Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Πότε απορρίπτεται το αίτημα αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, ως απαράδεκτο, από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών;

Με βάση το άρθρο 63 του Ν. 4174/2013 παρ. 3. Ορίζεται ότι «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).»  «Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.» προστέθηκαν με την υποπαρ.Δ.2 περ.14 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.

*** Το δεύτερο εδάφιο αυτής  της παρ.3 (όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με το  άρθρο 49 παρ.2 Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) προστέθηκε με την υποπαρ.Δ.2 περ.15.α άρθρου  πρώτου Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: «24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

Με βάση την ως άνω διάταξη, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης άμεσου προσδιορισμού φόρου (π.χ δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, Φ.Π.Α, τελών χαρτοσήμου κ.λ.π) ή πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση, όπως είναι οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και φόρου εισοδήματος, δεν χωρεί παραδεκτώς αίτημα αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.

Κατά συνέπεια, τα σχετικά αιτήματα αναστολής απορρίπτονται από την Υπηρεσία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,  είτε ρητώς είτε σιωπηρώς, και για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμο να μην υποβάλλονται, προς αποφυγή τόσο της άσκοπης ταλαιπωρίας των φορολογούμενων με τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που κατά νόμο πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα αναστολής, όσο και της επιβάρυνσης των αρμόδιων φορολογικών αρχών και της Υπηρεσίας αυτής.

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί