Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Παροχή πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο στις μισθωτικές αγωγές

Όταν πρόκειται για καταγγελία σύμβασης μίσθωσης, η οποία ασκείται με το δικόγραφο της αγωγής για απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου, είτε ρητά, είτε πλασματικά κατά το άρθρο 619 ΚΠολΔ (προΐσχύσαν άρθρο 662 ΚΠολΔ), κατά το οποίο η άσκηση της αγωγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου ισχύει ως καταγγελία της σύμβασης, κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 211, 216, 217, 232, 233 ΑΚ αλλά ισχύουν τα άρθρα 94 επ ΚΠολΔ. Σύμφωνα με αυτά, ο ασκήσας την αγωγή υποχρεούται κατ” αρχήν, να αποδείξει κατά τη συζήτηση, την πληρεξουσιότητα εκείνου που υπέγραφε και επέδωσε την αγωγή ως πληρεξούσιος δικηγόρος. Η άσκηση όμως της αγωγής είναι προπαρασκευαστική πράξη και συνεπώς, η πληρεξουσιότητα του δικηγόρου που υπογράφει την αγωγή, επομένως και την περιεχόμενη σ” αυτήν καταγγελία, θεωρείται κατ” άρθρο 104 ΚΠολΔ ότι υπάρχει, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι προσκομίζεται το πληρεξούσιο έγγραφο ή χορηγείται η πληρεξουσιότητα προφορικά, ενώ, εξάλλου, δεν είναι απαραίτητη, η αναφορά στην αγωγή της πληρεξουσιότητας του δικηγόρου που υπογράφει την αγωγή με την ενσωματωμένη σ” αυτή καταγγελία, ούτε ο τρόπος χορήγησης σ” αυτόν της πληρεξουσιότητας.

Προσέτι, κατά το άρθρο 232 ΑΚ μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς να έχει εξουσία αντιπροσώπευσης είναι άκυρη. Κατά το άρθρο 233 ΑΚ μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον από αντιπρόσωπο, ο οποίος δεν έχει εξουσία, εφόσον ο άλλος δεν την απέκρουσε γι” αυτόν το λόγο, είναι ισχυρή, αφότου την ενέκρινε ο αντιπροσωπευόμενος. Το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αντιπροσωπευόμενο να εγκρίνει ρητά την δικαιοπραξία μέσα σε εύλογη προθεσμία, που του καθορίζει. Από τις διατάξεις αυτές του νόμου σαφώς προκύπτει ότι, η μονομερής δικαιοπραξία, όταν γίνεται από αντιπρόσωπο που στερείται πληρεξουσίου, είναι άκυρη και ότι σε περίπτωση δικαιοπραξίας απευθυνόμενης σε άλλο, όπως είναι η καταγγελία συμβάσεως, αυτή, παρά την έλλειψη της πληρεξουσιότητας, ισχυροποιείται, εφόσον εγκριθεί από τον αντιπροσωπευόμενο, πρέπει όμως η έγκριση να γίνει πριν αποκρουσθεί η δικαιοπραξία από το άλλο μέρος για τον λόγο ότι έγινε χωρίς να έχει εξουσία αντιπροσωπεύσεως ο εμφανιζόμενος ως αντιπρόσωπος. Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν πρόκειται για καταγγελία σύμβασης μίσθωσης από τον εκμισθωτή η οποία ασκείται με το δικόγραφο της αγωγής, για απόδοση της χρήσης του μισθίου ακινήτου είτε ρητά είτε κατά το άρθρο 662 ΚΠολΔ, δι” ασκήσεως αγωγής περί αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου ακινήτου, η οποία ισχύει ως καταγγελία της μεταχείρισης ως προς την πληρεξουσιότητα έναντι της αγωγής. Έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 220 του ΑΚ, κατά το οποίο μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλο χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου εγγράφου, είναι άκυρη, εάν αυτός προς τον οποίο απευθύνεται την αποκρούσει αμέσως, αλλά έχουν εφαρμογή τα άρθρα 94 επόμενα του ΚΠολΔ. Επομένως ο ασκήσας την αγωγή υποχρεούται να αποδείξει κατά την συζήτηση αυτής, την πληρεξουσιότητα εκείνου που υπέγραψε το δικόγραφο ως πληρεξούσιος δικηγόρος, με την προσαγωγή του ή με διορισμό δια δήλωσης στο ακροατήριο του δικαστηρίου και τούτο γιατί η άσκηση της αγωγής είναι προπαρασκευαστική πράξη και συνεπώς η πληρεξουσιότητα του δικηγόρου που υπέγραψε την δικογραφία με την περιεχόμενη σ” αυτό καταγγελία της μίσθωσης θεωρείται ότι υπάρχει υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται το πληρεξούσιο-έγγραφο ή χορηγείται η πληρεξουσιότητα προφορικά, όπως προαναφέρθηκε. Η παροχή πληρεξουσιότητας μπορεί να γίνει για πρώτη φορά μεταγενεστέρως πριν ή στη δευτεροβάθμια δίκη, οπότε θεραπεύονται οι άκυρες διαδικαστικές πράξεις της πρωτοβάθμιας δίκης, που έγιναν χωρίς πληρεξουσιότητα, λόγιο της έγκρισης τους εκ των υστέρων (βλ. ΑΠ 1621/2013 δημοσιευμένη στον ιστότοπο του Αρείου Πάγου, 6/2019 ΜονΠρΚαλαμάτας).

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί