Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Καθεστώς στη μίσθωση χώρου στην κεντρική λαχαναγορά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Με τη με αριθμό Α2-176 (ΦΕΚ Β΄ 391/21.02.2013) εγκρίθηκε η απόφαση 318/14-12-2012 του Δ.Σ. του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) περί Κανονισμού Μισθώσεων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ). Η ανωτέρω απόφαση κατήργησε την προηγούμενη Κ.Υ.Α. Α2-565/12 (ΦΕΚ 1503 Β/4-5-2012), που προέβλεπε το καθεστώς για την μίσθωση χώρων.

Πλέον, το νέο καθεστώς μισθώσεων έχει ως εξής ως προς τα βασικά του σημεία, βάσει της ανωτέρω απόφασης:

·         Στο πλαίσιο της μίσθωσης, ως «χώρος μίσθωσης» νοείται κάθε στεγασμένος ή μη χώρος του ΟΚΑΑ ΑΕ., που προορίζεται για εμπορία προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή αλιευμάτων, για αναψυκτήρια, χώρους εστίασης και για κάθε άλλη χρήση, όπως ιδίως καταστήματα, οι χώροι Σίγμα, οι χώροι ράμπας S κλπ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής ΔΣ) του ΟΚΑΑ ΑΕ εκμισθώνονται χώροι μίσθωσης. Στην απόφαση καθορίζονται: 1. Η διάρκεια της μίσθωσης, 2. Το ύψος του μισθώματος, 3. Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, 4. Το τέλος μίσθωσης, 5. Οι ειδικοί όροι μίσθωσης. Ο ΟΚΑΑ ΑΕ ανακοινώνει σε μηνιαία βάση τη διάθεση των κενών προς μίσθωση χώρων του στον πίνακα ανακοινώσεων των Υπηρεσιών του, στην ιστοσελίδα του (www.okaa.gr), και, σε περίπτωση που διατίθενται προς μίσθωση άνω των πέντε (5) καταστημάτων, δημοσιεύει περίληψη σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου τύπου πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με την ανακοίνωση γνωστοποιείται ο αριθμός των κενών χώρων μίσθωσης, η θέση τους (εντός ή εκτός Κεντρικών Αγορών ή ανά υποκατάστημα), ο κωδικός εκάστοτε χώρου, το μέγεθος σε τετραγωνικά μέτρα και στις περιπτώσεις γραφείων των ιχθυοσκάλων η έκταση του σημείου πώλησης εντός του χώρου της δημοπρασίας, και η τιμή εκκίνησης της οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, αναρτάται σχέδιο σύμβασης μίσθωσης για τα προς διάθεση μίσθια, το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί από τον ΟΚΑΑ ΑΕ ως προς τα όλα του τα σημεία, πλην εκείνων που αφορούν το πρόσωπο του μισθωτή και το μίσθωμα.

·         Οι συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ του ΟΚΑΑ ΑΕ και του εκάστοτε μισθωτή καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός για την κατάρτιση, ανανέωση και τροποποίηση των μισθώσεων.

·         Απαγορεύεται η υποκατάσταση στη μίσθωση, η υπεκμίσθωση και η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του χώρου μίσθωσης σε τρίτον, με ή χωρίς αντάλλαγμα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μεταβολής του προσώπου του μισθωτή που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6.

·         Είναι δυνατή η μίσθωση παραπάνω του ενός χώρου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους του ΟΚΑΑ ΑΕ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3, 4 και 6 του παρόντος. Στην περίπτωση που ο ΟΚΑΑ ΑΕ εκμισθώνει περισσότερα των οκτώ (8) καταστημάτων στις ράμπες της λαχαναγοράς, (3) γραφεία στις αίθουσες των ιχθυοσκάλων μαζί με το αντίστοιχο χώρο στο σημείο της δημοπρασίας και περισσότερα του ενός (1) στις πτέρυγες της κρεαταγοράς σε έναν μισθωτή, ο μισθωτής θα προσκομίζει εγγυητική επιστολή τραπεζικού ιδρύματος σε πρώτη ζήτηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ποσού ίσου με το συνολικό ποσό δώδεκα (12) μισθωμάτων για το συνολικό αριθμό των μισθίων και με ισχύ μέχρι το χρόνο της συμβατικής λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση ανανέωσης της μίσθωσης θα ανανεώνεται για ίσο χρόνο και η παραπάνω εγγυητική επιστολή.

·         Ο Μισθωτής καταστήματος οπωροκηπευτικών, κρεάτων, γραφείων εντός των αιθουσών δημοπρασιών των ιχθυοσκάλων, ή λοιπών χώρων (εκτός κυλικείων) μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., μπορεί να μεταβιβάσει τη μισθωτική σχέση του που αφορά μίσθιο του Ο.Κ.Α.Α. σε άλλον έμπορο χονδρικής πώλησης που δραστηριοποιείται εντός ή εκτός των χώρων του Ο.Κ.Α.Α., εφόσον εκατέρωθεν δεν οφείλουν στον Οργανισμό και ο νέος μισθωτής δεν οφείλει στο Δημόσιο, καταβάλλοντος εφάπαξ ειδικό τέλος δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00) πλέον ΦΠΑ ανά κατάστημα και υπογραφεί νέο μισθωτήριο συμβόλαιο για το υπόλοιπο της διάρκειας της αρχικής μίσθωσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των περιορισμών της παραγράφου 1, του άρθρου 5 του παρόντος σχετικά με τον μέγιστο αριθμό των μισθίων. Ειδικά για τους χώρους Σ και S το ως άνω ειδικό τέλος ορίζεται στις 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά κατάστημα. Δεν επιτρέπεται για τρία (3) έτη η εκ νέου μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης του εν λόγω μισθίου των Κεντρικών Αγορών, σε νέους ή τρίτους επενδυτές καταστήματος/ων οπωροκηπευτικών των Κεντρικών Αγορών, ανεξαρτήτως διαδικασίας μίσθωσης (διαγωνισμός ή μεταβίβαση). Επίσης, στην περίπτωση σύστασης εταιρείας, ο/οι μισθωτής/ές στους οποίους εγκρίθηκε η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης, θα έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν για ένα (1) έτος, ποσοστό τουλάχιστον 30% στο νέο εταιρικό σχήμα.

·         Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται στη σύμβαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη. Εφόσον η διάρκεια δεν ορίζεται στη σύμβαση, τεκμαίρεται ότι η μίσθωση έχει συναφθεί για δώδεκα έτη.

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί