Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρίας ανήκει καταρχήν στο Δ.Σ. αυτής το οποίο ενεργεί συλλογικά. Μπορεί όμως εφόσον ορίζεται στο καταστατικό να ανατεθεί ευθέως η εκπροσώπησή της σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή στους διευθυντές της ή σε άλλα πρόσωπα ή και σε τρίτο. Τα νομικά πρόσωπα παρίστανται με τους νόμιμους εκπροσώπους τους. (βλ. ΠΠρΑθ 20/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 1 και 22 παρ. 1 και 3 του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» προκύπτει, ότι η δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας, γενικά ή ορισμένου είδους πράξεις, ανήκει κατ’ αρχήν στο διοικητικό συμβούλιο αυτής, το οποίο ενεργεί για το σκοπό αυτό συλλογικά. Μπορεί, όμως, εφόσον τούτο ορίζεται στο καταστατικό, να ανατεθεί, ευθέως από αυτό ή διά του διοικητικού της συμβουλίου, η εκπροσώπηση της σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές της ή άλλα πρόσωπα ή και σε τρίτο (ΑΠ 1913/2013, ΧρΙΔ 2014/419, ΑΠ 603/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 461/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 704/2010, ΕΕμπΔ 2011, 385), τα οποία ενεργούν ως όργανα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου της εταιρείας, κατά τα άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ, εκφράζοντας τη βούληση του.

Στην αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ανήκει η απόφαση για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση, διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και γενικά με την πραγματοποίηση του σκοπού της και συνεπώς και η απόφαση για την έγερση αγωγής (ΑΠ 1979/2008, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 186/1989, ΕλλΔνη 31, 394, ΕφΑΘ 1706/2012, ΕλλΔνη 2012, 565, ΕφΑΘ 2070/2011, ΔΕΕ 2011, 1241), ή την άσκηση ενδίκου μέσου. Τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 εδ. 1 ΚΠολΔ, παρίστανται στο δικαστήριο με τους νομίμους εκπροσώπους τους (ΑΠ 609/1985, ΝοΒ 1986, 402, ΕφΑθ 108/2011, ΕλλΔνη 2011, 1074).

Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ, αν υπάρχουν ελλείψεις σχετικά με την ικανότητα των διαδίκων για δικαστική παράσταση με το δικό τους όνομα ή σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπηση τους και την άδεια ή την εξουσιοδότηση που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δίκης, εφόσον μπορούν να συμπληρωθούν, το δικαστήριο αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και ορίζει προθεσμία για τη συμπλήρωση των ελλείψεων (ΑΠ 1182/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1473/2009, ΕφΑΔ 2009, 1365, ΑΠ 1814/2008, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εξάλλου, με τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1, 104 του ΚΠολΔ ορίζεται, αντιστοίχως: α) στα πολιτικά δικαστήρια [..] οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, β) η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο, μπορεί να αφορά ορισμένες ή όλες τις δίκες εκείνου, που την παρέχει και πρέπει να αναγράφει και τα ονόματα των πληρεξουσίων, γ) για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως τη συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται, ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και, αν δεν υπάρχει, κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως. Το δικαστήριο, εξετάζει αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβαση της (ΑΠ 1473/2009 ό.π.).

Σύμφωνα δε με το άρθρο 105 ΚΠολΔ, αν αυτός που παρίσταται ως πληρεξούσιος δεν αποδεικνύει την ύπαρξη πληρεξουσιότητας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει σύντομη προθεσμία για τη συμπλήρωση της έλλειψης και να επιτρέχει σε εκείνον που δεν αποδεικνύει την πληρεξουσιότητα του να συμμετάσχει στη δίκη προσωρινά. Το κύρος των πράξεων που επιτράπηκαν εξαρτάται από την εμπρόθεσμη συμπλήρωση της έλλειψης. Η οριστική απόφαση δεν επιτρέπεται να εκδοθεί προτού συμπληρωθεί η έλλειψη ή πριν παρέλθει η προθεσμία που ορίστηκε. Αν δεν συμπληρώθηκε η έλλειψη μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, το δικαστήριο προχωρεί στην εκδίκαση της υπόθεσης και καταδικάζει εκείνον που παραστάθηκε χωρίς πληρεξουσιότητα να πληρώσει τα έξοδα που προκλήθηκαν από την παράσταση του. Με την ως άνω διάταξη του άρθρου 105 ΚΠολΔ, η ρύθμιση της οποίας αποτελεί έκφανση της αρχής για την έγκριση των πράξεων από το διάδικο, στο όνομα του οποίου ενεργήθηκαν από το δικηγόρο που δεν είχε πληρεξουσιότητα, διευκολύνεται η απόδειξη της πληρεξουσιότητας κατά τρόπο ανάλογο εκείνου της συμπλήρωσης της ικανότητας για δικαστική παράσταση (άρθρο 67 ΚΠολΔ), προς το σκοπό αποτροπής απόρριψης των αιτήσεων παροχής έννομης προστασίας για τυπικούς λόγους και παρέλκυσης, συνακόλουθα, των δικών.

Περαιτέρω, το άρθρο 238 του ΑΚ, που αφορά τη συγκατάθεση που παρέχεται μετά την επιχείρηση της δικαιοπραξίας (έγκριση), η οποία έχει ως συνέπεια την κατά το χρόνο τέλεσης της (αναδρομική) ισχυροποίηση της διενεργηθείσας δικαιοπραξίας (νομικής πράξης), εφαρμόζεται, ελλείψει αντιθέτου δικονομικού ορισμού, και επί των διαδικαστικών πράξεων (ΑΠ 1979/2008 ό.π.). Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό και με αυτές των άρθρων 96, 104, 143 παρ. 1, 159 παρ. 1, 211, 219 και 238 ΑΚ, προκύπτει, ότι ο διάδικος, για λογαριασμό του οποίου παραστάθηκε, ως δικηγόρος, πρόσωπο που δεν είχε δικαστική πληρεξουσιότητα, δικαιούται να εγκρίνει μεταγενεστέρους τις πράξεις του δικηγόρου που προηγήθηκαν. Η έγκριση αυτή μπορεί να γίνει και σιωπηρώς, εξετάζεται δε η ύπαρξη της και αυτεπαγγέλτως, καθόσον ανάγεται στην υπόσταση της πληρεξουσιότητας. Μία τέτοια έγκριση, που έχει αναδρομική ενέργεια, συνάγεται, ιδίως, από τη νόμιμη παράσταση του διαδίκου σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και την παροχή των μέχρι τότε διαδικαστικών πράξεων ως ισχυρών (ΑΠ 932/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 2018/2009, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 2070/2011 ό.π.).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί