Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Η ειδική διαδοχή διαδίκου κατά τη διάρκεια της δίκης και η δυνατότητα συμμετοχής στη δίκη μέσω της άσκησης παρεμβάσεως

Στη διάταξη του άρθρου 225 παρ. 1 έως 3 του ΚΠολΔ ορίζεται ότι: «1) Η επέλευση της εκκρεμοδικίας δεν στερεί τους διαδίκους από την εξουσία να μεταβιβάσουν το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα  ή αν συστήσουν εμπράγματο δικαίωμα, 2) η μεταβίβαση του επίδικου πράγματος ή δικαιώματος ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη δίκη. Ο ειδικός διάδοχος έχει δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση, 3) Αν ο ενάγων μεταβίβασε το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα ή σύστησε εμπράγματο δικαίωμα, δεν μπορεί να προταθεί εναντίον του έλλειψη νομιμοποίησης, εκτός αν η απόφαση  που θα εκδοθεί δεν δεσμεύει τον ειδικό διάδοχο».

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων  προκύπτει ότι εκείνος  ο οποίος στη διάρκεια της δίκης έγινε ειδικός διάδοχος κάποιου από τους διαδίκους νομιμοποιείται μόνο να ασκήσει παρέμβαση, όχι όμως να ενεργήσει για δικό του λογαριασμό και στο όνομά του οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη που έχει σχέση με τη διεξαγωγή και την πρόοδο της δίκης. Αν, δε, ενεργήσει τέτοιες πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η κατάθεση προτάσεων, αυτές είναι άκυρες και η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, κατά τις διατάξεις των άρθρων  68, 73, 159 παρ. 1 και 160 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Μόνο, δε, εφόσον ασκηθεί εκ μέρους του ειδικού διαδόχου παρέμβαση και συμφωνήσουν οι αρχικοί διάδικοι, ο ειδικός διάδοχος μπορεί να υπεισέλθει στη θέση του μεταβιβάσαντος (άρθρο 85 ΚΠολΔ), ενώ αν ασκήσει μόνο παρέμβαση και δεν υπάρχει η προαναφερθείσα συμφωνία, ο παρεμβάς ειδικός διάδοχος ενεργεί μόνο μεν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, αλλά προς το συμφέρον του δικαιοπαρόχου του αρχικού διαδίκου σύμφωνα με το άρθρο 82 ΚΠολΔ (ΑΠ 1430/2012, ΑΠ 1411/2011, ΑΠ 1475/2010, ΑΠ 1028/2010 ΤΠΝ ΝΟΜΟΣ).

Ως μεταβίβαση κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, θεωρείται κάθε μορφή ειδικής διαδοχής στο επίδικο ή δικαίωμα είτε αυτή είναι εκούσια, στηριζόμενη στη δικαιοπρακτική βούληση των διαδίκων είτε είναι αναγκαστική, που γίνεται με διάταξη  νόμου ή με μονομερή πολιτειακή πράξη, εφόσον δεν συνιστά πρωτότυπο τρόπο κτήσης του επίδικου πράγματος ή δικαιώματος.

Συνεπώς, μετά την εκκρεμοδικία, είναι ειδικότερα, επιτρεπτή η εκχώρηση της απαίτησης, (455 ΑΚ), χωρίς τούτου να επιφέρει αναγκαίως κατά νόμο μεταβολή στο πρόσωπο του αρχικού διαδίκου, με υποκατάσταση του εκδοχέα στη θέση αυτού, αλλά το δικαστικό συνάλλαγμα συνεχίζεται, με τους ίδιους διαδίκους έως την περάτωση της δίκης, με μόνη δικονομική δυνατότητα του εκδοχέα να ασκήσει παρέμβαση (ΑΠ 1475/2010, ΑΠ 2261/2010 ΤΠΝ ΝΟΜΟΣ). Πηγή: 1256/2018 απόφαση ΜΠΑ, αδημ.

 

 

Μπασιαρίδου Κατερίνα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί