Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Προστασία συγκυριότητας μεταξύ συγκοινωνών και έναντι τρίτων

Από τις διατάξεις των άρθρων 787, 980, 981, 982, 994 και 1113 ΑΚ προκύπτει ότι, αν ο συγκύριος κατέχει ολόκληρο το κοινό  πράγμα θεωρείται ότι το κατέχει και επ` ονόματι των λοιπών συγκυρίων – συννομέων κατά την ιδανική μερίδα που τους ανήκει, οι οποίοι έτσι θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου συννομείς, ασκώντας την συννομή δια του συγκυρίου-συννομέα και δεν την αποβάλλουν ούτε έναντι του τελευταίου, ο οποίος νέμεται το όλο κοινό πράγμα, πριν εκείνος καταστήσει γνωστό σ` αυτούς ότι νέμεται το πράγμα αποκλειστικά για τον εαυτό του, αλλά μπορούν να την αντιτάξουν και κατ’ αυτού, και αν συμπληρώθηκε ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας στην πλασματική συννομή, χωρίς να είναι αναγκαίο να επικαλεσθούν άλλη αντιπροσωπευτική, κατ` άρθρ. 980 § 1 Α.Κ., στην άσκηση της συννομής σχέση, όπως εντολή, χρησιδάνειο, μίσθωση κ.α. (ΑΠ 1526/2006).

Με άλλα λόγια ο συγκοινωνός λογίζεται νεμόμενος το κοινό πράγμα επ’ ονόματι και των λοιπών κοινωνών, κατά των οποίων δεν μπορεί να αντιτάξει αποσβεστική προθεσμία ή χρησικτησία, πριν καταστήσει σε αυτούς γνωστή την απόφαση του ότι του λοιπού νέμεται το επί πλέον της μεριάς του ή ολόκληρο το κοινό αποκλειστικά και μόνο για δικό του λγαριασμό. Όμως τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση εκούσιας παράδοσης της νομής μετά από άτυπη διανομή ή δωρεά μεταξύ των συγκυρίων, εφόσον έκτοτε ο κατέχων το κοινόν σαφώς εκδηλώνει τη βούλησή του να νέμεται αυτό αποκλειστικά, για δικό του λογαριασμό, οι δε λοιποί που μετείχαν στη σχετική συμφωνία αποδέχθηκαν τη βούλησή του αυτή (ΑΠ 1410/2003 ΕΕΝ 2004/344, ΑΠ 209/99 Δνη 40/1100, Βαρθακοκοίλης, ερμ. Άρθρ. 1045 ΑΚ §25, σελ. 503).

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1116 ΑΚ κάθε συγκύριος έχει δικαίωμα έναντι τρίτων να ασκεί για ολόκληρο το πράγμα τις αξιώσεις από την κυριότητα. Όταν όμως διεκδικεί ολόκληρο το πράγμα, οφείλει να απαιτήσει την απόδοσή του σε όλους τους συγκυρίους. Να σημειωθεί ότι με την ΑΚ 1116, παρέχεται σε κάθε συγκύριο το δικαίωμα, και όχι υποχρέωση, πέρα από το σχετικό με την προστασία της ιδανικής του μερίδας, να ασκήσει για ολόκληρο το πράγμα τις από την κυριότητα αξιώσεις, όπως είναι οι προστατευτικές της κυριότητας εμπράγματες αξιώσεις. Αν από μερικούς συγκυρίους διεκδικείται το κοινό και αποδειχθεί ότι υπάρχουν και άλλοι συνιδιοκτήτες, η αγωγή δεν απορρίπτεται, αλλά η επιδίκαση περιορίζεται στα ιδανικά τους μερίδια (ΑΠ 2194/2009, ΑΠ 300/1981). Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι ο συγκύριος απλώς δικαιούται και δεν υποχρεούται να ασκήσει τις σχετικές αξιώσεις για ολόκληρο το πράγμα. Έτσι, ουδόλως αποκλείεται στον συγκύριο η άσκηση της διεκδικητικής αγωγής μόνον ως προς το ιδανικό μερίδιό του, χωρίς μάλιστα στην περίπτωση αυτή να είναι αναγκαίο να αναφέρονται οι συγκύριοι, οι οποίοι πρέπει να προσδιορίζονται, όταν μόνο διεκδικείται ολόκληρο το πράγμα υπέρ όλων των συγκυρίων (ΑΠ 1493/2013).

Κωνσταντίνα Ι. Ζούτη

δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί