Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

O υπό του ν.δ. 845/1971 ειδικός καθορισμός του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ως καθ’ ύλην αρμοδίου, ανεξαρτήτως της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς (εξαιρετική αρμοδιότητα) για εκδίκαση υπόθεσης αγωγής διανομής χώρου σε σχέση οροφοκτησίας που δεν είχε διανεμηθεί με συμφωνία των συνιδιοκτητών (ΕφΑθ 1214/1992, δημ. ΕΔικΠολυκ 1993, 71= ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Δια του άρθρου 72 παρ.2 του β.δ. 330/1960 «περί κωδικοποιήσεως της περί   αποκαταστάσεων των αστών προσφύγων νομοθεσίας» (άρθρ.26 παρ. 4 του από    15/28.7.1938 β.δ. όπως αντικ. δι’ άρθρου μόνου του α.ν.2494/1940) ορίζεται ότι: «όσον αφορά τα ήδη διατεθέντα οικήματα, των οποίων ο ακάλυπτος χώρος παραμένει κοινή συνιδιοκτησία των οικιστών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ`  ορόφους» εν συνδυασμώ προς τας οικείας διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Κατ’ εξαίρεσιν των διατάξεων τούτων, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και επί των διατεθέντων τούτων οικημάτων, να διανείμει κατά κυριότητα τον  ει εκάστην κατοικίαν αναλογούντα ακάλυπτον χώρον εάν υποβληθεί αυτώ  σχετική αίτησις εκ μέρους ενός ή πλειόνων συνιδιοκτητών».

Κατά την  έννοια της διατάξεως αυτής είναι δεκτικός διανομής κατά κυριότητα δι’ αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών ο ακάλυπτος χώρος που αναλογεί εις τα  «ήδη διατεθέντα οικήματα», ως τοιαύτα δε νοούνται ειδικώς και περιοριστικώς τα παραχωρηθέντα μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του  α.ν.2490/1940 εις αστούς προσφυγές, είτε κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητα   δι’ εκδόσεως παραχωρητηρίου, είτε κατά χρήση, δι’ εκδόσεως αποφάσεως  Υπουργού και εάν ακόμη το παραχωρητήριο τούτων εξεδόθη μετά την έναρξη  της ισχύος του ανωτέρω νόμου, όχι δε και εκείνα που παρεχωρήθησαν μετά την ισχύ αυτού, τα οποία δεν υπόκεινται εις την οριστική διανομή των  προαναφερομένων διατάξεων και υπόκεινται εξ ολοκλήρου εις τις διατάξεις του ν. 3741/29 και του άρθρου 1117 ΑΚ (ΑΠ 418/77, ΝοΒ 26, 24).

Περαιτέρω όμως, δια του άρθρου μόνου του ν.δ. 845/1971 «περί διανομής  συνιδιοκτήτου χώρου των προσφυγικών κατοικιών του συν/σμου Νέας Φιλαδελφείας Αττικής» ορίζεται ότι: «Ο ακάλυπτος χώρος ο ανήκων εις  εκάστην προσφυγικήν κατοικίαν της Ν. Φιλαδελφείας διανέμεται αυτουσίως  επί τη αιτήσει ενός ή πλειόνων συνιδιοκτητών δι’ αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εις δύο κεχωρισμένας ιδιοκτησίας. Εκάστη των ως άνω ιδιοκτησιών περιέρχεται κατά ιδανικά μερίδια εις τους κυρίους του αντιστοίχου ισογείου και του ύπερθεν αυτού διαμερίσματος. Δια της  αυτής αποφάσεως προσδιορίζεται και το ποσοστόν συνιδιοκτησίας. Η κυριότης του τμήματος του υπό την υπάρχουσαν ήδη προσφυγικήν κατοικίαν  οικοπέδου όπερ τμήμα διετέθη άνευ διανομής ή δεν διενεμήθη εισέτι δια   συμφωνίας των συνιδιοκτητών ή κατ` άλλον νόμιμον τρόπον, ανήκει πλήρως και αποκλειστικώς μόνον εις τους ιδιοκτήτας των ύπερθεν του τμήματος  αυτού υπαρχουσών ανά δύο προσφυγικών κατοικιών (άνω και κάτω) κοινώς  και αντιστοίχως ως το έδαφος τούτο διαχωρίζεται δια των ήδη υφισταμένων  μεσοτοιχιών, αίτινες διαχωρίζουν τας ως είρηται προσφυγικάς κατοικίας  του συν/σμού Ν.Φιλαδελφείας, αποτελούσα πάντοτε μίαν ιδιοκτησία, ομού   μετά του περιελθόντος ή περιερχομένου εις τους ιδιοκτήτας τμήματος του  ακαλύπτου χώρου και κατά το αυτό ως επί του ακαλύπτου χώρου  προσδιορισθέν ή προσδιοριζόμενον ποσοστόν συνιδιοκτησίας εφαρμοζομένων εν προκειμένω των ισχυουσών εκάστοτε πολεοδομικών διατάξεων, ως αύται ισχύουν δια τον συν/σμόν Ν. Φιλαδελφαίας Αττικής».

Εκ της διατάξεως αυτής προκύπτει ότι ειδικώς επί παραχωρηθέντων οικημάτων του προσφυγικού συνοικισμού Νέας Φιλαδελφείας είναι δεκτικός διανομής, κατά πλήρη κυριότητα δι’ αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ο ακάλυπτος χώρος των κατοικιών, ασχέτως του αν έχουν διατεθεί προ της ισχύος του α.ν.2490/1940 ή μετά από αυτήν, αφού ο νόμος ουδεμία διάκριση κάνει σχετικώς, παραλλήλως δε διανέμεται και το υποκείμενο του οικήματος  τμήμα του οικοπέδου, το οποίο περιέρχεται αυτοδικαίως και χωριστά εις τους ιδιοκτήτας των υπερκειμένων διαμερισμάτων με διαχωριστικό όριο την  μεταξύ των διαμερισμάτων τούτων μεσοτοιχία. Η τοιαύτη ρύθμιση έχει εφαρμογή επί των εν λόγω οικημάτων συνοικισμού Νέας Φιλαδελφείας κατά παρέκκλιση από την προαναφερθείσα γενική τοιαύτη, δυνάμει της ειρημένης  διατάξεως του άρθρου μόνου του ν.δ. 845/1971, η οποία ως νεωτέρα και  ειδική κατισχύει της τοιαύτης του άρθρου 72 παρ. 2 του β.δ. 330/1960, που είναι παλαιοτέρα και γενική, καθώς και των τοιούτων των άρθ.2 παρ. 1 του ν.3741/1929, και 1117 ΑΚ.

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί