Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας λόγω του κορωνοϊού – Συμπεριλαμβάνονται στη μείωση τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα και τα καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής;

Σύμφωνα με το δεύτερο άρθρου της ΠΝΠ 20-//2020 (ΠΝΠ  ΦΕΚ Α’ 68/2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 προβλέπεται τι ισχύει για τη μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας. Ειδικότερα ορίζονται τα κάτωθι:

  1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.
  2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος, ανεξαρτήτως εάν έχει συμβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης ως μισθωτής, να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
  3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α` 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
  5. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και τον μήνα Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.

Περαιτέρω σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση A.1//09-06-2020 (ΥΑ A.1135 ΦΕΚ Β’ 2219 2020): Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής προβλέπεται στην παρ. 1 ότι: Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α` 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α` 83).

Ενώ σύμφωνα με το Παράρτημα της ως άνω Υπουργικής Απόφασης προσδιορίζονται σε πίνακα όλοι οι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των κλάδων που εξακολουθούν να πλήττονται μεταξύ των οποίων υπάγονται  τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα και τα καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Ο πίνακας έχει ως έξης:

33.16                       Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

 47.19                       Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από

                                 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01),

                                 Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες

                                 ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop

                                 κ.τ.λ.)

 47.41                       Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων

                                 υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις

                                 υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον

                                 (e-shop κ.τ.λ.)

 47.42                       Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα

                                 καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού

                                 εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.43                       Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα,

                                 με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με

                                 παράδοση κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.51                       Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα

                                 καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού

                                 εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.52                       Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα

                                 καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού

                                 εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.53                       Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε

                                 εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή

                                 τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.54                       Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα

                                 καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού

                                 εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.59                       Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε

                                 εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή

                                 τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.61                       Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις

                                 υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον

                                 (e-shop κ.τ.λ.)

 47.62.63                  Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή

                                 τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.63                       Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα

                                 καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού

                                 εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.64                       Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με

                                 εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση

                                 κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.65                       Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με

                                 εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση

                                 κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.71                       Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις

                                 υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον

                                 (e-shop κ.τ.λ.)

 47.72                       Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα

                                 καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού

                                 εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

 47.75                       Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα

                                 καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων,

                                 μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και

                                 πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες

                                 ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop

                                 κ.τ.λ.)

 47.76                       Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων

                                 συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός

                                 από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων,

                                 για σπορά (47.76.77.02),

                                 Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04),

                                 Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)

                                 (47.76.77.05),

                                 Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06),

                                 Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων

                                 και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07),

                                 Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08),

                                 Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για

                                 τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09),

                                 Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13),

                                 Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών

                                 (47.76.77.14),

                                 Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης,

                                 ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15),

                                 Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16),

                                 Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17),

                                 Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην

                                 αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων,

                                 μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18),

                                 Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19),

                                 Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα,

                                 βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20),

                                 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78),

                                 Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς

                                 (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου

                                 με παράδοση κατ` οίκον (e-shop κτλ.)

 47.77                       Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με

                                 εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση

                                 κατ` οίκον (e-shop κτλ.)

 47.78                       Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα,

                                 εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84),

                                 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα

                                 και ξυλείας (47.78.85),

                                 Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87),

                                 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και

                                 τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον

                                 (e-shop κτλ.)

 47.79                       Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις

                                 υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον

                                 (e-shop κτλ.)

 47.82                       Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και

                                 υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

                                 ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον (e-shop

                                 κτλ.)

 47.89                       Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση

                                 τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ` οίκον

                                 (e-shop κτλ.)

 49.39                       Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

 50.10                       Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

 50.30                       Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

 51.10                       Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

 51.21                       Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

 52.21.29.02             Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

 52.22                       Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

 52.23                       Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

 55.10                       Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

 

 55.20                       Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

 55.30                       Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και

                                 ρυμουλκούμενα οχήματα

 55.90.13                  Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά

                                 μέσα

 55.90.19                  Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

 56.10                       Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με

                                 εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και

                                 παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν

                                 επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

 56.21                       Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

 56.29                       Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται

                                 από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

 56.30                       Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που

                                 αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από

                                 το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση

                                 τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

 59.11                       Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και

                                 τηλεοπτικών προγραμμάτων

 59.12                       Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών,

                                 βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

 59.13                       Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών

                                 προγραμμάτων

 59.14                       Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

 77.11                       Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

                                 οχημάτων

 77.21                       Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

 77.22                       Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

 77.29                       Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

 77.34                       Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

 77.35                       Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

 77.39                       Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών

                                 αγαθών π.δ.κ.α.

 79.11                       Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

 79.12                       Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

 79.90                       Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

 82.30                       Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

 86.90.13.02             Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

 88.10                       Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για

                                 ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής

                                 μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με

                                 αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής

                                 υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11)

 90.01                       Τέχνες του θεάματος

 90.02                       Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

 90.03                       Καλλιτεχνική δημιουργία

 90.04                       Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

 91.02                       Δραστηριότητες μουσείων

 91.03                       Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης

                                 επισκεπτών

 92.00                       Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε

                                 απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14),

                                 Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)

 93.11                       Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ

                                 (93.11.10.04)

 93.12                       Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε

                                 προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων

 93.13                       Εγκαταστάσεις γυμναστικής

 93.19                       Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που

                                 σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και

                                 σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)

 93.21                       Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

 93.29                       Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

 94.99.16.01             Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

 94.99.16.02             Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

 96.02                       Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

 96.04                       Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών

                                 διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων

                                 (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την

                                 σωματική άσκηση) (96.04.10.02), υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και

                                 φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες

                                 ακτίνες, (96.04.10.06)

 96.09.19.12             Υπηρεσίες ιερόδουλου

                                 Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας

                                 όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός

                                 καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά

                                 καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων

                                 των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν

                                 ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές

                                 Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός

                                 ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των

                                 αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων

                                 ειδών ανά την επικράτεια

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί