Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

H επίδοση του δικογράφου της ανακοπής και των προσθέτων λόγων αυτής πρέπει να γίνεται είτε στο διάδικο είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για έκδοση της διαταγής, όχι σε άλλο αντίκλητο (βλ. ΕφΠατρών 665/2010, δημ. ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ)

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία επιδίδεται είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, είτε στη διεύθυνση εκείνου κατά του οποίου στρέφεται, η οποία αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν γνωστοποιηθεί με δικόγραφο μεταβολή που τυχόν έχει επέλθει.

Εξάλλου, ως προς τον τρόπο άσκησης της ανακοπής, ως προς την τυχόν αναγκαιότητα να περιέχει αυτή λόγους ανακοπής και ως προς την τυχόν δυνατότητα πρότασης νέων λόγων ανακοπής, ισχύουν, ελλείψει ειδικής ρύθμισης και σύμφωνα με το άρθρο 591 παρ. 1 εδ. α ΚΠολΔ, οι διατάξεις του άρθρου 585 ΚΠολΔ, στις οποίες ορίζεται ότι οι διατάξεις για την άσκηση της αγωγής, δηλαδή εκείνες του άρθρου 215 ΚΠολΔ, που γι” αυτήν την άσκηση προβλέπουν τις σχετικές κατάθεση και επίδοση, εφαρμόζονται και στην ανακοπή, ότι το έγγραφο της ανακοπής πρέπει να περιέχει και τους λόγους της και ότι νέοι λόγοι μπορούν να προταθούν μόνο με πρόσθετο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση και κοινοποιείται στον αντίδικο τριάντα, ή όταν πρόκειται για ειδικές διαδικασίες, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση.

Συνεπώς νέοι λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής είναι δυνατόν να προβληθούν, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 585 παρ. 2 ΚΠολΔ, με πρόσθετο δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή και μπορεί να κοινοποιηθεί και στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, κατ” ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, εφόσον μάλιστα οι πρόσθετοι αυτοί λόγοι ως προϋπόθεση έχουν την άσκηση ανακοπής κατά το άρθρο αυτό.

Για την άσκηση δε των πρόσθετων λόγων της ανακοπής απαιτείται να συντελεσθούν αμφότερες οι συμπλεκτικώς οριζόμενες διαδικαστικές πράξεις της κατάθεσης του περιέχοντος τους πρόσθετους λόγους δικογράφου και της επίδοσης αυτού στον καθ’ ου η ανακοπή, οι οποίες αποτελούν την προδικασία της άσκησης, κατά την έννοια του άρθρου 111 ΚΠολΔ και πρέπει αμφότερες να λάβουν χώρα πριν από τις προαναφερόμενες προθεσμίες από την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (Λβ 290/2008 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 280/97 ΕλΔ 39, 97, ΕΠ 12/95 ΕλΔ 37, 389).

Περίπτωση που απασχόλησε το ανωτέρω Δικαστήριο ήταν η εξής: Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων της ανακοπής δεν επιδόθηκε στον καθ’ ου η ανακοπή ή στο Δικηγόρο Β.Κ., ο οποίος είχε υπογράψει την αίτηση για έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, αλλά στο Δικηγόρο Λευκάδας Ο.Π. «ως πληρεξούσιο και αντίκλητο» του καθ’ ου η ανακοπή. Πλην όμως ο ως άνω Δικηγόρος δεν ήταν αυτός που είχε υπογράψει την αίτηση για έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, αλλά άλλος Δικηγόρος του καθ’ ου η ανακοπή, ο οποίος είχε παρασταθεί με αυτόν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωμής. Κατά συνέπεια οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής δεν ασκήθηκαν εμπροθέσμως, αφού δεν έγινε νόμιμη επίδοσή τους, η οποία μπορούσε να γίνει είτε στον καθ’ ου η ανακοπή, είτε στο Δικηγόρο που είχε υπογράψει την αίτηση για έκδοση της διαταγής πληρωμής, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και όχι σε οποιοδήποτε αντίκλητο του πρώτου.

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί