Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Παραγραφή εν επιδικία

Όπως έχει κριθεί από τη θεωρία και νομολογία από τη διάταξη του άρθρου 261 ΑΚ συνάγεται ότι η άσκηση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή, η ίδια παραγραφή, δηλαδή ομοειδής με αυτή που διακόπηκε αρχίζει σε κάθε περίπτωση ευθύς από την αγωγή, διακόπτεται δε μετά από κάθε διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου και αμέσως μετά την επιχείρηση αυτής αρχίζει ισόχρονη με την αρχική παραγραφή, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί με την παρέλευση του χρόνου που ισχύει για αυτή, εφόσον δεν μεσολαβήσει κάποια νέα διαδικαστική πράξη ή άλλος λόγος διακοπής. Ως διαδικαστική πράξη, που διακόπτει την παραγραφή θεωρείται κάθε πράξη η οποία χρησιμεύει προς κίνηση, διεξαγωγή και περάτωση της δίκης (Ελ. Καστρήσιος, Ενστάσεις κατά τον ΑΚ, σελ. 188). Όπως έχει κριθεί διαδικαστικές πράξεις, οι οποίες διακόπτουν την παραγραφή και από τις οποίες αρχίζει πάλι νέα παραγραφή είναι ο ορισμός δικασίμου, η κλήση προς συζήτηση της αγωγής, η αναβολή κλπ, Βας. Βαθρακοκοίλης, ΕρΝομΑκ, άρθρο 261 ΑΚ, σελ. 1068-1069). Εκτός αυτού, η παραγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως αλλά με τη μορφή ένστασης. Επίσης, η ένσταση παραγραφής, για να είναι ορισμένη, πρέπει να περιέχει τα γεγονότα που τη θεμελιώνουν και κυρίως πρέπει να αναφέρονται ο χρόνος αυτής, ο χρόνος κατά τον οποίο γεννήθηκε η αξίωση, ο χρόνος έναρξης της παραγραφής και ο χρόνος επίδοσης της αγωγής για να μπορεί να κριθεί αν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος από το νόμο χρόνος της. Διαφορετικά, σε περίπτωση δηλαδή μη αναφοράς των ανωτέρω στοιχείων, η ένσταση παραγραφής είναι ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης και επομένως απορριπτέα ως αόριστη (Ελ. Καστρήσιος, Ενστάσεις κατά τον ΑΚ, σελ. 190).

Λένα Πολύζου, δικηγόρος,

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί