Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Νόμω αβάσιμη η αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου για προσθήκη δεύτερου κύριου ονόματος στη ληξιαρχική πράξη γέννησης, το οποίο προέρχεται από τη βάπτιση

Η υπ” αρ. 67/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, δικάζον κατά την εκουσία διαδικασία, αναφορικά με την προσθήκη στη ληξιαρχική πράξη δεύτερου κύριου ονόματος που προέκυψε από τη βάπτιση, όρισε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του Ν. 344/1976, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 14 § 6 ν. 2503/1997 ορίζεται ότι: 1. Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, λύσης ή ακύρωσης γάμου, λύσης του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου καταχωρίζονται στο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 8Α που φέρει την ένδειξη «Μεταβολές» εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά αμετακλήτου λύσης ή ακύρωσης γάμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ” αυτών επισημείωση του αρμόδιου ληξιάρχου ότι αντίγραφό τους κατατέθηκε σε αυτόν και ότι καταχωρήθηκε η σχετική μεταβολή στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α και για τους γάμους που έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ότι καταχωρήθηκε η σχετική μεταβολή και στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου. 2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται όμως τις κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 8.3 του άρθρου 26 του ν. 2130/1993. Στο άρθρο δε 25 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η γενομένη σύμφωνα με τα ανωτέρω δήλωση ονοματοδοσίας δεν ανακαλείται, ενώ στο άρθρο 26 παρ. 1 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η βάπτισις καταχωρίζεται εις το περιθώριον της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως εντός ενενήκοντα ημερών από της τελέσεως αυτής, επί τη προσαγωγή δηλώσεως του τελέσαντος ή συμπράξαντος εις την ιεροπραξίαν θρησκευτικού λειτουργού. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η σχετική δήλωση γίνεται δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται, όμως τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου. Από το συνδυασμό των παραπάνω άρθρων προκύπτει ότι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, ένεκα αλλαγής ονόματος, καταχωρίζονται στο περιθώριο της οικείας ληξιαρχικής πράξης, μέσα σε ένα μήνα αφότου αυτές οι μεταβολές έλαβαν χώρα. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται όμως τις ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου.

Το ως άνω δικαστήριο έκρινε ότι αίτηση γονέων αναφορικά με την εν λόγω προσθήκη στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού τυγχάνει νόμω αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί, καθώς η προσθήκη ονόματος κατόπιν βαπτίσεως σημειώνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 344/1976 η αιτούμενη προσθήκη του κύριου ονόματος δίπλα στο ήδη υπάρχον θα ηδύνατο να σημειωθεί στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης από τον αρμόδιο ληξίαρχο, χωρίς την παρεμβολή δικαστικής απόφασης και μόνο σε περίπτωση άρνησης του ληξίαρχου να προβεί στη ζητούμενη ενέργεια, θα μπορούσε ο τελευταίος να υποχρεωθεί σ’ αυτό δικαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 791 ΚΠολΔ. Το Δικαστήριο, δηλαδή, μπορεί να προβεί στη διόρθωση κάθε ληξιαρχικής πράξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 § 1 ν. 344/1976, όχι όμως και στη σημείωση επιγενόμενων μεταβολών στο περιθώριό της, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 §§ 1 και 2 ν. 344/1976, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 § 6 ν. 2503/1997. Περαιτέρω, έκρινε το ίδιο δικαστήριο, η κτήση του δεύτερου ονόματος της ανήλικης κόρης των αιτούντων το οποίο ζητούν να προστεθεί στην αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη γέννησης αποτελεί μεταγενέστερη ενέργεια της σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να μεταβάλλει την προγενεστέρα συνταχθείσα ληξιαρχική πράξη γέννησης, η οποία δεν ανακαλείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν.344/1976.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί