Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Μη έκδοση κληρονομητηρίου όταν το κληρονομικό δικαίωμα  είναι αμφίβολο και ασαφές

Στην υπ’ αριθμ. 1011/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκτίθενται οι προϋποθέσεις και το αντικείμενο του κληρονομητηρίουενώ αποτυπώνεται ευδιακρίτως πως εάν το κληρονομικό δικαίωμα είναι αμφίβολο και ασαφές, αποκλείεται η έκδοση του κληρονομητηρίου.

Ειδικότερα διατυπώνονται τα κάτωθι: «Από τις διατάξεις δε των άρθρων 1956, 1958, 1959 παρ. 1 ΑΚ, 744, 759, 819 και 820 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικαστήριο της κληρονομιάς, ύστερα από αίτηση του κληρονόμου, που πρέπει να περιέχει και τα αναφερόμενα στο άρθρο 1957 ΑΚ στοιχεία, παρέχει σε αυτόν κληρονομητήριο που βεβαιώνει το κληρονομικό του δικαίωμα και, επί περισσοτέρων κληρονόμων τη μερίδα που του αναλογεί μόνον αν πεισθεί ότι έχουν αποδειχθεί τα αναφερόμενα στην αίτηση του γεγονότα, τα οποία θεμελιώνουν το επικαλούμενο κληρονομικό δικαίωμα, ενεργώντας μάλιστα αυτεπαγγέλτως και χωρίς να δεσμεύεται από τις σχετιζόμενες με την απόδειξη κοινές δικονομικές διατάξεις. Αν αντιθέτως ύστερα από παρόμοια έρευνα, το δικαστήριο κρίνει ότι τα γεγονότα που θεμελιώνουν το αξιούμενο κληρονομικό δικαίωμα του αιτούντος δεν αποδεικνύονται πλήρως ή, ότι με βάση τα αποδεικνυόμενα γεγονότα το δικαίωμα αυτό είναι αμφίβολο ή ασαφές, οφείλει να αρνηθεί την παροχή του κληρονομητηρίου, και να απορρίψει την αίτηση λόγω του τεκμηρίου, που κατά τα άρθρα 1962 ΑΚ και 821 ΚΠολΔ, παράγεται από αυτό, για το κληρονομικό δικαίωμα αυτού που κατονομάζεται ως κληρονόμος (Γ. Μπαλή, Κληρ. Δίκαιο, εκδ, Δ, παρ. 256, ΑΠ 671/1993 ΕλλΔνη 35, 1332, ΑΠ 22/1992 ΕλλΔνη38,683, ΕφΑΘ 7008/1999 ΕλλΔνη 40,606, ΕφΑΘ5214/1996 ΕλλΔνη 38, 683, ΕφΑΘ 5061/1992 ΑρχΝ1993,34). Το κληρονομικό δικαίωμα είναι ασαφές και αμφίβολο (και) όταν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από τη διαθήκη του κληρονομουμένου, αλλά συνάγεται από την ερμηνεία της διαθήκης του τελευταίου, από την οποία θα κριθεί στα πλαίσια πλέον των ερμηνευτικών κανόνων δικαίου  η τυχόν ύπαρξη του κληρονομικού δικαιώματος του αιτούντος (ΕφΑΘ 2182/2004 ό.π., ΕφΑΘ 7008/1999 ό.π., ΕφΑΘ 5214/1996 ό.π., Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, ΚΠολΔ II, εκδ. 2000,άρθρο 8119, αριθ. 6, Γ. Μπαλής, Κληρονομικό Δίκαιο,εκδ. Δ’, παρ. 256, Κ. Παπαδοπούλου, Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου, τόμος Β’, σελ. 180), λαμβανομένου υπόψη ότι η ερμηνεία της βούλησης του διαθέτη, που γίνεται κατά τα προεκτεθέντα, ανήκει στην αμφισβητούμενη και όχι στην εκουσίαδικαιοδοσία (ΕφΑΘ 5363/1990 ΕλλΔνη 32, 1647). Εξάλλου το κληρονομητήριο είναι πιστοποιητικό, το οποίο παρέχεται για το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου και για τη μερίδα  που του αναλογεί όχι δε πιστοποιητικό για τα καθέκαστον στοιχεία της κληρονομίας, εκτός αν υπάρχει διαδοχή εκ διαθήκης η οποία περιέχει διατάξεις περί εγκαταστάσεως επί δήλου ή κληροδοσίας ή καταπιστεύματος (Αρβανιτάκης σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΚΠολΔ II {2000} 820 αρ.], Σπυριδάκης, Το κληρονομητήριο, εκδ. 1998, σελ. 75-76, Παπαδόπουλος, Αγωγές κληρονομικού δικαίου, 1995, τόμος β’,σελ. 189)….».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ανενδοίαστα πως εάν ανακύψει οιαδήποτε αμφιβολία ως προς το κληρονομικό δικαίωμα του αιτούντος το κληρονομητήριο, τότε το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, καθότι το κληρονομικό δικαίωμα του αιτούντος θεωρείται ασαφές και αμφίβολο, το δε δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο επί των θεμάτων ερμηνείας, αφού αυτή γίνεται κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία και όχι κατά την εκούσια.

Μπασιαρίδου Κατερίνα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί