Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Περιορισμός του αιτήματος της αγωγής στην κατ’ έφεση δίκη – παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής στην κατ’ έφεση δίκη

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 223, 295 παρ. 1 εδ. 2, 297 και 526 Κ.Πολ.Δ συνάγεται, ότι ο περιορισμός του αιτήματος της αγωγής θεωρείται ως μερική παραίτηση από το δικόγραφο και μπορεί να γίνει ωσότου περατωθεί η δίκη στον πρώτο βαθμό και ότι ο περιορισμός του αιτήματος της αγωγής στην κατ” έφεση δίκη αποκρούεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτος και αν συναινεί ο αντίδικος. Αν ο περιορισμός της αγωγής μπορούσε να γίνει και κατ” έφεση, οι διάδικοι θα είχαν τη δυνατότητα να καταστήσουν με τη βούληση τους ανενεργή την πρωτόδικο απόφαση, η οποία όμως μόνον με τη χρήση ενδίκων μέσων μπορεί να ανατραπεί (Σ. Σαμουήλ, Η έφεσις, 1986, παρ. 486, Εφ.Αθ. 111/1995 Δνη 1995/1576, Εφ.Πατ. 476/1989 ΝοΒ 1990/1357 και Αρχ.Ν. 1990/370). 2) Περαιτέρω κατά τις διατάξεις των άρθρων 294 και 295 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο. Η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, αν ο εναγόμενος αντιταχθεί σ” αυτήν, με οποιονδήποτε τρόπο δηλωτικό της αντίρρησης του, με την ταυτόχρονη προβολή της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος για την περάτωση της δίκης με έκδοση οριστικής απόφασης και το δικαστήριο της ουσίας κρίνει ότι πιθανολογείται τέτοιο έννομο συμφέρον του εναγομένου (Α.Π 1481/1995 ΔΕΕ 1996/296 και ΔΕΝ 1996/74, Α.Π 252/1988 ΕΕΝ 1980/238, Α.Π 581/1972 ΝΟΒ 20/1433, Εφ.θεσ. 2725/1999 Αρμ. 2000/249, Εφ.Πατ. 235/1991 Δίκη 1991/948). Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε. Εξάλλου, κατά το άρθρο 297 του ίδιου κώδικα η παραίτηση κατά τα άρθρα 294 ή 296 γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο, το οποίο επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου ή με δήλωση στις προτάσεις.

Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 221, 223 και 522 του ίδιου κώδικα, συνάγεται ότι με την άσκηση της παραδεκτής έφεσης αναβιώνει η εκκρεμοδικία που δημιουργήθηκε, με την άσκηση της αγωγής (βλ. Δίον. Κονδύλη, Το δεδικασμένον σελ. 88, αντιθέτως Κ. Μπέης, Δ 21, 58, που υποστηρίζει ότι η εκκρεμοδικία αναβιώνει με την παραδοχή κάποιου λόγου της έφεσης και την εντεύθεν εξαφάνιση της εκκαλουμένης), μέσα βέβαια στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους (μεταβιβαστικό αποτέλεσμα). Επομένως, στην περίπτωση αυτή ο ενάγων μπορεί, ενόψει της πηγάζουσας από το πιο πάνω αποτέλεσμα εξουσίας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να δικάσει απαρχής την αγωγή και να αποφασίσει για όλα τα υποβληθέντα για οριστική διάγνωση της διαφοράς αναγκαία ζητήματα, να παραιτηθεί και στο στάδιο αυτό της δευτεροβάθμιας δίκης από το δικόγραφο της αγωγής του ή από το αγωγικό του δικαίωμα, εκτός και αν ο αντίδικος του προβάλλει αντιρρήσεις, επικαλούμενος έννομο συμφέρον να περατωθεί η δίκη με την έκδοση οριστικής επί της υπόθεσης απόφασης (βλ. Εφ,ΑΘ. 4395/89 Δ 21/56 όπου και παρατηρήσεις Κ. Μπέη), όπως όταν πρωτόδικα είχε ερευνηθεί στην ουσία της η υπόθεση και από τις διεξαχθείσες αποδείξεις ο εναγόμενος πιθανολογεί την έκδοση ευνοϊκής υπέρ των απόψεων του απόφασης, εφόσον δε η παραίτηση γίνει κατά τους τύπους του άρθρου 297 Κ.Πολ.Δ, δηλαδή με δήλωση του ενάγοντος ή του πληρεξουσίου του που καταχωρίζεται στα πρακτικά του δικαστηρίου ή με επιδιδόμενο στον αντίδικο του δικόγραφο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποφαίνεται καταργημένη τη δίκη απαρχής, δηλαδή από τη διαδικασία του πρώτου βαθμού (Α.Π. 270/87 Δνη 29/1363, βλ. και ΕφΔωδεκ 322/2003, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί