Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Νέα κωδικοποίηση του κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης των αριθμοδοτικών πόρων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης

Δυνάμει της υπ’ αρ. 677/03/08-01-2013 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με θέμα την τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

θεσπίστηκε ένα σαφέστερο πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και των χρηστών. Σκοπός της ΕΕΤΤ ήταν η ύπαρξη εγγύησης από πλευράς των παρόχων μιας αντικειμενικς, διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης στους αριθμοδοτικούς πόρους του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (ΕΣΑ).

Ως αριθμοδοτικοί πόροι νοούνται, ιδίως, οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται στα σημεία πρόσβασης των τελικών χρηστών στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της χώρας που παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνίας και κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, οι κωδικοί επιλογής / προεπιλογής φορέα, οι σύντομοι κωδικοί, οι αριθμοί που απαιτούνται για τις επικοινωνίες δεδομένων και οι κωδικοί σηματοδοσίας, διευθυνσιοδότησης και αναγνώρισης ταυτότητας των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η απόφαση ρυθμίζει επίσης, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη διαχείριση των αριθμών που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS-Short Messages Services) / πολυμεσικών μηνυμάτων (MMSMultimedia Messages Services).

Με τον κανονισμό αυτό επιτρέπεται η «δευτερογενής εκχώρηση», δηλαδή η χορήγηση από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών των δικαιωμάτων χρήσης αριθμοδοτικών πόρων που του έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ, προς χρήστες. Η τριτογενής εκχώρηση των αριθμών απαγορεύεται.

Τόσο η πρωτογενής όσο και η δευτερογενής εκχώρηση αριθμών πρέπει να διενεργούνται με τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αμερόληπτο ώστε να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες διακρίσεις προς τους παρόχους και τους χρήστες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην ΕΕΤΤ για πρωτογενή εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων έχουν οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, εφόσον οι υπηρεσίες ή το δίκτυο που παρέχουν δικαιολογούν τη χρήση των αιτούμενων αριθμοδοτικών πόρων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για πρωτογενή εκχώρηση αριθμοδοτικών όρων από την ΕΕΤΤ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

α. την παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας από το σχετικό φορέα και τους όρους αυτών,

β. την ανάγκη αποδοτικής χρήσης των πόρων του ΕΣΑ και, ιδιαίτερα, τη σπανιότητά τους,

γ. τη συμφωνία των αιτούμενων πόρων και της χρήσης τους με τις διατάξεις

της κείμενης νομοθεσίας και μάλιστα εκείνες του ΕΣΑ και τις λοιπές σχετικές

αποφάσεις της ΕΕΤΤ, τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,

δ. το σεβασμό των αρχών της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων χρηστών και της διαφάνειας των διαδικασιών δευτερογενούς εκχώρησης,

ε. την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την αποφυγή άνισης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων,

στ. τις απαιτήσεις του δημοσίου συμφέροντος στον κοινωνικό, οικονομικό ή /και άλλο τομέα,

ζ. τη συμμόρφωση με σχετικούς διεθνείς κανόνες και συμφωνίες και την κοινοτική νομοθεσία,

η. τη δυνατότητα εναλλακτικής λύσης αριθμοδότησης,

θ. τη χρονική διαθεσιμότητα της υπηρεσίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση,

Η πρωτογενής εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων γίνεται για αόριστο χρόνο, ενώ σε περίπτωση ανάκλησης της Γενικής Άδειας ή παύσης εργασιών ή με οποιοδήποτε τρόπο διακοπής δραστηριότητας των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, με απόφαση της ΕΕΤΤ καταργείται η απόφαση με την οποία εκχωρήθηκαν οι αριθμοδοτικοί πόροι.

Απαγορεύεται η δέσμευση αριθμοδοτικών πόρων του ΕΣΑ.

Οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους οποίους πρωτογενώς εκχωρούνται αριθμοδοτικοί πόροι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν εφάπαξ τέλη εκχώρησης και για κάθε ημερολογιακό έτος ετήσια τέλη χρήσης, το ύψος των οποίων είναι ανάλογο του κόστους διαχείρισης και της σπανιότητας των χορηγούμενων πόρων, αντίστοιχα. Εάν η ημερομηνία εκχώρησης είναι προγενέστερη της 1ης Ιουλίου τα τέλη χρήσης για το πρώτο ημερολογιακό έτος καταβάλλονται εξ ολοκλήρου. Εάν η ημερομηνία εκχώρησης είναι μεταγενέστερη της 30ής Ιουνίου τα τέλη χρήσης για το πρώτο ημερολογιακό έτος ανέρχονται στο 50% των ετησίων τελών χρήσης. Στην απόφαση καθορίζεται επακριβώς το ύψος των τελών.

Ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον οποίο εκχωρούνται αριθμοδοτικοί πόροι υπέχει επιπλέον και κάποιες άλλες υποχρεώσεις, όπως το να ενημερώνει άμεσα τους χρήστες, με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετικά με κάθε έκτακτη, άμεση ή επικείμενη αλλαγή στους αριθμούς που τους αφορούν, να εξασφαλίζει σε περίπτωση αλλαγής αριθμού κλήσης τη θέσπιση, σωρευτικά ή εναλλακτικά κατά περίπτωση, α. εύλογης περιόδου παράλληλης λειτουργίας κατά την οποία θα λειτουργούν και οι δυο αριθμοί, χωρίς επιπλέον χρέωση του χρήστη του αριθμού, εφόσον η αλλαγή αυτή δεν γίνεται με πρωτοβουλία του τελευταίου, β. ηχογραφημένης ειδοποίησης των καλούντων τον παλαιό αριθμό για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, χωρίς χρέωση των καλούντων. Οφείλει επίσης να ενημερώνει όλους τους ευρισκόμενους εντός Ελλάδος παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, για την ενεργοποίηση των εκχωρηθέντων αριθμών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ευγενία Φωτοπούλου

info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί