτή μία προσφυγή (αγωγή κ.τ.λ.), αφού με την τελευταία διάταξη δεν ορίζεται ο βαθμός δικονομικής ωριμότητας της απόφασης για την εκτέλεση αυτής, ενώ με το άρθρο 909 αριθ. 1 του ΚΠολΔ, δεν αποκλείεται γενικά η εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. (όπως συνέβαινε για τις χρηματικές απαιτήσεις με το ήδη καταργηθέν άρθρο 8 του Ν. 2097/1952), αλλά απαγορεύεται απλά και μόνο η εκτέλεση σε ένα πρώιμο στάδιο, προτού δηλαδή η απόφαση τελεσιδικήσει και αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, το επιτρεπτό δε της εκτέλεσης κατά του Δημοσίου και ν.π.δ.δ. για χρηματικές απαιτήσεις δε συνεπάγεται και την κατάργηση της απαγόρευσης της προσωρινής εκτελεστότητας κατ’ αυτού (βλ. ΠΠΘεσ 12582/2015, ΜΠρΠειρ 2266/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, με εκεί παραπομπές, Μ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τ. II, σελ. 534-535).

Ευγενία Φωτόπουλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί