Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του ΣΑΕΠ και δυνατότητες προσβολής της

Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ενώπιον του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος στην ελληνική επαγγελματική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 51 και 54 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36 εξετάζεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών μηνών (με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής) από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Μετά την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων περί επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων, ήτοι δοκιμασία επάρκειας σε μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου του επαγγέλματος του οποίου ζητείται η αναγνώριση όταν διαπιστώνονται ουσιώδεις διαφορές στους τομείς γνώσεις ή πρακτική άσκηση προσαρμογής, ο αιτών γνωστοποιεί εγγράφως στο γραμματέα του Συμβουλίου την επιλογή του.

 

Στη συνέχεια εκδίδεται αναγνωριστική απόφαση του Συμβουλίου στην οποία πιστοποιείται η λήψη των αντισταθμιστικών μέτρων και η συμμόρφωση του αιτούντος προς αυτά και συνεπώς αναγνωρίζεται ότι ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 57 του ΠΔ 38/2010, που ενσωμάτωσε την ως άνω ευρωπαϊκή οδηγία «Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες».

 

Η άσκηση της ως άνω ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής (άρθρο 25 ΚωδΔιοικΔιαδ) ενώπιον του ΣΑΕΠ που εξέδωσε την απόφαση και κατόπιν αυτής το ΣΑΕΠ υποχρεούται να εξετάσει τόσο τη νομιμότητα της απόφασής του αυτής, όσο και την ουσία της ακυρώνοντας ή και τροποποιώντας την, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση του παραδεκτού για την άσκηση των ενδίκων μέσων ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων. Το άρθρο 45 παρ.2 του ΠΔ18/1989 ορίζει ότι όταν στο σώμα της απόφασης ή στο έγγραφο της κοινοποίησης υπάρχει γνωστοποίηση ότι προβλέπεται άσκηση τέτοιας προσφυγής για την επανεξέταση κατ’ ουσίαν της υπόθεσης και αναφέρεται η προθεσμία και το όργανο στο οποίο πρέπει να ασκηθεί, τότε η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτρέπεται μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται επί της προσφυγής αυτής. Εάν το ΣΑΕΠ δεν απαντήσει στην ενδικοφανή προσφυγή μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, ήτοι εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής αυτής, η αίτηση ακύρωσης ασκείται κατά της σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής που τεκμαίρεται από την πάροδο της προθεσμίας.

 

Θεώνη Κάδρα

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί