Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η ανατροπή της κατάσχεσης ως οιονεί ποινή αδράνειας της εκτελεστικής διαδικασίας (άρ. 1019 ΚΠολΔ)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 1019 ΚΠολΔ προβλέπεται ότι: «Η κατάσχεση, εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναπλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με απόφαση του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Το δικαστήριο γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την απόφαση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού που οφείλει να σταματήσει κάθε παραπέρα ενέργεια και να ζητήσει να εγγραφεί σχετική σημείωση στο βιβλίο κατασχέσεων. Η ανατροπή λογίζεται ότι έχει επέλθει ως προς όλους αφότου δημοσιευθεί η απόφαση».

Με τις ανωτέρω διατάξεις, εισάγεται ο θεσμός της ανατροπής της κατασχέσεως, εφόσον ο πλειστηριασμός δεν γίνει μέσα στο καθοριζόμενο από αυτήν χρονικό διάστημα. Αποτελεί, επομένως, αυτόδηλη προϋπόθεση ότι για να ευδοκιμήσει το αίτημα ανατροπής της κατάσχεσης, είναι αναγκαία η διαπίστωση της αδράνειας της διαδικασίας. Σκοπός του νομοθέτη είναι η επίσπευση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως, η αποφυγή της παρελκύσεώς της από τον επισπεύδοντα, που ενδεχομένως αδρανεί, και η αποτροπή της μακροχρόνιας δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Ως εκ τούτου, καθίσταται εναργές ότι η ανατροπή της κατάσχεσης, που θεσπίζεται με το άρ. 1019 ΚΠολΔ, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως οιονεί ποινή αδράνειας. Η ανατροπή της κατασχέσεως δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αλλά απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου του τόπου της εκτελέσεως, που είναι αμετάκλητη, κατόπιν αιτήσεως αυτού που έχει έννομο συμφέρον και κυρίως του καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτου ή τρίτου κυρίου του ενυπόθηκου ακινήτου (άρθρο 933 παρ. 1 ΚΠολΔ). Το δικαστήριο που διατάσσει την ανατροπή, ερευνά μόνον την ύπαρξη των προϋποθέσεων του νόμου, εφόσον, δε, συντρέχει η προϋπόθεση της παρελεύσεως του νομίμου χρόνου, είναι υποχρεωμένο να την διατάξει. Άμεση συνέπεια της εκδιδόμενης αποφάσεως, που έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, είναι η κατάργηση της εκτελεστικής διαδικασίας και η ακυρότητα των περαιτέρω διαδικαστικών πράξεων και του πλειστηριασμού, ο οποίος, εάν τυχόν γίνει, πάσχει δικονομικώς, εφόσον έγινε σε χρόνο που δεν υπήρχε πλέον η κατάσχεση.

Αγγελική Πολυδώρου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί