Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Κρίσιμος χρόνος κτήσης κυριότητας από τον αποκατασταθέντα πρόσφυγα επί του παραχωρηθέντος κρατικού ακινήτου – Πότε μπορεί να αποκτήσει τρίτος κυριότητα στο προσφυγικό ακίνητο

Με το θεσμό της αστικής αποκατάστασης προσφύγων μεταβιβάζεται η κυριότητα κάποιου αστικού ακινήτου για ανέγερση οικίας με το σύστημα της αυτοστέγασης ή παραχωρείται η χρήση ακινήτου αντί τιμήματος ή με μίσθωση ή χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας ή του οργάνου που εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο.

Για την κτήση της κυριότητας από τον αποκατασταθέντα πρόσφυγα του παραχωρηθέντος κρατικού ακινήτου προβλέπει ειδικά η νομοθεσία αστικής αποκατάστασης προσφύγων, ήτοι ο Ν 6076/1938, το ΒΔ 15/28-7-1938, ο Ν.2044/1952, το ΒΔ 27-1/9-2-1953, το ΒΔ 330/1960 κλπ.

Για να κριθεί όμως ποιό δίκαιο θα εφαρμοσθεί για την κτήση της κυριότητας από τον προς ον η παραχώρηση πρόσφυγα, πρέπει να ερευνάται ο χρόνος της παραχώρησης του ακινήτου (ΑΠ 304/2015, δημ. ΝΟΜΟΣ).

Ειδικά, για τα ακίνητα που παραχωρήθηκαν υπό το καθεστώς του Ν. Ν. 2044/1952 και του ΒΔ 27-1/9-2-1953, ο πρόσφυγας αποκτούσε κυριότητα στο ακίνητο από τη μεταγραφή του οριστικού παραχωρητηρίου.

Η κυριότητα όμως αυτή δεν ήταν απεριόριστη, αλλά τελούσε υπό τους περιορισμούς του ΒΔ 14/15-9-1951, όπως τροποποιήθηκε από το ΒΔ 7/10-6-1952, που απαγόρευαν τη μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα με το άρθρο 12 του Β.Δτος 15/28-7-1938, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Β.Δτος 14/15-9-1951, «Απαγορεύεται υπό των υπέρ ων η παραχώρησις α) Η μεταβίβασις της κυριότητος των μεν οικημάτων προ της παρελεύσεως δεκαπενταετίας από της κοινοποιήσεως της περί παραχωρήσεως αποφάσεως, των δε οικοπέδων προ της παρελεύσεως δεκαετίας από της ανεγέρσεως επ` αυτού πλήρους οικοδομής. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρείται η περίπτωσις της συστάσεως προικός ή ενναλαγής ταύτης υπέρ κατιόντος είτε της θετής κόρης, ως και τοιαύτη αφεύκτου ανάγκης εκτιμωμένης υπό του Υπουργ. Kοιν. Προνοίας ή του παρ` αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Στεγάσεως….» β) «η εντός των ανωτέρω προθεσμιών παραχώρησις της ολικής χρήσεως των παραχωρουμένων ακινήτων ή των επί παραχωρουμένων οικοπέδων ανεγειρομένων οικοδομών επί μισθώσει ή δωρεάν, ή κατά παράκλησιν ή καθ` οιονδήποτε άλλον τρόπον εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ` ην υφίσταται αποχρών λόγος εκτιμώμενος παρά του Υπουργού Κοιν. Προνοίας ή των παρ` αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων μετά σύμφωνον γνώμιν του Συμβουλίου Στεγάσεως…» και 3.»πάσα δε παρά τας ανωτέρω απαγορεύσεις μεταβίβασις της κυριότητας ή της χρήσεως.. ..είναι αυτοδικαίως άκυρος«.

Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 1, 2, 3, 6 και 10 του από 27- 1/9-2-1953 β.δ. «περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αναφερομένων εις την αποκατάσταση αστών προσφύγων» και εκείνων των αρθρ. 1 § 1, 2 και 4 του υπ` αρίθμ. 80/19-2-1960 β. δ. «περί καθορισμού δικαιούχων αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων», προκύπτει ότι επί αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων δια της μεταβιβάσεως οικίας, κύριος της παραχωρηθείσας οικίας καθίσταται μόνο ο αρχηγός της αποκατασταθείσας οικογενείας, επ` ονόματι του οποίου εκδίδεται το παραχωρητήριο, τα δε μέλη αυτής αποκτούν εκ του νόμου δικαίωμα οικήσεως κατά την έννοια του αρθρ. 1188 ΑΚ, ήτοι μόνο δικαίωμα συνοικήσεως στην κατοικία μετά του αρχηγού της οικογένειας, ενώ επί του τυχόν υπάρχοντος περί την οικίαν χώρου (οικοπέδου) τα μέλη της οικογένειας δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τρίτος μπορεί να αποκτήσει στο προσφυγικό ακίνητο κυριότητα μόνο από τότε που αυτό θα χάσει την ιδιότητα του δημόσιου κτήματος, ήτοι όταν ο πρόσφυγας θα έχει αποκτήσει απεριόριστη κυριότητα επ` αυτού με την εξόφληση του τιμήματος και την άρση των περιορισμών διαθέσεως.

Η διάταξη του άρθρου 21 του ΒΔ/τος 330/1960 (αφορά τα από 5 Ιουνίου 1951 και εφεξής παραχωρούμενα ακίνητα), ορίζει μικρότερο χρόνο απαγόρευσης για τις μεταβιβάσεις (διετία από την αποπληρωμή του τιμήματος και από την ανέγερση επί του ακαλύπτου οικοπέδου πλήρους οικοδομής).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί