Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ως μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ορίζεται ότι «Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη», δηλαδή αυτοδίκαιη συνέπεια της χορηγηθείσας αναστολής εκτελέσεως είναι η απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Ο νομοθέτης του Ν. 3869/2010, έχει κρίνει και ορθώς ότι μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο πρέπει κατά κανόνα να μείνει αμετάβλητη η περιουσία του οφειλέτη και κυρίως να μην ελαττωθεί το ενεργητικό της, ούτε να αυξηθεί το παθητικό της, ώστε αυτή να χρησιμεύσει ως βάση για την, εν συνεχεία, ρύθμιση των οφειλών και την απαλλαγή από αυτά. Δηλαδή το άρθρο 6 του Ν. 3869/2010 εξυπηρετεί την διατήρηση της υπάρχουσας περιουσίας του οφειλέτη, ώστε εν συνεχεία αυτή να χρησιμεύσει ως βάση για την ρύθμιση των χρεών και την απαλλαγή από αυτά. Επομένως, συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σκοπός της διατασσόμενης αναστολής είναι η διατήρηση αμείωτης της
υπάρχουσας περιουσίας του οφειλέτη προς εξυπηρέτηση των προσωπικών του συμφερόντων, αλλά και προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιστωτών του (βλ. Α. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, Δεύτερη Έκδοση, σελ. 133). Ενόσω χορηγήθηκε αναστολή εκτελέσεως είναι απολύτως άκυρη πάσα πράξη εκτελέσεως κατά του οφειλέτη, που επιχειρείται διαρκούσης της ισχύος της χορηγηθείσης αναστολής (βλ. και παρ. 2 του άρθρου 10 του ΠτΚ, εφαρμοζόμενη εν προκειμένω κατ” άρθρο 15 του Ν. 3869/2010, βλ. σχετ. Α. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2012, σελ. 140).

Επιπρόσθετα, η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί μηχανισμό, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του οφειλέτη, σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του οποίου δεν κινδυνεύουν να δεσμευθούν ή να εκποιηθούν προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των επισπευδόντων πιστωτών, αλλά και ο οφειλέτης απαγορεύεται να εκποιήσει μετά τη χορήγηση της αναστολής τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010 «Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη».

Πέραν τούτου, σύμφωνα με τη νομολογία στην έννοια των ατομικών διώξεων (ατομικών καταδιωκτικών μέτρων) εμπίπτει και η εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης στην οποία μπορεί να προβεί ο δανειστής κατόπιν άδειας του δικαστηρίου (1274 ΑΚ, 706 ΚΠολΔ προς ασφάλεια της απαιτήσεως τον και προς εξασφάλιση της μέλλουσας αναγκαστικής εκτελέσεως (ΜονΠρΚοζ 1778/2009, Α” ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρΘεσ 32412/2010, Α” ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρΘεσ 15240/2011, Α” ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρΠειρ 1084/2011 ΔΕΕ 2011/572, ΜονΠρΠατρ 3054/2010, Α” ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕιρΚορινθ 165/2013, Α” ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Η τυχόν διατασσόμενη αναστολή των ασφαλιστικών μέτρων κατά του οφειλέτη, έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεώς του περικλείει σαφώς την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των ακινήτων αυτού (βλ. σχετ. ΜονΠρΗρακλ 3440/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ στην οποία παραπέμπει η 165/2013 απόφαση του ΕιρΚορινθ, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ειδικά για το θέμα αυτό). Σημειώνεται μάλιστα, ότι η απαγόρευση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα εξασφαλίζει προσθέτως τη μη αλλοίωση της θέσης των πιστωτών διά της ταχύτερης εξασφάλισης προνομιακής μεταχειρίσεως ορισμένων εξ αυτών (βλ. Βενιέρη – Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ. 178 και ΕιρΚορινθ 165/2013), καθώς και την αποτροπή της ενδεχόμενης μείωσης της περιουσίας του οφειλέτη, η οποία θα αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο για την εξέλιξη της διαδικασίας υπαγωγής του οφειλέτη στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010.

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί