Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Πώληση με πίστωση του τιμήματος – έναρξη παραγραφής για απαίτηση του τιμήματος σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί πίστωση ορισμένης διάρκειας

Από τη διάταξη του άρθρου 513 Α.Κ η οποία ορίζει ότι με τη σύμβαση της πωλήσεως ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα που αποτελούν το αντικείμενο της πωλήσεως και να παραδώσει το πράγμα, ο δε αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε, σαφώς συνάγεται ότι: (α) η πώληση, ως σύμβαση αμφοτεροβαρής, τελεί, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών (πωλητή-αγοραστή), από την γέννηση μέχρι της εκπλήρωσή τους, σε πλήρη ανταλλακτική ισοτιμία και σε διαρκή πλοκή και αλληλεξάρτηση και (β) εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά ο πωλητής αναλαμβάνει με την κατάρτιση της πώλησης δύο κύριες υποχρεώσεις: αα) να μεταβιβάσει στον αγοραστή την κυριότητα του πράγματος ή του δικαιώματος που πωλήθηκαν και μάλιστα ελεύθερα από κάθε δικαίωμα τρίτου (514 Α.Κ) και ββ) να παραδώσει τη νομή του πράγματος, ο δε αγοραστής να καταβάλει το συμφωνημένο (χρηματικό) τίμημα και μάλιστα αμέσως («τοις μετρητοίς») και ταυτόχρονα με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή («χέρι με χέρι») (Α.Π 24/1999 ΕλλΔνη 41. 245). Μπορεί όμως, στα πλαίσια της καθιερουμένης από το άρθρο 361 Α.Κ ελευθερίας των συμβάσεων, οι συμβαλλόμενοι να μεταβάλλουν την εκ της άνω διατάξεως ρύθμιση του νόμου ως προς το χρόνο εκπληρώσεως των εκατέρωθεν παροχών και να συμφωνήσουν να πιστωθεί το τίμημα, που σημαίνει ότι ο αγοραστής οφείλει να καταβάλει το τίμημα μετά την εκπλήρωση της παροχής του πωλητή κατά το χρόνο που συμφωνήθηκε (Καυκά, Ενοχικό Δίκαιο, αρ.513 σελ.71, Α.Π 1004/1994 ΕλλΔνη 36. 1139). Αν δεν συμφωνήθηκε μεταξύ των διαδίκων ο χρόνος πιστώσεως του τιμήματος και δεν συνάγεται αυτός από τις περιστάσεις, τότε αυτό καταβάλλεται μετά από καταγγελία εκ μέρους του πωλητή, που αποτελεί μονομερή άτυπη δικαιοπραξία και γίνεται με ειδοποίηση καθ` οιονδήποτε τρόπο, δηλαδή με όχληση, τέτοια δε όχληση αποτελεί και η αγωγή (ΕφΘεσ 1685/1993 ΕλλΔνη 35. 670).

Εξάλλου κατά το άρθρο 529 Α.Κ, αν δεν πιστώθηκε το τίμημα, ο αγοραστής οφείλει τόκους αφότου λαμβάνει τα ωφελήματα του πράγματος. Η υποχρέωση τοκοδοσίας στην περίπτωση αυτή γεννάται άμεσα από το νόμο από τη στιγμή που τα ωφελήματα του πράγματος ανήκουν στον αγοραστή, δηλαδή από την παράδοση του πράγματος (αρθρ. 522 και 525 Α.Κ), ανεξάρτητα από την υπερημερία του αγοραστή. Μόνο η πίστωση του τιμήματος εμποδίζει κατ` εξαίρεση την τοκοδοσία σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη (Σταθόπουλου-Γεωργιάδη, ΑΚ αρ.529, 2,4,5 και 6, ΕφΘεσ. 3706/1990 Αρμ 1991. 657, ΕφΘεσ. 1024/85 Αρμ 1988. 975, ΕφΑθ. 3339/86 Αρμ ΜΑ. 1028). Αυτονόητο είναι ότι η προθεσμία πιστώσεως του τιμήματος πρέπει να είναι ορισμένη, γιατί, αν αυτή είναι αόριστη, απαιτείται πάντοτε όχληση του αγοραστή για την πληρωμή του τιμήματος για να αρχίσουν να τρέχουν τόκοι (Καυκά, Ενοχ.Δικ. αρ. 529 παρ.2, σελ.122, ΕφΘεσ. 3706/1990 ό.π.).

Τέλος κατά τη διάταξη του άρθρου 250 αρ. 1 του Α.Κ. οι αξιώσεις των εμπόρων που έχουν ως περιεχόμενο την καταβολή του τιμήματος για εμπορεύματα που χορήγησαν υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή (Α.Π 756/1996 ΕλλΔνη 38. 542, Α.Π.Ολ. 824/1977 ΝοΒ 1978. 672, ΕφΑθ. 445/2002 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ. 3105/2000 ΕλλΔνη 42. 229, ΕφΑθ. 2968/1995 ΕλλΔνη 38. 926, ΕφΠειρ. 77/1990 ΕλλΔνη 33. 407). Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 250, 251 και 253 Α.Κ, επί αξιώσεων από ενοχικά δικαιώματα, όπως το επίδικο, η αξίωση γεννάται άμα συσταθεί η ενοχική απαίτηση (αφότου δηλαδή ο δικαιούχος δύναται να αξιώσει την παροχή) εφόσον η ενοχή συνίσταται σε θετική πράξη. Εάν όμως το ενοχικό δικαίωμα τελεί υπό αναβλητική προθεσμία, η γέννηση της αξιώσεως, από την οποία αρχίζει η παραγραφή, συμπίπτει με την πάροδο της προθεσμίας, εάν πάλι η ενοχική απαίτηση τελεί υπό αναβλητική αίρεση, η αξίωση γεννάται μόλις πληρωθεί η αίρεση (βλ. Α.Κ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, άρθρο 251 αριθ.4, με εκεί παραπομπές σε συγγραφείς και νομολογία). Έτσι, επί απαιτήσεως του τιμήματος που έχει πιστωθεί επί ορισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ εμπόρων, η παραγραφή αρχίζει άμα λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η λήξη του χρόνου πιστώσεως του τιμήματος, δηλαδή της αναβλητικής προθεσμίας πληρωμής του.

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί