Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψήφιων διαμεσολαβητών

Κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 200 του νέου νόμου 4512/2018 (όπου μεταξύ άλλων θεμάτων ρυθμίζει και τα σχετικά με τη διαμεσολάβηση) προβλέπονται τα εξής: «Οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές υποβάλλουν αίτηση στον Φορέα για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα βασικής εκπαίδευσης, εφόσον προσκομίσουν τίτλο σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην ημεδαπή και απόσπασμα  ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007».

Στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ήτοι του Υπαλληλικού Κώδικα) πραγματοποιείται περιοριστική απαρίθμηση των περιπτώσεων, συντρεχουσών των οποίων, δεν είναι δυνατός ο διορισμός τινός πολίτη ως δημοσίου υπαλλήλου. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 ό, τι: «1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι: α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α`, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.  2.Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής».

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι αναφορικά με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου, ο δημόσιος υπάλληλος (και διαμεσολαβητής κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4512/2018) δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή λόγω διάπραξης κλοπής, υπεξαίρεσης, κοινής και στην υπηρεσία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Η απαρίθμηση των ποινικών αδικημάτων που γίνεται στο εν λόγω άρθρο είναι περιοριστική και αποτελεί εξαιρετική διάταξη που πρέπει να ερμηνεύεται στενά, διότι η εφαρμογή της συνεπάγεται την αποστέρηση συνταγματικών δικαιωμάτων των ελλήνων πολιτών[1]. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η δημιουργία κωλυμάτων και σε περιπτώσεις καταδίκης για άλλα εγκλήματα με διασταλτική αναλογική ερμηνεία (ΔΕΑ 2247/1987).

Έτσι ορθώς έχει κριθεί ότι δεν είναι επιτρεπτή η εφαρμογή ορισμένου κωλύματος και σε άλλα αδικήματα του ΠΚ, έστω και εννοιολογικώς  συγγενή προς τα προηγούμενα- συνεπώς δεν συνιστά λόγο αυτοδίκαιης έκπτωσης η καταδίκη υπαλλήλου για ψευδή βεβαίωση, εφόσον το αδίκημα αυτό, χαρακτηριζόμενο στην επιστήμη ως  «διανοητική πλαστογραφία», έχει μεν ορισμένα κοινά στοιχεία με το αδίκημα, για το οποίο προβλέπεται στον ΥΚ αυτοδίκαιη έκπτωση, δεν μνημονεύεται όμως ρητά στον ΥΚ μεταξύ των αδικημάτων τα οποία μπορούν να επισύρουν  αυτοδίκαιη έκπτωση (ΣΕ 2857/1985)[2].

Συμπερασματικώς, ο υποψήφιος διαμεσολαβητής θα πρέπει να πληροί τις εξής δυο προϋποθέσεις, ήτοι αφενός μεν να είναι απόφοιτος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην ημεδαπή, αφετέρου να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ως άνω περιοριστικώς απαριθμούμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ΥΚ.

Μπασιαρίδου Κατερίνα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1] Βλτ. Α.Ι Τάχος-Ι.Λ. Συμεωνίδης, Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα-ΕΡΜ ΥΚ και αντίστοιχων διατάξεων Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, Άρθρα πρώτο-105, Γ’ έκδοση, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονική, σελ. 149 επ.

[2] Βλτ. Α.Ι Τάχος-Ι.Λ. Συμεωνίδης, ό.π., σελ. 150 επ.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί