Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ δεν αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου

Η διάταξη του άρθρου 630Α ΚΠολΔ καθιστά υποχρεωτική την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον καθ’ ου και θεσπίζει ανώτατο χρονικό όριο για τη διενέργεια της. Αν η διαταγή δεν επιδοθεί (εγκύρως) στον καθ’ ου μέσα στη δίμηνη προθεσμία, αποβάλλει αυτοδικαίως την ισχύ της, με συνέπεια η διαταγή να μην παράγει πλέον καμία έννομη ενέργεια, αλλά και τα αποτελέσματα που τυχόν επήλθαν να ανατρέπονται αναδρομικά. Το ανίσχυρο της διαταγής πληρωμής που δεν επιδόθηκε μέσα στην προαναφερόμενη δίμηνη προθεσμία συνιστά δικονομική ακυρότητα που επέρχεται αυτοδικαίως κατά το άρθρο 159 περ. 1 του ΚΠολΔ. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 Κ.Πολ.Δ, όπως ίσχυε από 1.1.2002, σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 2943/2001, το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογιζόταν για τις προθεσμίες των άρθρων που ορίζονταν στην παράγραφο αυτή, στα οποία δεν περιλαμβανόταν το άρθρο 630Α ΚΠολΔ. Με το άρθρο δε 15 του ν. 3994/2011 αντικαταστάθηκε το άρθρο 147 ΚΠολΔ, έλαβαν νέα αρίθμηση οι παράγραφοί του και στην παρ. 2 αυτού ορίζονται τα άρθρα του Κ.Πολ.Δ., στις προθεσμίες των οποίων δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, Και πάλι στα άρθρα αυτά δεν περιλαμβάνεται το άρθρο 630Α ΚΠολΔ. Κατά την κρίση της νομολογίας, τούτο δεν οφείλεται σε παραδρομή, αλλά έγινε με σκοπό η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής να περατώνεται ταχέως.

Η περίπτωση που απασχόλησε το δικηγορικό μας γραφείο και χειρίστηκε η δικηγόρος, Πουρνάρα Κωνσταντίνα και επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. 907/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (βλ. το κείμενο της απόφασης πατώντας εδώ), αφορούσε ένδικη ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση, με πρώτο λόγο ανακοπής ότι η επίδικη διαταγή πληρωμής έχει παύσει αυτοδικαίως να ισχύει, καθόσον, μολονότι εκδόθηκε στις 13-7-2018, ακριβές αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της παραπάνω διαταγής πληρωμής επιδόθηκε το πρώτον στην ανακόπτουσα στις 10-10-2017, ήτοι μετά την οριζόμενη στο άρθρο 630Α ΚΠολΔ προθεσμία των δύο μηνών από την έκδοσή της.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, έκρινε ότι ο ανωτέρω λόγος ανακοπής είναι νόμιμος, ερειδόμενος στη διάταξη του άρθρου 630Α ΚΠολΔ και πρέπει να εξετασθεί, ως προς την ουσιαστική βασιμότητα. Ειδικότερα έκρινε ότι: «[…] Από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν κι επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τ’ ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Κατόπιν της από 30-6-2017 αίτησης του καθ’ ου, εκδόθηκε, στις 13-7-2017, κατά της ανακόπτουσας η με αριθμό 5.462/2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας η τελευταία υποχρεώθηκε να καταβάλει στον καθ’ ου το ποσό των 20.749,70 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από τις 10-9-2016, πλέον ποσού 370 ευρώ για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. Αποδείχθηκε, περαιτέρω, ότι ο καθ’ ου επέδωσε το πρώτον στην ανακόπτουσα ακριβές αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της παραπάνω διαταγής πληρωμής, με την κάτωθι αυτής από 9-10-2017 επιταγή, στις 10-10- 2017 (βλ. την υπ’ αριθ. 6.453 Β710-10-2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννας Μπάρμπα). Η προαναφερθείσα, ωστόσο, επίδοση είναι, σύμφωνα με τις προηγηθείσες νομικές σκέψεις, εκπρόθεσμη, διότι έλαβε χώρα μετά την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας από την έκδοση της διαταγής πληρωμής, εξαιτίας δε της εν λόγω εκπρόθεσμης επίδοσής της, η διαταγή πληρωμής απέβαλε, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη μείζονα σκέψη, αυτοδικαίως την ισχύ της (έπαυσε να ισχύει), όπως ρητά ορίζεται στο ίδιο άρθρο 630 Α ΚΠολΔ και θεωρείται πλέον ανύπαρκτη, χωρίς η μεταγενέστερη (εκπρόθεσμη) επίδοση της να επηρεάζει τη συνέπεια αυτή. Ας σημειωθεί ότι ο καθ” ου συνομολογεί ότι δεν επέδωσε την προκειμένη διαταγή πληρωμής εντός της κατά τα ως άνω εκτεθέντα προθεσμίας των δύο μηνών από την έκδοσή της, πλην όμως υποστηρίζει ότι η εν λόγω δικονομική προθεσμία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου (παραδοχή που θα καθιστούσε εμπρόθεσμη την επίδοση, στις 10-10-2017, της διαταγής πληρωμής με επιταγή προς πληρωμή), πλην όμως το παρόν Δικαστήριο υιοθετεί, ως ορθότερη άποψη (βλ. τη μείζονα σκέψη), τη μη αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 630Α ΚΠολΔ, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της θεωρούμενης ως ανύπαρκτης διαταγής πληρωμής ανατρέπονται αναδρομικά, πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός πρώτος λόγος της ανακοπής, παρέλκει δε η έρευνα των λοιπών λόγων της ανακοπής. Ακολούθως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη ανακοπή και να ακυρωθούν η υπ’ αριθμ. 5.462/2017 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς και η από 9-10-2017 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, ελλείψει έγκυρου εκτελεστού τίτλου. […]».

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί